Ai tin vào Chúa Con sẽ có sự sống đời đời – SN ngày 11.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, May 11, 2024

“He who believes in the Son has eternal life”

Scripture: John 3:31-36

31 He who comes from above is above all; he who is of the earth belongs to the earth, and of the earth he speaks; he who comes from heaven is  above all. 32 He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony; 33 he who receives his testimony sets his seal to this, that God is true. 34 For he whom God has sent utters the words of God, for it is not by measure that he gives the Spirit; 35 the Father loves the Son, and has given all things into his hand. 36 He who believes in the Son has eternal life; he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God rests upon him.

Thứ Năm, ngày 11.04.2024           

Ai tin vào Chúa Con sẽ có sự sống đời đời

Ga 3,31-36

31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Meditation: Do you hunger for the true and abundant life which God offers through the gift of his Holy Spirit? The Jews understood that God gave a certain portion of his Spirit to his prophets. When Elijah was about to depart for heaven, his servant Elisha asked for a double portion of the Spirit which Elijah had received from God (2 Kings 2:9). 

The Holy Spirit opens our minds to understand God’s word of truth

Jesus tells his disciples that they can believe the words he speaks because God the Father has anointed him by pouring out his Spirit on him in full measure, without keeping anything back. The function of the Holy Spirit is to reveal God’s truth to us. Jesus declared that “when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth” (John 16:13). When we receive the Holy Spirit he opens our hearts and minds to recognize and understand God’s word of truth.

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said, “I believe in order to understand; and I understand the better to believe.” Faith opens our minds and hearts to receive God’s word of truth and to obey it willingly. Do you believe God’s word and receive it as if your life depended on it?

God gives us the freedom to accept or reject what he says is true. But with that freedom also comes a responsibility to recognize the consequences of the choice we make – either to believe what he has spoken to us through his Son, the Lord Jesus Christ, or to ignore, reject, and chose our own way apart from God. Our choices will either lead us on the path of abundant life and union with God, or the path that leads to spiritual death and separation from God.

Love the Lord, cling to him, and you will have life

God issued a choice and a challenge to the people of the Old Covenant: “See I have set before you this day life and good, death and evil. …I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before you life and death, blessing and curse; therefore choose life, that you may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and cleaving to him” (Deuteronomy 30:15-20). And God issues the same challenge to the people of the New Covenant today. Do you weigh the consequences of your choices? Do the choices you make lead you towards life or death – blessing or cursing?

If you choose to obey God’s voice and to do his will, then you will know and experience that abundant life which comes from God himself. If you choose to follow your own way apart from God and his will, then you choose for death – a spiritual death which poisons and kills the heart and soul until there is nothing left but an empty person devoid of love, truth, goodness, purity, peace, and joy. Do your choices lead you towards God or away from God?

“Lord Jesus Christ, let your Holy Spirit fill me and transform my heart and mind that I may choose life – the abundant life you offer to those who trust in you. Give me courage to always choose what is good, true, and just and to reject whatever is false, foolish, and contrary to your holy will.”

Suy niệm: Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban cho qua ân huệ của Thánh Thần không? Người Dothái hiểu rằng Thiên Chúa ban một phần Thần Khí nào đó của Người cho các ngôn sứ. Khi Êlia sắp sửa về trời, người tôi tớ của ông là Êlisa cầu xin gấp đôi phần Thần Khí mà Êlia đã nhận từ Thiên Chúa (2V 2,9).

Chúa Thánh Thần mở lòng trí chúng ta để hiểu lời chân thật của Thiên Chúa

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ có thể tin những lời Người nói bởi vì Chúa Cha đã tuyển chọn Người bằng việc ban Thần Khí cho Người cách trọn vẹn, mà không giữ lại gì. Chức năng của Chúa Thánh Thần là mặc khải sự thật Thiên Chúa cho chúng ta. Ðức Giêsu đã tuyên bố rằng “Khi Thần Khí chân lý đến, Người sẽ dẫn dắt anh em đến tất cả mọi sự thật” (Ga 16,13). Khi chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, Người sẽ mở lòng trí chúng ta ra để nhận biết và hiểu được lời chân lý của Thiên Chúa.

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) nói “Tôi tin để tôi hiểu, và tôi hiểu để tôi tin hơn”. Ðức tin mở lòng trí của chúng ta để đón nhận lời chân lý của Thiên Chúa và để vâng phục nó cách tự nguyện. Bạn có tin tưởng vào lời Chúa và đón nhận nó như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó không?

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do để đón nhận hay khước từ những gì Người nói là sự thật. Nhưng với sự tự do đó cũng kèm theo trách nhiệm để nhận ra những hệ quả của sự lựa chọn của mình – hoặc tin vào những gì Người đã nói với chúng ta ngang qua Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, hoặc phớt lờ, khước từ, và chọn lựa con đường riêng của mình xa rời Thiên Chúa. Những lựa chọn của chúng ta sẽ dẫn chúng ta tới con đường sự sống sung mãn và kết hiệp với Thiên Chúa, hoặc tới con đường dẫn chúng ta tới cái chết thiêng liêng và xa cách Thiên Chúa.

Yêu mến Chúa, gắn bó với Người, và bạn sẽ có sự sống

Thiên Chúa đưa ra sự lựa chọn và thách đố đối với dân Cựu ước: “Hôm nay Ta đưa ra cho anh em chọn: sống và hạnh phúc, chết và tai họa… Hôm nay Ta lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em, rằng Ta đã đưa ra cho anh em chọn: sống hay chết, chúc phúc hay bị nguyền rủa; vì vậy, hãy chọn sự sống, để anh em có thể sống, yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, nghe theo tiếng của Người, và trung thành với Người” (Đnl 30,15-20). Và hôm nay, Thiên Chúa cũng đưa ra cùng sự thách đố cho dân Giao ước mới các con. Bạn có đặt nặng những hệ quả của những chọn lựa của mình không? Những chọn lựa của bạn có dẫn dắt bạn đến sự sống hay sự chết – phúc lành hay tai họa?

Nếu bạn chọn lựa nghe theo tiếng nói của Thiên Chúa và thực thi ý Người, thì bạn sẽ nhận biết và cảm nghiệm được rằng sự sống đó đến từ chính Thiên Chúa. Nếu bạn chọn lựa đi theo con đường xa cách Thiên Chúa và ý Người của mình, thì bạn chọn cái chết – cái chết thiêng liêng mà phá hoại và rồi giết chết linh hồn cho tới khi không còn gì nữa ngoại trừ con người trống rỗng, không có tình yêu, sự thật, nhân từ, thanh sạch, bình an, và niềm vui. Những chọn lựa của bạn dẫn dắt bạn tới Thiên Chúa hay xa rời Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho Thánh Thần Chúa lấp đầy trên con và biến đổi tâm trí con để con có thể chọn lựa sự sống – sự sống sung mãn mà Chúa ban cho những ai tin cậy vào Chúa. Và xin ban cho con lòng can đảm và sức mạnh để luôn luôn chọn lựa những điều gì là tốt, chân thật, và ngay chính, và loại bỏ bất cứ những gì là giả dối, dại dột, và trái ngược với ý Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon