Những ai đau yếu đang cố gắng chạm vào Người – SN theo WAU ngày 18.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Many people of Jesus’ time struggled to understand who he was. Some believed he was a prophet or John the Baptist or Elijah back from the dead (Mark 8:27-28). Others thought he was an agent of Satan (Luke 11:15). And still others thought he was a threat to Judaism (John 11:47-48).

At least the people in today’s Gospel get some things right! The desperately sick in the crowd recognize that Jesus has the power to heal them of their diseases. And the demon-possessed acknowledge that he is the Son of God, whose authority over all creation includes the spiritual world.

But even these two groups see only part of the picture. Jesus came to do more than heal diseases, and he didn’t come just to give demons a fright. He came to deliver us from slavery to sin and from death itself. He came to establish a relationship with us that will heal our wounded souls and open up the possibility of healing for our bodies as well. These are the truths that Jesus deeply longed for them—and for us—to understand!

Are you feeling burdened by hurts of the past or fears for the future? Are the devil’s temptations, or his subtle lies, wearing you down? Then imitate the people of Jesus’ day and cry out to him! In prayer, press in as they did, and imagine yourself touching even the hem of his garment. Let his presence and his power bring healing to your wounded, weary soul.

Or has a sickness or infirmity been weighing you down, robbing you of your peace? You, too, cry out to Jesus! Ask him to pour out his healing grace—whether to restore your body to wholeness or to give you the courage and patience to unite your sufferings to his. There is no limit to what he can do.

Jesus came to overcome the power of sin and death, and he did it not as a distant god but by becoming one of us and dying and rising for us. If he would go through all of that for you, of course he will hear you when you cry out to him!

“Lord Jesus, I’m not ashamed to admit that I need your healing touch!”

Nhiều người vào thời Chúa Giêsu đã phải vật lộn để hiểu Ngài là ai. Một số người tin rằng ông là một nhà tiên tri hoặc Gioan tẩy giả hoặc ngôn sứ Êlia từ cõi chết trở về (Mc 8,27-28). Những người khác cho rằng Ngài là tay sai của Satan (Lc 11,15). Và vẫn còn những người khác cho rằng Ngài là mối đe dọa đối với đạo Do Thái (Ga 11,47-48).

Ít nhất những người trong bài Tin Mừng hôm nay đã hiểu đúng một số điều! Những người bệnh tuyệt vọng trong đám đông nhận ra rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành bệnh tật cho họ. Và kẻ bị quỷ ám thừa nhận rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài có thẩm quyền đối với mọi tạo vật bao gồm cả thế giới tâm linh.

Nhưng ngay cả hai nhóm này cũng chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh. Chúa Giêsu đến để làm nhiều việc hơn là chữa lành bệnh tật, và Ngài không đến chỉ để khiến ma quỷ khiếp sợ. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và khỏi chính cái chết. Ngài đến để thiết lập mối tương quan với chúng ta nhằm chữa lành vết thương tâm hồn và mở ra khả năng chữa lành cho thân xác chúng ta. Đây là những lẽ thật mà Chúa Giêsu vô cùng mong muốn họ – và chúng ta – hiểu được!

Bạn có cảm thấy gánh nặng bởi những tổn thương trong quá khứ hay nỗi sợ hãi cho tương lai không? Những cám dỗ của ma quỷ hay những lời dối trá tinh vi của hắn có làm bạn suy sụp không? Hãy bắt chước những người ở thời Chúa Giêsu và kêu cầu Ngài! Trong khi cầu nguyện, hãy tập trung như họ đã làm và tưởng tượng bạn đang chạm vào ngay cả gấu áo của Ngài. Hãy để sự hiện diện và quyền năng của Ngài mang lại sự chữa lành cho tâm hồn mệt mỏi, bị tổn thương của bạn.

Hay bệnh tật hay yếu đuối đang đè nặng bạn, cướp đi sự bình an của bạn? Bạn cũng hãy kêu cầu Chúa Giêsu! Hãy cầu xin Ngài tuôn đổ ân sủng chữa lành của Ngài – để phục hồi cơ thể bạn được trọn vẹn hay ban cho bạn lòng can đảm và kiên nhẫn để kết hợp những đau khổ của bạn với Ngài. Không có giới hạn cho những gì Ngài có thể làm.

Chúa Giêsu đến để chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết, và Ngài làm điều đó không phải với tư cách là một vị thần xa xôi mà bằng cách trở thành một người trong chúng ta, chết và sống lại vì chúng ta. Nếu Ngài chịu đựng tất cả những điều đó vì bạn, tất nhiên Ngài sẽ nghe thấy bạn khi bạn kêu cầu Ngài!

Lạy Chúa Giêsu, con không xấu hổ khi thừa nhận rằng con cần đụng chạm sự chữa lành của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon