Giuse là người công chính – SN theo WAU ngày 19.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Did you know that only two Gospels provide accounts of Jesus’ miraculous conception and birth? Luke tells the story from Mary’s point of view—the annunciation, the visitation, and Mary’s prayerful heart. Matthew, on the other hand, focuses on Joseph’s role. Matthew highlights how important Joseph is, not only for supporting Mary and raising Jesus, but also for his connection to Abraham, David, and all of David’s heirs (1:1-16). In fact, by calling Joseph to be the foster father of Jesus, God fulfilled a prophecy that we hear in today’s first reading. Jesus is the heir through whom God will “make his kingdom firm” (2 Samuel 7:12).

It may seem that Joseph’s connection to his ancestors is minor in the grand scheme of things. But what it shows is that God keeps his promises. God had promised Abraham that he would be the “father of many nations” (Romans 4:17), and he remained committed to the promise throughout Israel’s long and turbulent history.

Still, God’s promises aren’t automatic guarantees. Because he gave us the great gift of free will, we need to cooperate with him to make sure those promises come to pass. And that’s where faith comes in—the faith of people like Abraham, David, and St. Joseph. These men didn’t always understand what God was asking of them, and they didn’t see his promises completely fulfilled in their lifetimes. But that didn’t keep them from trusting him and seeking to obey him. In Joseph’s case, that involved not just marrying Mary, but fleeing with his family to Egypt to escape Herod’s wrath, and then moving back to Nazareth when an angel told him to.

On this day when we honor St. Joseph, let’s thank him for being such a wonderful model of trust in God’s promises. Let’s also imitate his deep faith in God and willingness to take decisive action when the Lord calls us.

“Oh, St. Joseph, watchful Guardian of the Holy Family, pray for me and for all the Church! May we all follow your example of faith and trust in the Lord!”

Bạn có biết rằng chỉ có hai sách Tin mừng tường thuật về sự thụ thai và sự ra đời kỳ diệu của Chúa Giêsu không? Thánh Luca kể câu chuyện theo quan điểm của Đức Maria – việc truyền tin, cuộc viếng thăm và tấm lòng cầu nguyện của Đức Maria. Mặt khác, Mattheu tập trung vào vai trò của Giuse. Mattheu nhấn mạnh tầm quan trọng của Giuse, không chỉ trong việc hỗ trợ Đức Maria và nuôi dạy Chúa Giêsu, mà còn vì mối liên hệ của ngài với Abraham, Đavít và tất cả những người thừa kế của Đavít (1,1-16). Thực ra, khi gọi Thánh Giuse làm cha nuôi của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện lời tiên tri mà chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay. Chúa Giêsu là người thừa kế mà qua đó Thiên Chúa sẽ “làm cho vương quốc của Ngài được vững chắc” (2Sm 7,12).

Có vẻ như mối liên hệ của Giuse với tổ tiên của ngài là thứ yếu trong kế hoạch lớn của mọi việc. Nhưng điều đó cho thấy Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài. Thiên Chúa đã hứa với Abraham rằng ông sẽ là “cha của nhiều dân tộc” (Rm 4,17), và Chúa vẫn cam kết giữ lời hứa trong suốt lịch sử lâu dài và đầy biến động của Israel.

Tuy nhiên, lời hứa của Chúa không phải là sự bảo đảm tự động. Bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta món quà ý chí tự do tuyệt vời nên chúng ta cần hợp tác với Ngài để đảm bảo những lời hứa đó được thực hiện. Và đó là nơi đức tin xuất hiện – đức tin của những người như Abraham, Đavít và Thánh Giuse. Những người này không phải lúc nào cũng hiểu những gì Chúa yêu cầu họ và họ không thấy những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm trọn vẹn trong cuộc đời của họ. Nhưng điều đó không ngăn cản họ tin tưởng Ngài và tìm cách vâng lời Ngài. Trong trường hợp của Giuse, điều đó không chỉ liên quan đến việc kết hôn với Maria, mà còn cùng gia đình chạy trốn đến Ai Cập để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hêrôđê, và sau đó quay trở lại Nagiarét khi một thiên thần bảo ngài làm vậy.

Vào ngày này, khi chúng ta tôn vinh Thánh Giuse, chúng ta hãy cảm ơn ngài vì ngài là mẫu mực tuyệt vời về niềm tin vào những lời hứa của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy noi gương đức tin sâu xa của ngài vào Thiên Chúa và sẵn sàng thực hiện hành động dứt khoát khi Chúa kêu gọi chúng ta.

Ôi, Thánh Giuse, Đấng Giám Hộ của Thánh Gia, xin cầu nguyện cho con và cho toàn thể Giáo Hội! Xin cho tất cả chúng con đều noi gương đức tin và sự tin cậy vào Chúa của ngài!

Comments are closed.

phone-icon