Trước khi Philip gọi anh, Ta đã thấy… – SN theo WAU ngày 05.01.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

We don’t know why Nathanael was sitting under a fig tree. But we do know that Jesus saw him there. He saw Nathanael’s searching heart and his openness to God. And realizing that he was seen by Jesus touched Nathanael deeply. Those three words, “I saw you” (John 1:48), told Nathanael that he was not only seen by God; he was known by God. He was loved.

The Hebrew name for God sees is El Roi. In the Scriptures, it was Hagar, Sarah’s maidservant, who first used this name for the Lord. When God spoke to her in the wilderness and promised to provide for her and her son, Ishmael, Hagar confessed, “You are God who sees me” (Genesis 16:13). It was El Roi who saw the Israelites in slavery and was moved to deliver them (Exodus 2:25). These stories show us that God sees what no one else sees. And when he sees, his heart is filled with compassion, and he responds with love.

Do you believe that the Lord sees you? That he knows you and your needs? And that knowing you, he is stirred with love and mercy toward you? Before you were even born, he saw you (Psalm 139:13-16). Even today, he sees your heart and knows each challenge you face.

If you feel isolated, or even when you try to hide from God, he still sees you and loves you. He still tells you that you are not alone and that he is ready to help you and call you to himself. In those times when you’re questioning your faith, he sees the questions, he understands your doubts, and he guides you to answers. Nothing escapes his watchful eyes.

Even if you feel as if nobody else sees you, your heavenly Father sees you. He never takes his eyes off you. When your heart is troubled or rejoicing, and even during the ordinary, everyday moments of life, his eyes are on you and his love follows you. Yes, he is more aware of your sins and failings than you yourself are, and yet he continues to watch over you and invites you to come to him.

Let that knowledge inspire you, like Nathanael, to love the Lord and to follow him in return.

“Lord Jesus, thank you for being the God who sees me. Thank you for your loving mercy!”

Chúng ta không biết tại sao Nathanaen ngồi dưới gốc cây vả. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã nhìn thấy ông ở đó. Ngài nhìn thấy tấm lòng tìm kiếm của Nathanaen và sự cởi mở của ông đối với Thiên Chúa. Và việc nhận ra rằng mình đã được Chúa Giêsu nhìn thấy khiến Nathanaen cảm động vô cùng. Ba từ “Ta thấy ngươi” (Ga 1,48) nói với Nathanaen rằng ông không chỉ được Thiên Chúa nhìn thấy; ông đã được Thiên Chúa biết đến. Ông ấy đã được yêu.

Tên tiếng Do Thái của Thiên Chúa nhìn thấyEl Roi. Trong Kinh thánh, chính Haga, người hầu gái của bà Sara, là người đầu tiên sử dụng tên này cho Chúa. Khi Thiên Chúa phán với bà trong đồng vắng và hứa lo liệu cho bà và con trai bà, Ismaen, Haga thú nhận: “Ngài là Thiên Chúa Đấng nhìn thấy tôi” (St 16,13). Chính Thiên Chúa đã nhìn thấy dân Israel làm nô lệ và cảm động để giải cứu họ (Xh 2,25). Những câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa nhìn thấy những gì không ai khác nhìn thấy. Và khi Ngài nhìn thấy, trái tim Ngài tràn đầy lòng trắc ẩn, và Ngài đáp lại bằng tình yêu.

Bạn có tin rằng Chúa nhìn thấy bạn không? Rằng Ngài biết bạn và nhu cầu của bạn không? Và rằng khi biết bạn, Ngài động lòng yêu thương và thương xót bạn không? Trước khi bạn được sinh ra, Ngài đã nhìn thấy bạn (Tv 139,13-16). Thậm chí ngày nay, Ngài nhìn thấy tấm lòng của bạn và biết từng thử thách mà bạn gặp phải.

Nếu bạn cảm thấy bị cô lập, hoặc ngay cả khi bạn cố trốn tránh Thiên Chúa, thì Ngài vẫn nhìn thấy bạn và yêu thương bạn. Ngài vẫn nói với bạn rằng bạn không đơn độc và Ngài sẵn sàng giúp đỡ bạn và gọi bạn đến với Ngài. Trong những lúc bạn đặt câu hỏi về đức tin của mình, Ngài nhìn thấy các câu hỏi, Ngài hiểu những nghi ngờ của bạn và hướng dẫn bạn tới những câu trả lời. Không có gì thoát khỏi đôi mắt xem xét của Ngài.

Ngay cả khi bạn cảm thấy như thể không ai khác nhìn thấy bạn, thì Cha trên trời vẫn nhìn thấy bạn. Ngài không bao giờ rời mắt khỏi bạn. Khi lòng bạn bối rối hay vui mừng, và ngay cả trong những khoảnh khắc bình thường hằng ngày của cuộc sống, đôi mắt của Ngài sẽ hướng về bạn và tình yêu của Ngài sẽ dõi theo bạn. Đúng vậy, Ngài biết rõ tội lỗi và khuyết điểm của bạn hơn chính bạn, nhưng Ngài vẫn tiếp tục dõi theo bạn và mời bạn đến với Ngài.

Hãy để sự hiểu biết đó truyền cảm hứng cho bạn, giống như Nathanaen, để yêu mến Chúa và đi theo Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa là Thiên Chúa nhìn thấy con. Cảm tạ lòng thương xót của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon