Tại sao anh em sợ hãi? – SN ngày 27.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, January 27, 2024

“Why are you afraid?”

Scripture:  Mark 4:35-41  

35 On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.” 36 And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. 37 And a great storm of wind arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already filling.  38 But he was in the stern, asleep on the cushion; and they woke him and said to him, “Teacher, do you not care if we perish?” 39 And he awoke and rebuked the wind, and said to the sea, “Peace! Be still!” And the wind ceased, and there was a great calm. 40 He said to them, “Why are you afraid? Have you no faith?” 41 And they were filled with awe, and said to one another, “Who then is this, that even wind and sea obey him?”

Thứ Bảy, ngày 27.01.2024         

Tại sao anh em sợ hãi?

Mc 4,35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? “39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi! ” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? “41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Meditation: How can we fight fear with faith? Jesus’ sleeping presence on the storm-tossed sea reveals the sleeping faith of his disciples. They feared for their lives even though their Lord and Master was with them in the boat. They were asleep to Christ while he was present to them in their hour of need. The Lord Jesus is ever present to us. And in our time of testing he asks the same question: Why are you afraid? Have you no faith? Do you recognize the Lord’s presence with you, especially when you meet the storms of adversity, sorrow, and temptation? Whenever we encounter trouble, the Lord is there with the same reassuring message: “It is I, do not be afraid.”

Faith must be nourished with the Word of God

What are the characteristics of faith and how can we grow in it? Faith is an entirely free gift that God makes to us. Believing is only possible by grace and the help of the Holy Spirit, who moves the heart and who opens the eyes of the mind to understand and accept the truth which God has revealed to us. Faith enables us to relate to God rightly and confidently, with trust and reliance, by believing and adhering to his word, because he is utterly reliable and trustworthy. If we want to live, grow, and persevere in faith, then it must be nourished with the word of God.

Christ’s love and truth strengthen us in faith and trust

Fear does not need to cripple us from taking right action or rob us of our trust and reliance on God. Courage working with faith enables us to embrace God’s word of truth and love with confidence and to act on it with firm hope in God’s promises. The love of God strengthens us in our faith and trust in him and enables us to act with justice and kindness towards our neighbor even in the face of opposition or harm. Do you allow the love of Christ to rule in your heart and mind, and to move your will to choose what is good in accordance with his will?

“Lord Jesus, increase my faith in your redeeming love and power that I may always recognize your abiding presence with me. And give me courage to do your will in all circumstances.”

Suy niệm: Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu với sợ hãi bằng đức tin? Sự kiện Chúa Giêsu ngủ đang khi biển cả nổi sóng gió bão táp biểu lộ đức tin đang ngủ của các môn đệ. Họ lo lắng cho mạng sống của họ, thậm chí ngay khi Chúa và Thầy của họ đang ở với họ trên thuyền. Đối với Đức Giêsu Kitô họ đang ngủ, và Người xuất hiện trong giờ phút khẩn cấp của họ. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta. Và trong thời gian chúng ta bị thử thách, Người hỏi chúng ta cùng một câu hỏi: Tại sao anh em sợ hãi? Anh em không có đức tin sao? Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với bạn, đặc biệt khi bạn gặp sóng gió của nghịch cảnh, đau khổ, buồn phiền, và cám dỗ không? Bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, TChúa ở đó với cùng một sứ điệp an ủi: “Chính Thầy đây, đừng sợ”.

Đức tin phải được nuôi dưỡng với Lời của Thiên Chúa

Những đặc điểm của đức tin là gì, và làm thế nào để chúng ta có thể lớn lên trong nó? Đức tin là một ơn sủng hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Sự tin tưởng là khả năng duy nhất do ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đánh động tâm hồn và mở mắt tâm trí để hiểu biết và đón nhận chân lý mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Đức tin cho phép chúng ta quan hệ với Thiên Chúa một cách hợp và tự tin, với lòng trông cậy và tin tưởng, nhờ tin tưởng và gắn bó với Lời Chúa, bởi vì Người hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu chúng ta muốn sống, lớn lên, và kiên vững trong đức tin, thì nó phải được nuôi dưỡng với lời Chúa.

Tình yêu và chân lý của Đức Kitô củng cố chúng ta trong đức tin và đức cậy

Sự sợ hãi không cần thiết ngăn cản chúng ta có hành động đúng đắn, hoặc cướp đi lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Lòng can đảm hành động với đức tin giúp chúng ta bám chặt lấy lời chân lý và tình yêu của Chúa, với sự tin tưởng và làm theo nó với lòng trông cậy vững vàng vào những lời hứa của Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa củng cố đức tin và lòng trông cậy của chúng ta nơi Người, và giúp chúng ta hành động một cách liêm chính và tốt lành đối với tha nhân, thậm chí trong lúc đương đầu với sự chống đối và bị thiệt hại. Bạn có để cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô thống trị trong linh hồn và tâm trí của bạn, để thay thế ý bạn với sự chọn lựa những gì tốt lành theo thánh ý của Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gia tăng đức tin của con trong tình yêu và quyền năng của Chúa, để con có thể luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa bên con. Và xin Chúa ban cho con lòng can đảm để thực thi thánh ý Chúa trong tất cả mọi biến cố.

Comments are closed.

phone-icon