Anh sẽ chết vì Thầy sao? – Suy niệm theo WAU ngày 26.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What an odd question! We can imagine Jesus asking Simon Peter sadly, or even sarcastically, “Will you lay down your life?” (John 13:38). Of course, Jesus would lay down his life for Peter, not the other way around. Jesus knew that all his disciples would fall away, that Judas would betray him, and that Peter would deny him. He knew Peter’s heart, even better than Peter knew himself.

Jesus also knew that Peter and Judas had a lot in common. Both were committed followers of Jesus and had been chosen as apostles. And both failed Jesus when put to the test. But Peter seems to have had more of a glimpse of who Jesus was. At the Last Supper, rather than calling Jesus “Lord” as the others do, Judas refers to him as “Rabbi” (Matthew 26:22, 25). While respectful, “rabbi” is a term commonly given to men, not reserved for the Messiah. After his betrayal, Judas realizes his sin and falls into despair (27:3). Without a clear view of his redeemer, he loses all hope.

Though Peter denied Jesus when it mattered most, he better understood Jesus’ nature and what he had come to do. He saw Jesus not just as a friend and teacher but as the Messiah, the Son of God (Matthew 16:16). And so, confronted by his own weakness, Peter still managed to hold onto hope. Even when Jesus later probed his heart with his threefold question, “Do you love me?” Peter did not turn away in despair. He answered Jesus humbly, “Lord, you know that I love you,” and went on to build the Church (John 21:17).

Jesus knew all along who Peter could become. And that’s a message of hope for all of us. Like Peter, we, too, face situations when we deny and fail Jesus. But Jesus offers hope and possibility to each of us, just as he did for Peter. He asks, “Will you lay down your life for me?” Because of Peter’s example, we can answer yes with great hope. No matter our struggle and sins, Jesus is always ready to restore us and make us whole.

“Jesus, I offer you all that I am, even my weaknesses. Lord, I trust in your unfailing love!”

Thật là một câu hỏi kỳ lạ! Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu buồn bã hỏi Simon Phêrô, hay thậm chí mỉa mai: “Anh sẽ hy sinh mạng sống mình vì Thầy sao?” (Ga 13,38). Tất nhiên, Chúa Giêsu sẽ hy sinh mạng sống vì Phêrô chứ không phải ngược lại. Chúa Giêsu biết rằng tất cả các môn đệ của Ngài sẽ bỏ đạo, Giuđa sẽ phản bội Ngài và Phêrô sẽ chối Ngài. Ngài biết trái tim của Phêrô, thậm chí còn rõ hơn cả Phêrô biết chính mình.

Chúa Giêsu cũng biết Phêrô và Giuđa có nhiều điểm chung. Cả hai đều là những người dấn thân theo Chúa Giêsu và đã được chọn làm tông đồ. Và cả hai đều khiến Chúa Giêsu thất vọng khi bị thử thách. Nhưng dường như Phêrô đã có cái nhìn thoáng qua hơn về Chúa Giêsu là ai. Trong Bữa Tiệc Ly, thay vì gọi Chúa Giêsu là “Chúa” như những người khác vẫn gọi, Giuđa gọi Ngài là “Rabbi” (Mt 26,22. 25). Mặc dù mang tính tôn trọng nhưng “Thầy” là thuật ngữ thường được dùng cho nam giới chứ không dành riêng cho Đấng Mêsia. Sau khi bị phản bội, Giuđa nhận ra tội lỗi của mình và rơi vào tuyệt vọng (27,3). Không có cái nhìn rõ ràng về Đấng cứu chuộc mình, anh ta mất hết hy vọng.

Mặc dù Phêrô đã chối bỏ Chúa Giêsu vào thời điểm quan trọng nhất, nhưng ông hiểu rõ hơn về bản chất của Chúa Giêsu và những gì Ngài đến để làm. Ông coi Chúa Giêsu không chỉ là bạn và là Thầy mà còn là Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa (Mt 16,16). Và vì vậy, đối mặt với sự yếu đuối của chính mình, Phêrô vẫn cố gắng giữ lấy hy vọng. Ngay cả khi sau đó Chúa Giêsu dò xét tâm hồn ông bằng ba câu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Phêrô không quay đi trong tuyệt vọng. Ông khiêm tốn trả lời Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa” và tiếp tục xây dựng Giáo hội (Ga 21,17).

Chúa Giêsu đã biết rõ Phêrô có thể trở thành ai. Và đó là thông điệp hy vọng cho tất cả chúng ta. Giống như Phêrô, chúng ta cũng phải đối mặt với những tình huống chối bỏ và thất bại với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu mang lại niềm hy vọng và khả năng cho mỗi người chúng ta, giống như Ngài đã làm cho Phêrô. Ngài hỏi: “Con sẽ hy sinh mạng sống vì Ta chứ?” Nhờ gương của Phêrô, chúng ta có thể trả lời có với niềm hy vọng lớn lao. Bất kể sự đấu tranh và tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu luôn sẵn sàng phục hồi chúng ta và làm cho chúng ta được trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa tất cả những gì con có, kể cả những yếu đuối của con. Lạy Chúa, con tín thác vào tình yêu bất diệt của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon