Anh em đong bằng đấu nào … – SN theo WAU ngày 26.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What is the “measure” Jesus is talking about (Luke 6:38)? It’s how we treat people. Jesus promises that when we are merciful and generous to others, he will be merciful and generous to us. When we don’t judge and condemn, neither will we be subject to judgment and condemnation.

Isn’t this also true with the people we relate to each day? The measure we measure out is often what we can expect from them in return. So let’s look at today’s Gospel with that perspective in mind.

Stop judging (Luke 6:37). How many times do we judge someone, especially when we’ve been treated poorly? We tend to see them in a distorted way—they’re selfish or uncaring or thoughtless—and in our eyes, they become those things. We could instead ask the Lord to help us see the other person through his eyes. As they sense our new attitude, they’re more likely to let down their defenses, and the whole tenor of our relationship with them can change.

Forgive and you will be forgiven (Luke 6:37). In wounded relationships, we tend to focus on how we’ve been offended, not on how we might have offended the other person. What if we asked the Lord to show us how we may have hurt that person in some way or other? That might soften our hearts so that we can forgive them. And if we approach them to tell them that we are sorry, it might just open up an opportunity for mutual forgiveness and reconciliation.

Give and gifts will be given to you (Luke 6:38). We show our love to people by giving of ourselves. The more generous we are with our time, attention, and affection, the more our relationships tend to grow and flourish. Then the more “gifts” of love and affection we are able to receive from the other person in return.

Is there one relationship you can think of that would benefit from less of your judgment and more of your compassion, mercy, and generosity? If so, offer that person your “good measure” today (Luke 6:38). Then see how the Lord uses it to give you a good measure in return.

“Jesus, give me the grace to treat others the way I want to be treated.”

“Thước đo” mà Chúa Giêsu đang nói đến là gì (Lc 6,38)? Đó là cách chúng ta đối xử với mọi người. Chúa Giêsu hứa rằng khi chúng ta có lòng thương xót và quảng đại với người khác thì Ngài cũng sẽ thương xót và quảng đại với chúng ta. Khi chúng ta không phán xét và lên án, chúng ta cũng sẽ không bị phán xét và lên án.

Chẳng phải điều này cũng đúng với những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày sao? Thước đo mà chúng ta đo lường thường là những gì chúng ta có thể mong đợi từ họ. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay với quan điểm đó.

Đừng phán xét nữa (Lc 6,37). Đã bao nhiêu lần chúng ta phán xét ai đó, đặc biệt là khi chúng ta bị đối xử tệ bạc? Chúng ta có xu hướng nhìn họ một cách méo mó – họ ích kỷ, thiếu quan tâm hoặc thiếu suy nghĩ – và trong mắt chúng ta, họ trở thành những thứ như vậy. Thay vào đó, chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn người khác qua đôi mắt của họ. Khi họ cảm nhận được thái độ mới của chúng ta, họ có nhiều khả năng sẽ giảm bớt sự phòng thủ và toàn bộ nguyên tắc trong mối liên hệ của chúng ta với họ có thể thay đổi.

Hãy tha thứ và bạn sẽ được tha thứ (Lc 6,37). Trong những mối liên hệ bị tổn thương, chúng ta có xu hướng tập trung vào việc chúng ta đã bị xúc phạm như thế nào chứ không phải vào việc chúng ta có thể đã xúc phạm người khác như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta thấy chúng ta có thể đã làm tổn thương người đó theo cách này hay cách khác như thế nào? Điều đó có thể làm mềm lòng chúng ta để có thể tha thứ cho họ. Và nếu chúng ta tiếp cận họ để nói với họ rằng chúng ta xin lỗi, điều đó có thể mở ra cơ hội cho sự tha thứ và hòa giải lẫn nhau.

Hãy cho đi và bạn sẽ được tặng quà (Lc 6,38). Chúng ta thể hiện tình yêu của mình với mọi người bằng cách cho đi chính mình. Chúng ta càng quảng đại với thời gian, sự quan tâm và tình cảm của mình thì các mối liên hệ của chúng ta càng có xu hướng phát triển và nảy nở. Khi đó chúng ta càng có thể nhận được nhiều “món quà” tình yêu và tình cảm từ người kia hơn.

Có mối liên hệ nào mà bạn có thể nghĩ đến mà sẽ được hưởng lợi từ việc bạn bớt phán xét mà thay vào đó là lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự rộng lượng của bạn nhiều hơn không? Nếu vậy, hãy đưa cho người đó “thước đo tốt” ngay hôm nay (Lc 6,38). Sau đó hãy xem Chúa sử dụng nó như thế nào để đền đáp cho bạn một cách xứng đáng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng để đối xử với người khác theo cách con muốn được đối xử.

Comments are closed.

phone-icon