Nước Thiên Chúa giống như cái gì – SN ngày 26.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, January 26, 2024  

What the kingdom of God is like

Scripture:  Mark 4:26-34

26 And he said, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground, 27 and should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how. 28 The earth produces of itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. 29 But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come.” 30 And he said, “With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? 31 It is like a grain of mustard seed, which, when sown upon the ground, is the smallest of all the seeds on earth; 32 yet when it is sown it grows up and becomes the greatest of all shrubs, and puts forth large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade.” 33 With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it; 34 he did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything.

Thứ Sáu, ngày 26.01.2024

Nước Thiên Chúa giống như cái gì

Mc 4,26-34

26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Meditation: What can mustard seeds teach us about the kingdom of God? The tiny mustard seed literally grew to be a tree which attracted numerous birds because they loved the little black mustard seed it produced. God’s kingdom works in a similar fashion. It starts from the smallest beginnings in the hearts of men and women who are receptive to God’s word. And it works unseen and causes a transformation from within. Just as a seed has no power to change itself until it is planted in the ground, so we cannot change our lives to be like God until God gives us the power of his Holy Spirit.

The transforming power of the Word of God

The Lord of the Universe is ever ready to transform us by the power of his Spirit. Are you ready to let God change you by his life-giving Word and Spirit? The kingdom of God produces a transformation in those who receive the new life which Jesus Christ offers. When we yield to the Lord Jesus and allow his word to take root in us, our lives are transformed by the power of the Holy Spirit who dwells within us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 4:7). Do you believe in the transforming power of the Holy Spirit?

The cross of Jesus is the Tree of Life

Peter Chrysologous (400-450 AD), an early church father, explained how the ” tree of the cross” spread its branches throughout the world and grew into a worldwide community of faith offering its fruit to the whole world:

It is up to us to sow this mustard seed in our minds and let it grow within us into a great tree of understanding reaching up to heaven and elevating all our faculties; then it will spread out branches of knowledge, the pungent savor of its fruit will make our mouths burn, its fiery kernel will kindle a blaze within us inflaming our hearts, and the taste of it will dispel our unenlightened repugnance. Yes, it is true: a mustard seed is indeed an image of the kingdom of God. Christ is the kingdom of heaven. Sown like a mustard seed in the garden of the virgin’s womb, he grew up into the tree of the cross whose branches stretch across the world. Crushed in the mortar of the passion, its fruit has produced seasoning enough for the flavoring and preservation of every living creature with which it comes in contact. As long as a mustard seed remains intact, its properties lie dormant; but when it is crushed they are exceedingly evident. So it was with Christ; he chose to have his body crushed, because he would not have his power concealed….

Christ became all things in order to restore all of us in himself. The man Christ received the mustard seed which represents the kingdom of God; as man he received it, though as God he had always possessed it. He sowed it in his garden, that is in his bride, the Church. The Church is a garden extending over the whole world, tilled by the plough of the gospel, fenced in by stakes of doctrine and discipline, cleared of every harmful weed by the labor of the apostles, fragrant and lovely with perennial flowers: virgins’ lilies and martyrs’ roses set amid the pleasant verdure of all who bear witness to Christ and the tender plants of all who have faith in him. Such then is the mustard seed which Christ sowed in his garden. When he promised a kingdom to the patriarchs, the seed took root in them; with the prophets it sprang up; with the apostles it grew tall; in the Church it became a great tree putting forth innumerable branches laden with gifts. And now you too must take the wings of the psalmist’s dove, gleaming gold in the rays of divine sunlight, and fly to rest for ever among those sturdy, fruitful branches. No snares are set to trap you there; fly off, then, with confidence and dwell securely in its shelter. (SERMON 98)

Do you allow the seed of God’s word to take deep root in your life and transform you into a fruit-bearing disciple of Jesus Christ?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory.”

Suy niệm: Những hạt cải dạy chúng ta về điều gì về nước Thiên Chúa? Hạt cải nhỏ xíu thật sự lớn lên thành một cây, thu hút nhiều chim chóc bởi vì chúng thích hạt cải nhỏ màu đen mà nó sinh sản ra. Nước Thiên Chúa hoạt động theo một cách thức tương tự. Nó khởi đi từ những căn nguyên nhỏ bé nhất trong lòng những người tiếp nhận lời Chúa. Và nó hoạt động âm thầm và gây ra sự biến đổi từ bên trong. Giống như hạt cải chẳng có sức mạnh nào để thay đổi chính nó cho tới khi nó được gieo xuống đất, chúng ta cũng không thể thay đổi cuộc sống mình nên giống Thiên Chúa cho tới khi Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh Thánh Thần của Người.

Sức mạnh biến đổi của Lời Chúa

Chúa hoàn vũ luôn luôn sẵn sàng để biến đổi chúng ta bởi quyền năng của Thần Khí. Bạn có sẵn sàng để cho Thiên Chúa thay đổi bạn qua ơn sủng và sức mạnh của Người không? Nước Thiên Chúa phát sinh sự biến đổi trong những ai đón nhận đời sống mới mà Ðức Giêsu ban tặng. Khi chúng ta suy phục Đức Giêsu Kitô, cuộc sống của chúng ta được biến đổi do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng: “Chúng tôi chứa đựng kho tàng này trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.” (2Cor 4,7). Bạn có tin vào sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần không?

Thập giá Đức Giêsu là Cây Sự Sống

Peter Chrysologous (400-450 AD), một giáo phụ thời sơ khai giải thích cách thức “cây thập giá” tỏa lan các nhánh của nó ra khắp thế giới và lớn lên trong cộng đồng đức tin hoàn vũ đem lại hoa trái của nó cho toàn thế giới như sau:

Nó tùy thuộc vào chúng ta để gieo hạt cải này trong tâm trí và để nó lớn lên trong chúng ta cây hiểu biết to lớn vươn lên tới trời nâng cao mọi khả năng của chúng ta; rồi nó sẽ tỏa rộng cành lá hiểu biết, mùi vị chua cay trái của nó sẽ làm cho miệng chúng ta nóng cháy, hạt bốc lửa của nó sẽ thắp lên ngọn lửa đốt cháy tâm hồn chúng ta, và vị của nó sẽ xua tan sự xung khắc tăm tối của chúng ta. Phải, đó là sự thật: hạt cải chính là hình ảnh vương quốc của Thiên Chúa. Đức Kitô là vương quốc của Thiên đàng. Được gieo xuống như hạt cải trong vườn bụng dạ của người trinh nữ, Người lớn lên trong cây thập giá, nhánh của nó lan tỏa khắp thế giới. Bị nghiền nát trong cối dã của khổ hình, hoa trái của nó phát sinh hương vị và sự bảo quản đúng mùa cho mọi sinh vật mà nó liên kết. Bao lâu hạt cải còn nguyên vẹn, các tài nguyên của nó vẫn không hoạt động, nhưng khi nó bị nghiền nát chúng sẽ bộc phát một cách nhanh chóng và rõ ràng. Đó chính là Đức Kitô, Người đã để thân mình bị người ta nghiền nát, bởi vì Người không để cho quyền năng của mình bị che đậy…

Đức Kitô trở nên mọi sự để phục hồi tất cả chúng ta trong Người. Con người mà Đức Kitô đón nhận hạt cải thể hiện vương quốc của Thiên Chúa; là con người Đức Kitô đã đón nhận nó, mặc dù là Thiên Chúa Người luôn có nó. Người gieo nó trong vườn của mình, là hiền thê của Người là Giáo hội. Giáo hội là mảnh vườn lan rộng khắp thế giới, được cày xới bởi cái cày của Tin mừng, được rào dậu bởi các cọc tín điều và kỷ luật, được làm sạch mọi thứ cỏ tai hại bởi công sức của các tông đồ, thơm tho và đáng yêu với các loại hoa quanh năm: hoa lili trinh nữ, hoa hồng tử đạo nằm giữa lòng nhiệt thành dễ chịu của những chứng nhân cho Đức Kitô và những cây mảnh dẻ của những ai đặt niềm tin nơi Người. Tất cả điều đó là hạt cải mà Đức Kitô đã gieo trong vườn của mình. Khi Người hứa vương quốc cho các tổ phụ, hạt giống đã bén rễ trong họ; với các ngôn sứ nó mọc lên; với các tông đồ nó lớn mạnh; trong Giáo hội nó trở nên một cây lớn vươn ra vô số nhánh nặng trĩu với những ân sủng. Và giờ đây, bạn cũng phải dùng đôi cánh bồ câu của tác giả thánh vịnh, như vàng lóng lánh trong tia nắng thần linh, và bay đến chỗ nghỉ ngơi đời đời giữa những nhánh cứng cáp và sai trái của chúng. Không có bẫy giăng bắt bạn nơi đó; cứ mạnh dạn bay nhẩy và nghỉ yên trong tổ của nó (Bài giảng 98).

Bạn có để cho hạt giống của lời Chúa bén rễ sâu trong cuộc đời bạn và biến đổi bạn thành người môn đệ sinh hoa trái của Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa và biến đổi con trong sự thánh thiện như Đức Kitô mà Chúa mong ước. Xin gia tăng lòng nhiệt thành của con cho nước Chúa và khơi dậy trong con lòng khao khát thánh thiện để sống cho vinh quang lớn lao của Chúa hơn.

Comments are closed.

phone-icon