Mọi sự đã hoàn tất – Suy niệm ngày 29.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, March 29, 2024

Good Friday of the Lord’s Passion

“It is finished”

John 18. 1-19: 42

https://evangeli.net/gospel/day/2024-03-29

Thứ Sáu, ngày 29.03.2024

Thứ Sáu Tuần Thánh

Mọi sự đã hoàn tất

Ga 18, 1-19. 42

Trích từ nguồn: evangeli.net

Meditation: Today we celebrate the first day of the Paschal Triduum. It is therefore the day of the Victorious Cross, where Jesus Christ left us the best of Him: the Virgin Mary as mother, the forgiveness —for his executioners too— and the total trust in God Father.

We have heard it in the reading of the Passion transmitted by Saint John’s testimony, witnessed it in the Calvary with Mary, our Lord’s mother, and the other women. It is a narration rich in symbols, where every little detail has its significance. But today, the silence and austerity of the Church help us also to live in an environment of prayer, fully attentive to the gift we celebrate.

In front of this great mystery, first of all we are called to see. Christian faith is not the reverential relationship to a distant and even abstract God we know nothing about, but the adhesion to a Person, true man like us and, at the same time, true God. The Invisible one became flesh of our flesh and assumed to be a man until death, a death on the Cross. But it was a death accepted as a ransom for all of us, a redeeming death, a death that brings us life. Those who were there and saw it are those who communicated these feats and, at the same time, revealed the significance of Christ’s death.

In front of this, we feel grateful and admiring; we know the price of love: “No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends” (Jn 15:13). Christian prayer is not meant to beg only, but —first of all— to gratefully admire.

Jesus is for us the model to imitate, that is, to repeat his attitude. We must be persons who love so as to be a gift for others, persons who trust the Father in the face of any adversity.

This contrasts with the indifferent atmosphere of our society; this is why we must bear a testimony bolder than ever before, as the gift of Christ is for all of us. As Saint Melito of Sardis says: “He made us go from slavery to freedom, from darkness to light, from death to life. He is the Paschal mystery of our salvation.”

Hôm nay chúng ta cử hành ngày đầu tiên của Tam Nhật Vượt Qua. Vì thế, đây là ngày Thập Giá Chiến Thắng, nơi Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho chúng ta điều tốt đẹp nhất của Ngài: Đức Trinh Nữ Maria là mẹ, sự tha thứ – cho cả những kẻ hành hình Người – và niềm tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha.

Chúng ta đã nghe điều đó trong bài đọc Cuộc Thương Khó do lời chứng của Thánh Gioan thuật lại, đã chứng kiến điều đó trên Đồi Canvê với Đức Maria, mẹ của Chúa chúng ta, và những người phụ nữ khác. Đó là một câu chuyện giàu biểu tượng, trong đó mỗi chi tiết nhỏ đều có ý nghĩa của nó. Nhưng ngày nay, sự im lặng và khắc khổ của Giáo hội cũng giúp chúng ta sống trong môi trường cầu nguyện, hoàn toàn chú ý đến hồng ân chúng ta cử hành.

Trước mầu nhiệm vĩ đại này, trước hết chúng ta được mời gọi để xem. Đức tin Kitô giáo không phải là mối liên hệ tôn kính với một Thiên Chúa xa xôi và thậm chí trừu tượng mà chúng ta không biết gì, nhưng là sự gắn bó với một Ngôi vị, một con người đích thực như chúng ta và đồng thời với Thiên Chúa thật. Đấng Vô Hình đã trở thành xác thịt của chúng ta và mặc lấy làm phàm cho đến chết, chết trên Thập Giá. Nhưng đó là một cái chết được chấp nhận làm giá chuộc cho tất cả chúng ta, một cái chết cứu chuộc, một cái chết mang lại sự sống cho chúng ta. Những người có mặt ở đó và nhìn thấy nó là những người đã truyền đạt những chiến công này, đồng thời tiết lộ ý nghĩa về cái chết của Chúa Kitô.

Trước điều này, chúng ta cảm thấy biết ơn và ngưỡng mộ; chúng ta biết cái giá của tình yêu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15,13). Lời cầu nguyện của Kitô giáo không chỉ có nghĩa là cầu xin, mà – trước hết – là ngưỡng mộ với lòng biết ơn.

Chúa Giêsu là mẫu mực để chúng ta bắt chước, nghĩa là lặp lại thái độ của Ngài. Chúng ta phải là những người yêu thương để trở thành món quà cho người khác, những người tin tưởng vào Chúa Cha trước mọi nghịch cảnh.

Điều này trái ngược với bầu không khí thờ ơ của xã hội chúng ta; đây là lý do tại sao chúng ta phải làm chứng một cách táo bạo hơn bao giờ hết, vì món quà của Đức Kitô dành cho tất cả chúng ta. Như Thánh Melito thành Sardis nói: “Người đã làm cho chúng ta đi từ nô lệ đến tự do, từ bóng tối đến ánh sáng, từ cái chết đến sự sống. Ngài là mầu nhiệm Vượt Qua của ơn cứu độ chúng ta.”

Comments are closed.

phone-icon