Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy – SN theo WAU ngày 22.02.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Did you know that there is a physical chair of St. Peter located in St. Peter’s Basilica in the Vatican? Tradition holds that it is the original wooden seat used by St. Peter whenever he preached or taught the Christians in Rome. The chair was later encased in bronze, and is an impressive work of art.

But today’s feast is not about a piece of furniture. It’s about what it signifies. The Chair of St. Peter stands as “a symbol of the special mission of Peter and his successors to tend Christ’s flock, keeping it united in faith and in charity” (Pope Benedict XVI, Angelus, February 19, 2012). It’s a sign that Jesus has kept the promise he made to St. Peter, which we read in today’s Gospel: “The gates of the netherworld shall not prevail against [the Church]” (Matthew 16:18).

It’s no secret that, over the centuries, some of Peter’s successors have been less than exemplary in their faithfulness to God. Yet God has always been faithful to his promise! He has continued the unceasing flow of graces to the world through the Church. In fact, in spite of many forces of darkness coming against it from within and from outside, the Church remains “united in faith and in charity.”

We can recount the ways in which the graces and blessings of the Church have touched our own lives: the youth group that led us to experience the joy of Christ, the Catholic school teacher who taught us the truths of the faith, or the chapel that became our place of encounter with the Lord. In these ways, and so many more, the Church has helped heaven come to earth in our lives!

So trust that God is faithful to his promises! He will continue to keep the Church united, even as he deepens our communion. In the end, Jesus will be victorious over all the forces of darkness in this world—and in our hearts.

“Lord, build your Church up in unity and charity so that it may continue to be a stream of life and grace to the world.”

Bạn có biết rằng có một chiếc ghế vật lý của Thánh Phêrô nằm trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican không? Truyền thống cho rằng đó là chiếc ghế gỗ nguyên bản được Thánh Phêrô sử dụng bất cứ khi nào ông thuyết giảng hoặc dạy dỗ những người theo đạo Thiên chúa ở Rome. Chiếc ghế sau đó được bọc bằng đồng và là một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Nhưng ngày lễ hôm nay không phải là về một món đồ nội thất. Đó là về những gì nó tượng trưng. Ngai Tòa Thánh Phêrô là “biểu tượng cho sứ mệnh đặc biệt của Thánh Phêrô và những người kế vị ngài nhằm chăm sóc đàn chiên của Chúa Kitô, giữ cho đoàn chiên được hiệp nhất trong đức tin và bác ái” (Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, Truyền tin, ngày 19 tháng 2 năm 2012). Đó là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu đã giữ lời hứa với Thánh Phêrô, mà chúng ta đọc trong bài Tin Mừng hôm nay: “Các cửa âm phủ sẽ không thắng được [Giáo hội]” (Mt 16,18).

Không có gì ngạc nhiên khi qua nhiều thế kỷ, một số người kế vị Thánh Phêrô đã không gương mẫu về lòng trung thành với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn thành tín với lời hứa của mình! Ngài đã tiếp tục tuôn đổ ân sủng không ngừng xuống thế giới qua Giáo hội. Trên thực tế, bất chấp nhiều thế lực bóng tối đến từ bên trong và bên ngoài, Giáo hội vẫn “hiệp nhất trong đức tin và bác ái”.

Chúng ta có thể kể lại những cách mà ân sủng và phúc lành của Giáo hội đã chạm đến cuộc sống của chúng ta: nhóm thanh niên đã dẫn chúng ta trải nghiệm niềm vui của Chúa Kitô, giáo viên trường Công giáo đã dạy chúng ta những chân lý đức tin, hay nhà nguyện đã dạy chúng ta những chân lý đức tin đã trở thành nơi chúng ta gặp gỡ Chúa. Bằng những cách này và nhiều cách khác nữa, Giáo Hội đã giúp thiên đàng đến với trần gian trong cuộc sống của chúng ta!

Vì thế hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa thành tín với lời hứa của Ngài! Ngài sẽ tiếp tục giữ cho Giáo hội được hiệp nhất, ngay cả khi Ngài làm sâu sắc thêm sự hiệp thông của chúng ta. Cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ chiến thắng mọi thế lực bóng tối trên thế giới này – và trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, xin xây dựng Giáo Hội của Chúa trong sự hiệp nhất và bác ái để tiếp tục là nguồn sống và ân sủng cho thế giới.

Comments are closed.

phone-icon