Hosanna! – Chúa Nhật Lễ Lá, Mùa Chay, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

The two Gospel readings today can give us emotional whiplash. As Mass begins, we hear the story of Jesus’ triumphant entry into Jerusalem. We may even wave our own palm branches and join the crowd in shouting, “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord!” (Mark 11:9). Then, in the Liturgy of the Word, we hear Mark’s passion account. Once again, we join our voices with the crowd—but this time, we cry out, “Crucify him!” (15:13). How jarring!

Why does the Church have us play a role in both of these readings as we begin Holy Week?

It’s all for one purpose: so that we can grasp more fully what Jesus did for the crowds back then—and for us. As we will see throughout Holy Week, he accepted the suffering set before him and freely offered himself for his people, regardless of how they responded. Whether they acclaimed or condemned him, he loved them just the same. And that’s how he loves us.

Jesus is not put off by our fickleness. That’s good news! Because if we’re honest, we can all recognize times when our own commitment to the Lord and our love for him has wavered. When life is going well, it’s not so hard to praise him. But it can be another story altogether when danger threatens or sadness darkens our outlook.

So allow these passages to motivate you to pay attention to this final week in Christ’s life. Acknowledge the inconstancy of your own love for Jesus and ask him to strengthen you. But don’t stop there! Open your heart to the liberating truth that Jesus loves you even when you stray. Look at the cross and believe that he held you close to his heart throughout his passion, death, and resurrection.

May the Lord pour out graces on us all during this most holy week of the year!

“Lord, prepare me to receive you more deeply as I prepare for the feast of your resurrection!”

 

Hai bài đọc Tin Mừng hôm nay có thể mang đến cho chúng ta một sự đả kích đầy cảm xúc. Khi Thánh Lễ bắt đầu, chúng ta nghe câu chuyện về việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Thậm chí chúng ta có thể vẫy những cành cọ của mình và cùng với đám đông reo lên: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Mc 11,9) Sau đó, trong phần Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta nghe trình thuật cuộc thương khó theo Thánh Máccô. Một lần nữa, chúng ta cùng hòa tiếng với đám đông – nhưng lần này, chúng ta hét lên: “Đóng đinh hắn đi!” (Mc 15,13). Thật chói tai biết bao!

Tại sao Giáo Hội cho chúng ta đóng một vai trò trong cả hai bài đọc này khi chúng ta bắt đầu Tuần Thánh?

Tất cả chỉ nhằm một mục đích: để chúng ta có thể hiểu trọn vẹn hơn những gì Chúa Giêsu đã làm cho đám đông lúc đó – và cho chúng ta. Như chúng ta sẽ thấy trong suốt Tuần Thánh, Người đã chấp nhận đau khổ được đặt trước mặt mình và tự do dâng hiến bản thân cho dân của Người, bất kể họ đã đáp trả thế nào. Cho dù họ đã hoan hô hay kết án Người, Người cũng yêu yêu thương họ như nhau. Và đó là cách Người yêu thương chúng ta.

Chúa Giêsu không nản lòng trước sự hay thay đổi của chúng ta. Đó là tin vui! Bởi vì nếu chân thành, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra những lúc mà sự cam kết của chúng ta với Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho Người đã lung lay. Khi cuộc sống tiến triển tốt, thật không khó để ca ngợi Chúa. Nhưng nó có thể là một câu chuyện khác hoàn toàn khi nguy hiểm đe dọa hoặc nỗi buồn làm lu mờ tầm nhìn của chúng ta.

Vậy bạn hãy để cho những đoạn này thúc bách bạn chú ý đến tuần lễ cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Kitô. Hãy thừa nhận sự thiếu nhất quán trong tình yêu của bạn dành cho Chúa Giêsu và hãy xin Người củng cố bạn. Nhưng đừng dừng lại ở đó! Hãy mở lòng bạn ra với sự thật tự do là Chúa Giêsu yêu bạn ngay cả khi bạn lạc lối. Hãy nhìn vào thập giá và hãy tin rằng Người ôm bạn vào lòng trong suốt cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ ân sủng xuống trên tất cả chúng ta trong suốt tuần lễ thánh thiện nhất của năm.

“Lạy Chúa, xin chuẩn bị cho con lãnh nhận Chúa cách sâu sắc hơn khi con chuẩn bị mừng  lễ phục sinh của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon