Hãy đi khắp thiên hạ và loan báo Tin mừng – SN ngày 25.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Feast of the Conversion of Saint Paul the Apostle (January 25): “Go into all the world and preach the Gospel”

Scripture: Mark 16:15-18 

15 And he said to them, “Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. 16 He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will  recover.”

Thứ Tư    25-1  

Lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại        Hãy đi khắp thiên hạ và loan báo Tin mừng

Mc 16,15-18

15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Meditation: Do you believe that the Gospel – the good news of Jesus Christ – has power to set people free from sin, ignorance, and disbelief? At the end of Mark’s Gospel account he tells us that the Lord Jesus, who died on the cross for our sins, and who rose on the third day to give us new life, now commissions his apostles to carry on the work and mission which he accomplished. Just before his departure to return to his Father in heaven, Jesus tells his apostles to “proclaim the Gospel to the whole creation” – to every person, village, and nation throughout the world. Jesus gives to his followers the task and mission to carry on the work which he accomplished for us – to bring the light and truth of the Gospel to all.

The Gospel is the power of God that sets us free and brings us new life in Jesus Christ

Jesus’ departure and ascension to the right hand of the Father in heaven was both an end and a new beginning for his disciples. While it was the end of Jesus’ physical presence with his beloved disciples, it marked the beginning of Jesus’ presence with them in a new way. Jesus promised that he would be with them always to the end of time. Now as the glorified and risen Lord and Savior, Jesus promised to send them the Holy Spirit who would anoint them with power on the Feast of Pentecost, just as Jesus was anointed for his ministry at the River Jordan. When the Lord Jesus departed physically from the apostles, they were not left in sorrow or grief. Instead, they were filled with joy and with great anticipation for the coming of the Holy Spirit.

Jesus’ last words to his apostles point to his saving mission and to their mission to be witnesses of his saving death and his glorious resurrection and to proclaim the good news of salvation to all the world. Their task is to proclaim the good news of salvation, not only to the people of Israel, but to all the nations. God’s love and gift of salvation is not just for a few, or for a nation, but it is for the whole world – for all who will accept it. The Gospel of Jesus Christ is the power of God, the power to forgive sins, to heal, to set people free from the destructive force of evil and oppression, and to restore life. Do you believe in the power of the Gospel?

The Risen Lord Jesus works in and through us by the power of the Holy Spirit

This is the great commission which the risen Christ gives to the whole church. All believers have been given a share in this task – to be heralds of the good news and ambassadors for Jesus Christ, the only savior of the world. We have not been left alone in this task, for the risen Lord Jesus works in and through us by the power of his Holy Spirit. Today we witness a new Pentecost as the Lord pours out his Holy Spirit upon his people to renew and strengthen the body of Christ and to equip it for effective ministry and mission to every land and people. Do you witness to others the joy of the Gospel and the hope of the resurrection to everlasting life with God in his kingdom?

The conversion of Paul the Apostle

Many Christians celebrate today the conversion of St. Paul who became an apostle to the Gentile nations. Paul testified how he first opposed the Gospel and persecuted Christians, but was converted when Jesus Christ appeared to him on the road to Damascus (Acts 22:3-16). Paul’s encounter with the person of Christ radically changed his life and opened his eyes to the truth of the Gospel. Benedict XVI reflects on the significance of Paul’s conversion for the whole Christian people:

“Paul’s conversion matured in his encounter with the Risen Christ; it was this encounter that radically changed his life. What happened to him on the road to Damascus is what Jesus asks in today’s Gospel: Saul is converted because, thanks to the divine light, “he has believed in the Gospel”. In this consists his and our conversion: in believing in Jesus dead and risen and in opening to the illumination of his divine grace. In that moment Saul understood that his salvation did not depend on good works fulfilled according to the law, but on the fact that Jesus died also for him the persecutor and has risen. This truth by which every Christian life is enlightened thanks to Baptism completely overturns our way of life. To be converted means, also for each one of us, to believe that Jesus “has given himself for me”, dying on the Cross (cf. Galatians 2: 20) and, risen, lives with me and in me. Entrusting myself to the power of his forgiveness, letting myself be taken by his hand, I can come out of the quicksands of pride and sin, of deceit and sadness, of selfishness and of every false security, to know and live the richness of his love.” (from address given on January 25, 2009)

“Lord Jesus, through the gift of your Holy Spirit, you fill us with an indomitable spirit of praise and joy which no earthly trial can subdue. Fill me with your resurrection joy and help me to live a life of praise and thanksgiving for your glory. May I witness to those around me the joy of the gospel and the reality of your resurrection.”

Suy niệm: Bạn có tin rằng Tin mừng – Tin mừng của Đức Giêsu Kitô – có sức mạnh để giải thoát con người khỏi tội lỗi, ngu dốt, và vô tín không? Ở cuối câu chuyện Tin mừng của Macco, ngài nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba để ban cho chúng ta cuộc sống mới, giờ đây ủy thác cho các tông đồ thực hiện công việc và sứ mạng mà Người đã hoàn thành. Ngay trước khi sự ra đi của Người để về với Cha trên trời, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng “Hãy loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” – cho mọi người, làng xã, và quốc gia khắp thế giới. Đức Giêsu trao cho các môn đệ của Người công việc và sứ mạng thực hiện công việc mà Người đã hooàn thành cho chúng ta – đem ánh sáng và chân lý Tin mừng cho tất cả mọi người.  

Tin mừng là sức mạnh của TC để giải thoát và đem chúng ta tới sự sống mới trong ĐGK

Sự ra đi và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha của Đức Giêsu vừa là sự chấm dứt vừa là sự khởi đầu cho các môn đệ. Trong khi nó là sự kết thúc của sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu với các môn đệ yêu dấu, nó lại đánh dấu sự khởi đầu của sự hiện diện của Đức Giêsu với họ trong một cách thức mới mẻ. Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ ở với họ cho tới ngày tận thế. Giờ đây, với tư cách là Đức Chúa và Đấng cứu thế đã vinh quang và phục sinh, đã ngự bên hữu Chúa Cha trên Thiên đàng, Đức Giêsu hứa sẽ gởi Thánh Thần đến với họ, Đấng sẽ xức dầu tấn phong họ với sức mạnh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, cũng như Đức Giêsu được xức dầu tấn phong cho sứ mệnh của mình ở sông Giođan. Khi Đức Giêsu rời khỏi các tông đồ cách hữu hình, họ không còn buồn phiền hay đau khổ nữa. Thay vào đó, họ tràn đầy niềm vui và tích cực tham dự vào việc Chúa Thánh Thần ngự đến.

Những lời cuối cùng của Đức Giêsu với các tông đồ nói tới sứ mệnh cứu độ của Người và sứ mệnh làm chứng tá của họ về sự chết cứu chuộc và việc phục sinh vinh quang và công bố Tin mừng cứu độ cho toàn thể thế giới. Công việc của họ là loan truyền Tin mừng cứu độ, không chỉ riêng cho người Israel, nhưng cho tất cả toàn thế giới. Tình yêu Thiên Chúa và ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một số ít người, không chỉ cho một quốc gia, nhưng cho toàn thể thế giới – cho tất cả những ai đón nhận Tin mừng. Tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng tha thứ tội lỗi, chữa lành, giải thoát khỏi sự dữ và áp lực, và phục hồi sự sống. Bạn có tin tưởng vào sức mạnh của Tin mừng không?

Chúa Giêsu phục sinh hoạt động trong và qua chúng ta bởi quyền năng Chúa Thánh Thần

Đây là nhiệm vụ cao cả mà Đức Kitô phục sinh ban cho toàn thể Giáo hội. Tất cả các tín hữu đều được chia sẻ sứ mạng này – trở thành những sứ giả của Tin mừng và đại diện cho Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Chúng ta không bị đơn độc trong nhiệm vụ này, vì Chúa phục sinh cùng làm việc trong và qua chúng ta bởi quyền năng của Thánh Thần. Ngày nay, chúng ta làm chứng một lễ Hiện xuống mới khi Thiên Chúa đỗ Thánh Thần Chúa xuống trên dân Người để canh tân và củng cố thân thể của Đức Kitô và để trang bị cho nó về mục vụ và sứ mệnh hiệu quả cho các quốc gia và các dân tộc. Bạn có làm chứng cho người khác về niềm vui Tin mừng và niềm hy vọng của sự phục sinh cho cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa trong vương quốc của Người không

Cuộc hoán cải của thánh Phaolô tông đồ

Nhiều tín hữu mừng kính việc hoán cải của thánh Phaolô, người đã trở thành vị tông đồ cho dân ngoại. Phaolô chứng thực lúc đầu mình đã chống đối Tin mừng và bách hại các tín hữu ra sao, nhưng ngài đã được hoán cải khi Đức Kitô hiện ra với ngài trên đường đi Damascus (Cv 22,3-16). Cuộc gặp gỡ của Phaolô với con người của Đức Kitô thay đổi triệt để cuộc đời của ngài và mở mắt ngài trước chân lý của Tin mừng. Đức Thánh Cha Benedict XVI chia sẻ ý nghĩa cuộc trở lại của thánh Phaolô cho toàn thể các tín hữu như sau:

“Cuộc hoán cải của Phaolô đã hoàn thiện trong cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời ngài cách triệt để. Điều đã xảy ra với ngài trên đường đi Ðamát là điều Ðức Giêsu chất vấn trong bài Tin mừng hôm nay: Saolô được hoán cải vì , nhờ ánh sáng thần linh, ‘ngài đã tin vào Tin mừng’. Trong đó, bao gồm cả sự hoán cải của ngài và của chúng ta: trong việc tin tưởng vào Ðức Giêsu chết và sống lại và trong việc mở lòng ra với sự soi sáng của ơn sủng thần linh. Trong giây phút đó, Saolô đã hiểu được rằng ơn cứu độ của ngài không tùy thuộc vào những việc tốt lành dựa theo lề luật, nhưng dựa trên sự kiện Ðức Giêsu đã chết cho ngài, một tên bắt bớ đạo Chúa, và đã phục sinh. Bởi chân lý này, mọi đời sống Kitô hữu được soi sáng nhờ Bí tích thánh tẩy hoàn toàn thay đổi lối sống của chúng ta. Hoán cải nghĩa là, cho mỗi một người trong chúng ta, tin rằng Ðức Giêsu ‘đã ban chính mình cho tôi’, chết trên thập giá (Gl 2,20), và sống lại, ngài sống với tôi và sống trong tôi. Hãy phó mình cho quyền năng của ơn tha thứ của Chúa, hãy để tay Người chạm đến mình, tôi có thể thoát ra khỏi đống cát lún của sự kiêu ngạo và tội lỗi, của sự dối trá và buồn bã, của sự ích kỷ và của những sự an toàn giả tạo, để biết sống sung mãn cho tình yêu của Chúa.” (trích bài giảng ngày 25-1-2009). 

Lạy Chúa Giêsu, qua hồng ân Thánh Thần của Chúa, Chúa lấp đầy lòng con một tinh thần ca ngợi và vui mừng bất khuất mà không có thử thách trên trần gian này có thể khuất phục được. Xin Chúa lấp đầy lòng con niềm vui phục sinh của Chúa và xin giúp con sống cuộc đời ca ngợi và cảm tạ cho vinh quang của Chúa. Chớ gì con làm chứng cho những người sống xung quanh con về niềm vui Tin mừng và thực tại của sự phục sinh của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon