Ngài dạy họ như Đấng có uy quyền – SN theo WAU ngày 28.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The congregation in the synagogue felt the authority behind Jesus’ teaching. You probably have felt authority too—behind a crossing guard’s order, “Let ‘em walk,” or an umpire’s call, “You’re out!” You know deep inside that these people have the power to make decisions, give orders, and dole out consequences for disobedience. Perhaps that’s how the people who heard Jesus’ words felt. We don’t know what he taught that day, but between his words and his casting out of a demon, Jesus revealed himself, with authority, as teacher and a life changer.

Authority is a good thing. Although we humans can use it in harmful ways, God—who is all-good and all-loving—never does. He uses his authority to bless us and teach us and set us free. We need to decide, though, whether we want to come under his authority. And that means being open and willing to obey his teachings and commands. The blessing is that as we accept his authority in our lives, we open the door for him to show us his ways.

So what would Jesus want to show you today? Perhaps he wants to teach you more about how to love your neighbor as yourself, how to treat people with honour and respect, or how to resist the temptation to keep finding fault with others. Perhaps he wants to teach you to respond with kindness and gentleness, even to someone who is being unkind to you. To be patient with one who is dancing on your last nerve. To hold on to joy even when you are sick or grieving.

Jesus longs to exercise his loving authority in your life today. He longs to teach you his ways and bring forth a new life of love and holiness in you. It’s up to you to accept him. So decide today to say yes to walking in Jesus’ ways. And as you follow his lead, you’ll find that he is shaping you into a person who is more and more like him. That’s the path to living in freedom and love and joy!

“Jesus, I open my heart to your authority. Teach me to follow in your footsteps.”

Giáo đoàn trong hội đường cảm thấy uy quyền đằng sau sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Bạn có thể cũng cảm thấy mình có thẩm quyền – đằng sau mệnh lệnh của người bảo vệ băng qua đường, “Hãy để họ đi”, hoặc cuộc gọi của trọng tài, “Bạn ra ngoài!” Bạn biết sâu bên trong rằng những người này có quyền đưa ra quyết định, ra lệnh và đưa ra hậu quả cho sự bất tuân. Có lẽ đó là cảm giác của những người nghe lời Chúa Giêsu. Chúng ta không biết Ngài đã dạy gì vào ngày hôm đó, nhưng giữa lời nói của Ngài và việc Ngài đuổi quỷ, Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài, với uy quyền, là một người thầy và một người thay đổi cuộc đời.

Quyền lực là một điều tốt. Mặc dù con người chúng ta có thể sử dụng nó theo những cách có hại, nhưng Thiên Chúa – Đấng toàn thiện và đầy yêu thương – không bao giờ làm thế. Ngài sử dụng thẩm quyền của mình để ban ơn phúc cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta và giải thoát chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần quyết định xem mình có muốn phục tùng Ngài hay không. Và điều đó có nghĩa là cởi mở và sẵn sàng tuân theo những lời dạy và mệnh lệnh của Ngài. Ơn lành là khi chúng ta chấp nhận uy quyền của Ngài trong cuộc sống của mình, chúng ta mở ra cánh cửa để Ngài chỉ đường cho chúng ta.

Vậy hôm nay Chúa Giêsu muốn cho bạn thấy điều gì? Có lẽ Ngài muốn dạy bạn nhiều hơn về cách yêu người lân cận như chính mình, cách đối xử tôn trọng và quan tâm tới người khác, hoặc cách chống lại cám dỗ tiếp tục tìm lỗi người khác. Có lẽ Ngài muốn dạy bạn cách đáp lại bằng sự tử tế và dịu dàng, ngay cả với người đối xử không tốt với bạn. Hãy kiên nhẫn với một người đang chọc tức quá sự chịu đựng của bạn. Để giữ niềm vui ngay cả khi bạn bị bệnh hoặc đau buồn.

Chúa Giêsu khao khát thi hành uy quyền yêu thương của Ngài trong đời sống bạn hôm nay. Ngài khao khát dạy bạn đường lối của Ngài và khơi dậy một đời sống mới yêu thương và thánh thiện trong bạn. Đó là tùy thuộc vào bạn để chấp nhận Ngài. Vì vậy, hôm nay hãy quyết định đồng ý bước đi trong đường lối của Chúa Giêsu. Và khi bạn đi theo sự dẫn dắt của Ngài, bạn sẽ thấy rằng Ngài đang uốn nắn bạn thành một người ngày càng giống Ngài hơn. Đó là con đường để sống trong tự do, tình yêu và niềm vui!

Lạy Chúa Giêsu, con mở lòng đón nhận thẩm quyền của Chúa. Xin dạy con bước theo dấu chân Ngài.

Deuteronomy 18:15-20
Chúng ta đừng nghe tiếng Chúa nữa (Đnl 18,16)

Addressing the Israelites as they are about to enter the Promised Land, Moses recalls what happened when God was about to give them the Ten Commandments on Mount Sinai. God announced his presence with lightning, thunder, a deafening shofar blast, and menacing dark smoke (Exodus 20:18-19). Terrified, the people backed away, saying, “Let us not again hear the voice of the Lord!” (Deuteronomy 18:16). They begged Moses to go and bring God’s word back to them!

Now, knowing he was not going to be with them much longer, Moses promises that God will send them someone to take his place, “a prophet like me . . . to whom you shall listen” (Deuteronomy 18:15). What a relief! God promises they will never have to endure the trauma of hearing him directly.

And so it was. In every generation, God raised up prophets for the people. Deborah, Elijah, Isaiah, Jeremiah: these and others heard God directly and proclaimed what they heard.

But now, through Jesus, the living “Word” of God, everything has changed. By destroying sin and death, he has opened the pathway for us sinners to come before the all-holy God. Now, every single person can know God personally. Every single person can hear his voice—in Scripture, through the Church, and most important, in the depths of their hearts.

You don’t ever have to be afraid of coming into God’s presence! In fact, he is already present in you! Through his Spirit, he is urging you to call out to him, “Abba, Father!” (Romans 8:15). He is waiting to receive you with open arms, to wash you clean in his mercy, and to fill your heart with his joy and consolation.

Your heavenly Father has a message that he wants to speak to you today—a message meant only for you. So quiet your heart, calm your fears, and listen.

“Here I am, Lord! I long to hear your voice today!”

Nói với dân Israel khi họ sắp tiến vào Đất Hứa, ông Môisen nhớ lại những gì đã xảy ra khi Thiên Chúa sắp ban cho họ Mười Điều Răn trên Núi Sinai. Thiên Chúa tuyên bố sự hiện diện của Ngài bằng tia chớp, sấm sét, tiếng nổ chói tai và làn khói đen đầy đe dọa (Đnl 20,18-19). Dân chúng kinh hoàng lùi lại và nói: “Chúng ta đừng nghe tiếng Chúa nữa!” (Đnl 18,16). Họ cầu xin Môisen hãy đi đem lời của Thiên Chúa trở lại với họ!

Giờ đây, biết rằng mình sẽ không ở với họ lâu nữa, Môisen hứa rằng Thiên Chúa sẽ sai một người nào đó đến thay thế ông, “một tiên tri giống như tôi… người mà các ngươi phải lắng nghe” (Đnl 18,15). Thật là nhẹ nhõm! Chúa hứa rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau khi nghe trực tiếp Ngài.

Và đúng như vậy. Trong mỗi thế hệ, Thiên Chúa đã dấy lên các tiên tri cho dân tộc. Đêbora, Êlia, Isaia, Giêrêmia: những người này và những người khác đã nghe Chúa trực tiếp và công bố những gì họ đã nghe.

Nhưng giờ đây, nhờ Chúa Giêsu, “Lời” hằng sống của Thiên Chúa, mọi sự đã thay đổi. Bằng cách tiêu diệt tội lỗi và sự chết, Ngài đã mở đường cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đến trước Thiên Chúa toàn thánh. Giờ đây, mỗi người đều có thể biết Chúa một cách cá vị. Mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng nói của mình – trong Kinh thánh, qua Giáo hội, và quan trọng nhất là trong sâu thẳm trái tim họ.

Bạn không bao giờ phải sợ hãi khi đến trước sự hiện diện của Chúa! Thực tế, Ngài đã hiện diện trong bạn rồi! Qua Thánh Thần của Ngài, Ngài đang thúc giục bạn gọi Ngài: “Abba, Cha ơi!” (Rm 8,15). Ngài đang chờ đợi để đón nhận bạn với vòng tay rộng mở, rửa sạch bạn trong lòng thương xót của Ngài, và lấp đầy trái tim bạn bằng niềm vui và sự an ủi của Ngài.

Cha trên trời của bạn có một thông điệp muốn nói với bạn hôm nay – một thông điệp chỉ dành cho bạn. Vì vậy, hãy làm dịu trái tim của bạn, làm dịu nỗi sợ hãi của bạn và lắng nghe.

Lạy Chúa, này con đây! Con mong được nghe giọng nói của Chúa ngày hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon