Thiết lập thời gian cầu nguyện của bạn

0

Theo Word Among Us, Jannuary/Prayer Resources
Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương,OP

Building Your Prayer Time

A Basic Model for Personal Prayer

As the new year begins, many of us try to establish new habits.

We resolve to eat better, exercise more, aim higher, and seek any of a host of better ideals for our lives. All are worthwhile goals, but there is one aim guaranteed to enhance and enrich our lives above all others: prayer. And so, we offer a basic outline of steps for personal prayer.

Quiet Yourself from Distractions. Fix your eyes on Jesus. Throw off everything that might distract you (see Hebrews 12:1-2). Morning tends to be a better time to pray for most people; choose a quiet place in your home, at work, outdoors, or in a church – somewhere that will minimize distractions and interruptions. Leaving the cell phone somewhere else altogether is helpful.

Examine Your Conscience. Repent of your sins and ask for forgiveness, believing your sins are forgiven. Let God free your conscience (see Hebrews 9:14). This is not a replacement for repenting at the penitential rite during Mass or receiving the Sacrament of Reconciliation whenever possible, but it is a way to start prayer with a clear conscience.

Enter the Presence of God. Dwell on the love that Jesus has for you, as you recite the following truths from the Nicene Creed:

God is my Father/Creator;
Jesus is my loving Savior;
The Holy Spirit comforts me;
The Church is one with Jesus;
Jesus intercedes for me in heaven.
Jesus will come again in glory!
Praise God the Father, Son, and Holy Spirit.

Fix your eyes on the Father; tell the Father you love him; call him “Abba” (Father); thank him for this wonderful Creation and for all the good he has done.

Fix your eyes on Jesus; tell him how grateful you are for his death and his resurrection; tell him how grateful you are for everything he has done.

Fix your eyes on the Holy Spirit; ask the Holy Spirit to teach you about your sins and how to consecrate your life to Jesus more each day.

Let God Move You. Take a phrase such as “Holy Jesus” and softly repeat it without thinking or distraction. Try to give the Holy Spirit the freedom to show you God’s perspective on “Holy Jesus.” You may find yourself in the presence of One Who Is Holy. You may discover new avenues of love toward God.

Ask Questions. Go to God and ask him to help you listen to him and enjoy his presence; try to sense what he might be saying in your heart as you pray and read the Scriptures. He has promised that when we ask, we will receive answers (see Matthew 7:7-11).

Bring Your Petitions to the Lord. Pray for your family’s needs; intercede for the sick; pray for the whole Church; ask God for his blessing for you and your family; ask him to give you and your family spiritual protection to do good and to say “no” to evil and sin.

Journal Your Prayer Time. A prayer journal will help us recall what we sense God has expressed to us, what we have prayed for, and it will help us carry Jesus through our day.

You may also want to make the daily meditations from The Word Among Us a part of your prayer time.

Thiết Lập Thời Gian Cầu Nguyện của Bạn

Một Mẫu Căn Bản cho Việc Cầu Nguyện Cá Nhân

Khi năm mới bắt đầu, nhiều người trong chúng ta cố gắng tạo những thói quen mới.

Chúng ta sắp xếp để ăn uống tốt hơn, tập thể dục nhiều hơn, nhắm mục tiêu cao hơn và tìm kiếm bất cứ lý tưởng nào tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều là những mục đích đáng giá, nhưng có một mục tiêu bảo đảm giúp thăng tiến và làm phong phú cuộc sống của chúng ta hơn tất cả những mục tiêu khác: đó là cầu nguyện. Và vì thế, chúng tôi đề xuất một bản tóm tắt các bước cơ bản cho lời cầu nguyện cá nhân.

Hãy Giữ Mình Thinh Lặng khỏi Những Phiền Nhiễu. Hãy hướng mắt – tập trung vào Chúa Giêsu. Hãy vứt bỏ mọi thứ có thể làm bạn phân tâm (x. Dt 12,1-2). Đối với hầu hết mọi người, buổi sáng thường là thời gian tốt hơn để cầu nguyện; hãy chọn một nơi thinh lặng trong nhà bạn, nơi làm việc, ngoài trời hoặc trong một nhà thờ – nơi nào giảm tối thiểu sự phân tâm và sự gián đoạn. Hoàn toàn hữu ích khi bạn để điện thoại ở một nơi khác (trong lúc cầu nguyện).

Hãy Xét Mình. Hãy sám hối về tội lỗi của bạn và xin ơn tha thứ, tin tưởng tỗi lỗi của bạn sẽ được thứ tha. Hãy để Chúa giải thoát lương tâm của bạn (x. Dt 9,14). Đây không phải là một sự thay thế việc thống hối trong nghi thức sám hối trong Thánh Lễ hay lúc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải bất cứ khi nào có thể, nhưng đó là một cách để bắt đầu cầu nguyện với một lương tâm trong sáng.

Hãy Bước Vào Sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho bạn, khi bạn đọc những chân lý sau đây từ Kinh Tin Kính (Nicene):

Thiên Chúa là Cha tôi/Đấng Tạo Thành Trời Đất; Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ đáng yêu mến của tôi; Chúa Thánh Thần an ủi tôi; Giáo Hội là một với Chúa Giêsu; Chúa Giêsu chuyển cầu cho tôi trên thiên đàng. Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang! Hãy ngợi khen Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Hãy hướng mắt, tập trung vào Chúa Cha; hãy thưa với Chúa Cha rằng bạn yêu mến Người; hãy gọi Người là “Cha ơi”; hãy tạ ơn Người vì công trình tạo dựng kỳ diệu và vì tất cả những điều tốt đẹp Người đã thực hiện.

Hãy hướng mắt, tập trung vào Chúa Giêsu; hãy thưa với Người rằng bạn biết ơn Người thế nào vì cái chết và sự phục sinh của Người; hãy thưa với Người bạn biết ơn thế nào về mọi sự Người đã thực hiện.

Hãy hướng mắt về Chúa Thánh Thần; hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn thấy tội lỗi của bạn và cách thánh hiến cuộc sống của bạn cho Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Hãy Để Thiên Chúa Đánh Động Bạn.  Hãy lấy một câu chẳng hạn như “Chúa Giêsu Chí Thánh” và lặp lại nhẹ nhàng mà không suy nghĩ hay chia trí gì. Hãy cố gắng để Chúa Thánh Thần tự do chỉ cho bạn thấy quan điểm của Thiên Chúa về “Chúa Giêsu Chí Thánh”. Bạn có thể nhận ra chính bạn đang ở trước sự hiện diện của Đấng là Thánh. Bạn có thể khám phá những đại lộ tình yêu mới hướng về Thiên Chúa.

Hãy Đặt Những Câu Hỏi. Hãy đến với Thiên Chúa và xin Người giúp bạn lắng nghe Người và vui hưởng sự hiện diện của Người; hãy cố gắng cảm nhận những gì Người có thể đang nói trong tâm hồn bạn khi bạn cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Người đã hứa rằng khi chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ được nhận lời (x. Mt 7,7-11).

Hãy Dâng Những Lời Thỉnh Nguyện của Bạn Lên Chúa. Hãy cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình bạn; cầu cho những người đau ốm; cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội; hãy cầu xin Chúa ban phúc lành cho bạn và gia đình bạn; hãy cầu xin Người ban cho bạn và gia đình bạn sự bảo vệ tinh thần để làm điều tốt và để nói “không” với sự dữ và tội lỗi.

Hãy Viết Nhật Ký Thời Gian Cầu Nguyện của Bạn. Một cuốn nhật ký cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhớ lại những gì chúng ta cảm nhận Thiên Chúa đã thể hiện cho chúng ta, những gì chúng ta đã cầu nguyện và nó sẽ giúp chúng ta mang Chúa Giêsu trong suốt cả ngày sống của chúng ta.

Bạn cũng có thể sử dụng những bài suy niệm hằng ngày từ tạp chí The Word Among Us làm một phần trong giờ cầu nguyện của bạn.

 

Comments are closed.

phone-icon