Anh em vẫn chưa hiểu sao? – SN theo WAU ngày 13.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

“Lord, I do want to understand more thoroughly, but there is so much I don’t yet grasp about who you are, why you do what you do, and what you want me to do. How should I deal with this kind of confusion?

“At least I seem to be in good company, Lord. I can easily identify with the disciples in the boat in today’s Gospel. When you warned them about the ‘leaven of the Pharisees and the leaven of Herod’ (Mark 8:15), they supposed you were cautioning them where not to shop for the lunch they had forgotten to pack. But you seemed to have had something bigger in mind. So you started asking questions, taking them back to the times when you fed the crowds (6:35-44; 8:1-9). You showed them that even when they couldn’t solve the problem themselves, you were able to take care of everyone—too little bread was certainly not a problem for you!

“Lord, just as you patiently entered into dialogue with your disciples, I know you don’t mind when I lay my questions before you. Please listen in as I wrestle with them! I trust that, far from making you angry, my questions give you the chance to show me the state of my own heart. So help me to be honest with you about what’s bothering or confusing me. Help me to understand myself better.

“Lord, please speak to me. I am trying to listen so that this can be a two-way conversation. As you did for the disciples, please bring to my mind the times when you have provided for me and provided for other people through me. I’m open to anything you want to use to speak to me: a mental picture, a familiar hymn, a Scripture passage. I want to be quick to follow your lead, but that means I need to grow in listening and understanding.

“So when I’m confused, help me turn to you first. I know that you love me and want the very best for me. Help me to trust that you are at work right now, even though there is so much I don’t understand.”

“Jesus, I long to understand your ways better and better. Help me to keep listening!”

Lạy Chúa, con muốn hiểu kỹ hơn, nhưng có quá nhiều điều con chưa hiểu về Chúa là ai, tại sao Chúa làm những gì Chúa làm và Chúa muốn con làm gì. Làm thế nào con nên đối phó với loại mơ hồ này?

Ít nhất thì con cũng có vẻ là một người bạn tốt, thưa Chúa. Con có thể dễ dàng đồng cảm với các môn đệ trên thuyền trong Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa cảnh báo họ về ‘men của người Pharisêu và men của Hêrôđê’ (Mc 8,15), họ cho rằng Chúa đang cảnh báo họ nơi không được mua đồ ăn trưa mà họ đã quên mang theo. Nhưng Chúa dường như đã có một cái gì đó lớn hơn trong tâm trí. Vì vậy, Chúa bắt đầu đặt câu hỏi, đưa họ trở lại thời điểm Chúa cho đám đông ăn (6,35-44; 8,1-9). Chúa đã cho họ thấy rằng ngay cả khi họ không thể tự giải quyết vấn đề, Chúa vẫn có thể chăm sóc cho mọi người – quá ít bánh mì chắc chắn không phải là vấn đề đối với Chúa!

Lạy Chúa, giống như việc Chúa kiên nhẫn đối thoại với các môn đệ của mình, con biết Chúa không phiền lòng khi con đặt ra những câu hỏi của con trước mặt Chúa. Xin hãy lắng nghe khi con vật lộn với chúng! Con tin rằng, con không làm Chúa tức giận, những câu hỏi của con cho Chúa cơ hội để cho con thấy tâm trạng của chính mình. Vì vậy, xin giúp con thành thật với Chúa về những gì đang làm phiền hoặc làm con bối rối. Xin giúp con hiểu bản thân mình hơn.

Lạy Chúa, xin hãy nói với con. Con đang cố gắng lắng nghe để đây có thể là một cuộc trò chuyện hai chiều. Như Chúa đã làm cho các môn đệ, xin hãy ghi nhớ những lúc Chúa đã cung cấp cho con và cung cấp cho những người khác thông qua con. Con sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì Chúa muốn dùng để nói chuyện với con: một bức tranh trong trí, một bài thánh ca quen thuộc, một đoạn Kinh thánh. Con muốn nhanh chóng làm theo sự dẫn dắt của Chúa, nhưng điều đó có nghĩa là con cần phát triển khả năng lắng nghe và thấu hiểu.

Vì vậy, khi con bối rối, xin giúp con tìm đến Chúa trước. Con biết rằng Chúa yêu con và muốn điều tốt nhất cho con. Xin giúp con tin rằng Chúa đang làm việc ngay bây giờ, mặc dù có rất nhiều điều con không hiểu.

Lạy Chúa Giêsu, con mong mỏi được hiểu đường lối Chúa ngày càng tốt hơn. Xin giúp con tiếp tục lắng nghe!

James 1:12-18
Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ ơn trên (Gc 1,17)

What are you giving up for Lent? It’s a familiar question to ask and answer on the day before Ash Wednesday. The forty days of Lent can provide a perfect opportunity to break a harmful habit like smoking or gossiping. But we don’t give up desserts or social media or our favorite online game because we’re on a self-improvement kick. We do it to open up space and time to love God and our neighbor better. And we might be surprised to see how we receive gifts from the Lord as a result.

God’s goodness and generosity mean that Lent can be a time of receiving, not just a time of giving up. So let’s ask a different question: what gift might your heavenly Father want to give you?

Perhaps you decide to spend more time in intercessory prayer. Maybe you set aside fifteen minutes a day—or an hour a week—to lift up all those people whose needs have come to your attention. Yes, you are “giving up” your time, but as you do, you might receive the gift of hope in difficult circumstances. Or you might start seeing situations with God’s wisdom. Or you might feel the Holy Spirit leading you to pray with someone specific, or even see God give the good gift of healing.

Perhaps you decide to try to reach out to at least one person each week and offer some practical help: a meal, a ride, or a time to babysit. You might receive the gift of a greater awareness of the needs around you. Or you might find yourself feeling more compassionate toward people. You might also receive a deeper understanding of the other person’s burden or concern, even if you can’t do anything to alleviate it.

Perhaps you pray each morning and ask God to make you aware of his greatest concern for someone close to you—along with a concrete way to address it. As you act on these insights, you might see your priorities shifting. You might also see that ordering your day according to God’s thoughts has brought you the gift of peace.

Spend some time today inviting the Lord to open your eyes to a gift he longs to give you. Then ask him how your Lenten practices can help prepare you to receive it.

“Father, what good gift are you preparing for me this Lent?”

Bạn đang từ bỏ điều gì trong Mùa Chay? Đó là một câu hỏi quen thuộc để hỏi và trả lời vào ngày trước Thứ Tư Lễ Tro. Bốn mươi ngày Mùa Chay có thể là cơ hội hoàn hảo để từ bỏ một thói quen có hại như hút thuốc hoặc nói hành. Nhưng chúng ta không từ bỏ các món tráng miệng, mạng xã hội hay trò chơi trực tuyến yêu thích của mình chỉ vì chúng ta đang nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chúng ta làm điều đó để mở ra không gian và thời gian để yêu Chúa và người lân cận hơn. Và chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy kết quả là chúng ta nhận được những món quà từ Chúa như thế nào.

Sự tốt lành và quảng đại của Thiên Chúa có nghĩa là Mùa Chay có thể là thời gian đón nhận chứ không chỉ là thời gian từ bỏ. Vậy hãy hỏi một câu hỏi khác: Cha trên trời muốn tặng cho bạn món quà gì?

Có lẽ bạn quyết định dành nhiều thời gian hơn để cầu cho người khác. Có thể bạn dành ra mười lăm phút mỗi ngày – hoặc một giờ mỗi tuần – để nâng đỡ tất cả những người mà bạn chú ý đến nhu cầu của họ. Đúng, bạn đang “từ bỏ” thời gian của mình, nhưng khi làm vậy, bạn có thể nhận được món quà hy vọng trong những hoàn cảnh khó khăn. Hoặc bạn có thể bắt đầu nhìn thấy những tình huống với sự khôn ngoan của Chúa. Hoặc bạn có thể cảm thấy Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn cầu nguyện với một ai đó cụ thể, hoặc thậm chí thấy Chúa ban món quà chữa lành tốt lành.

Có lẽ bạn quyết định cố gắng liên hệ với ít nhất một người mỗi tuần và đưa ra một số trợ giúp thiết thực: một bữa ăn, một chuyến đi hoặc thời gian để trông trẻ. Bạn có thể nhận được món quà là nhận thức rõ hơn về những nhu cầu xung quanh mình. Hoặc bạn có thể thấy mình cảm thấy nhân hậu hơn với mọi người. Bạn cũng có thể hiểu sâu hơn về gánh nặng hoặc mối quan tâm của người khác, ngay cả khi bạn không thể làm gì để giảm bớt nó.

Có lẽ bạn cầu nguyện mỗi sáng và cầu xin Chúa giúp bạn nhận thức được mối quan tâm lớn nhất của Ngài dành cho người thân thiết với bạn – cùng với cách thức cụ thể để giải quyết vấn đề đó. Khi hành động dựa trên những hiểu biết này, bạn có thể thấy các ưu tiên của mình đang thay đổi. Bạn cũng có thể thấy rằng việc sắp xếp một ngày theo ý Chúa đã mang đến cho bạn món quà bình an.

Hôm nay hãy dành chút thời gian mời Chúa mở mắt bạn để nhận ra món quà mà Ngài mong muốn ban cho bạn. Sau đó hãy hỏi Ngài việc thực hành Mùa Chay của bạn có thể giúp bạn chuẩn bị đón nhận nó như thế nào.

Lạy Cha, Cha đang chuẩn bị món quà tốt lành nào cho con trong Mùa Chay này?

Comments are closed.

phone-icon