Viên đá bị người thợ xây loại bỏ – SN ngày 01.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, March 1, 2024

The stone which the builders rejected

Gospel Reading:  Matthew 21:33-46

    33 “Hear another parable. There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. 34 When the season of fruit drew near, he sent his servants to the tenants, to get his fruit; 35 and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. 36 Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. 37 Afterward he sent his son to them, saying, `They will respect my son.’ 38 But when the tenants saw the son, they said to themselves, `This is the heir; come, let us kill him and have his inheritance.’ 39 And they took him and cast him out of the vineyard, and killed him. 40 When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?” 41 They said to him, “He will put those wretches to a miserable death, and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in  their seasons.”42 Jesus said to them, “Have you never read in the scriptures: `The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes’? 43 Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruits of it.” 45 When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them.  46 But when they tried to arrest him, they feared the multitudes, because they held him to be a prophet.

Thứ Sáu , ngày 01.03.2024     

Viên đá bị người thợ xây loại bỏ

Mt 21,33-46

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! “39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? “41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”42 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.44 Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt).”45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

Meditation: Do you ever feel cut off or separated from God? Joseph was violently rejected by his brothers and sold into slavery in Egypt. His betrayal and suffering, however, resulted in redemption and reconciliation for his brothers. “Fear not, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me; but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today” (Genesis 50:19-20). Joseph prefigures Jesus who was betrayed by one of his own disciples and put to death on the cross for our redemption. Jesus came to reconcile us with an all-just and all-merciful God. His parables point to the mission he came to accomplish – to bring us the kingdom of God.

Parable of the vineyard

What is the message of the parable of the vineyard? Jesus’ story about an absentee landlord and his not-so-good tenants would have made sense to his audience. The hills of Galilee were lined with numerous vineyards, and it was quite common for the owners to let out their estates to tenants. Many did it for the sole purpose of collecting rent.Why did Jesus’ story about wicked tenants cause offense to the scribes and Pharisees? It contained both a prophetic message and a warning. Isaiah had spoken of the house of Israel as “the vineyard of the Lord” (Isaiah 5:7). Jesus’ listeners would have likely understood this parable as referring to God’s dealing with a stubborn and rebellious people.

This parable speaks to us today as well. It richly conveys some important truths about God and the way he deals with his people. First, it tells us of God’s generosity and trust. The vineyard is well equipped with everything the tenants need. The owner went away and left the vineyard in the hands of the tenants. God, likewise trusts us enough to give us freedom to run life as we choose. This parable also tells us of God’s patience and justice. Not once, but many times he forgives the tenants their debts. But while the tenants take advantage of the owner’s patience, his judgment and justice prevail in the end.

Gift of the kingdom

Jesus foretold both his death on the cross and his ultimate triumph. He knew he would be rejected and put to death, but he also knew that would not be the end. After rejection would come glory – the glory of his resurrection from the grave and his ascension to the right hand of the Father in heaven. The Lord blesses his people today with the gift of his kingdom – a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. And he promises that we will bear much fruit if we abide in him (see John 15:1-11). He entrusts his gifts and grace (unmerited favor and blessing) to each of us and he gives us work to do in his vineyard – the body of Christ in our midst today. He promises that our labor for him will not be in vain if we persevere with faith to the end (see 1 Corinthians 15:58). We can expect trials and even persecution. But in the end we will see triumph. Do you follow and serve the Lord Jesus with joyful hope and confidence in the victory he has won for you and the gift of abundant new life in the Holy Spirit?

“Thank you, Lord Jesus Christ, for all the benefits which you have given us – for all the pains and insults which you have borne for us. O most merciful redeemer, friend, and brother, may we know you more clearly, love you more dearly, and follow you more nearly, for your own sake.” (prayer of St. Richard of Chichester, 13th century)

Suy niệm: Bạn có cảm giác bị loại trừ hay xa cách Thiên Chúa chưa? Giuse bị các anh em của mình loại trừ cách tàn nhẫn và bị bán làm nô lệ bên Aicập. Tuy nhiên, sự phản bội và đau khổ của ông đã trở thành sự cứu thoát và hoà giải cho các anh em của ông. “Đừng sợ, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo” (St 50,19-20). Giuse biểu hiện trước về Đức Giêsu, Đấng bị một trong số các môn đệ của mình phản bội và bị chết trên thập giá cho sự cứu chuộc của chúng ta. Đức Giêsu đến để hoà giải chúng ta với TC chí minh và đầy thương xót. Các dụ ngôn của Ngài nhằm tới công việc Ngài đến để thực hiện – đem lại cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa.

Dụ ngôn vườn nho

Đâu là sứ điệp của dụ ngôn vườn nho? Câu chuyện của Đức Giêsu về người chủ vắng mặt và các tôi tớ xấu xa của ông rất có ý nghĩa đối với thính giả của Người. Các ngọn đồi ở Galilê được bao bọc bởi vô số vườn nho, và việc các chủ nhân giao vườn nho của mình cho các gia nhân của mình là điều thông thường. Nhiều chủ nhân làm điều đó với mục đích duy nhất là lấy tiền mướn vào thời gian nào đó. Tại sao cây chuyện của Đức Giêsu về những tá điền độc ác gây ra sự chống đối cho các nhà luật sĩ và Pharisêu? Thưa, nó vừa chứa đựng sứ điệp tiên tri vừa là lời cảnh báo. Ngôn sứ Isaia đã nói về nhà Israel như “vườn nho của Chúa” (Is 5,7). Các thính giả của Đức Giêsu rất có thể hiểu được dụ ngôn này như việc đối xử của Thiên Chúa với những người bướng bỉnh và chống đối.

Dụ ngôn này cũng nói với chúng ta hôm nay. Nó hoàn toàn chuyển tải những chân lý quan trọng về Thiên Chúa và đường lối Người cư xử với dân của Người. Trước hết, nó nói với chúng ta về sự quảng đại và tín trung của Thiên Chúa. Vườn nho được trang bị với đầy đủ mà các tá điền cần đến. Chủ nhân đi xa và để lại vườn nho trong tay các nhân công. Cũng vậy, Thiên Chúa tin tưởng chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta tự do để sử dụng cuộc đời như chúng ta muốn. Dụ ngôn này cũng nói với chúng ta về sự kiên nhẫn và công chính của Thiên Chúa. Không phải một lần, nhưng rất nhiều lần Người tha thứ cho các tá điền số nợ của họ. Trong khi đó, các tá điền lại lợi dụng sự kiên nhẫn của chủ nhân, nhưng kết thúc, sự xét xử và công lý của ông chủ sẽ được thực hiện.

Quà tặng của vương quốc

Đức Giêsu đã nói trước về cái chết và sự chiến thắng cuối cùng của Người. Đức Giêsu biết Người sẽ bị người ta chống đối và bị giết chết, nhưng Người cũng biết rằng đó không phải là hết. Sau sự loại bỏ sẽ tới vinh quang – vinh quang của sự phục sinh và lên trời của Người bên hữu Chúa Cha. Ngày nay, Chúa chúc phúc cho dân Người với ân huệ của vương quốc của Người, và niềm hy vọng sống lại. Người hứa rằng chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái nếu chúng ta ở trong Người (Ga 15,1-11). Người trao phó những ơn huệ và ơn sủng cho mỗi người chúng ta và cho chúng ta làm việc trong vườn nho của Người – thân thể của Đức Kitô. Người hứa rằng lao nhọc của chúng ta sẽ không vô ích, nếu chúng ta bền đỗ trong đức tin đến cùng (1Cor 15,58). Chúng ta có thể có những thử thách và thậm chí sự ngược đãi. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy chiến thắng. Bạn có bước theo và phục vụ cho Chúa Giêsu với niềm hy vọng vui tươi và với lòng tin cậy trong cuộc chiến thắng mà Người đã dành lấy cho bạn và ân huệ sự sống mới sung mãn trong Chúa Thánh Thần không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm tạ Chúa về tất cả mọi ơn phúc mà Chúa đã ban cho chúng con; về tất cả mọi đau khổ và sỉ nhục mà Chúa đã chịu vì chúng con. Ôi Đấng cứu chuộc, Bạn hữu, và Anh cả đầy lòng thương xót, chớ gì chúng con biết Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa tha thiết hơn, và theo Chúa gần gũi hơn, vì chính Chúa. (Lời cầu nguyện của thánh Richard of Chichester, thế kỷ 13).

 

Comments are closed.

phone-icon