Dấu lạ của Đức Giêsu – Suy niệm ngày 12.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, April 12, 2024

The miraculous sign of Jesus

Scripture: John 6:1-15  

1 After this Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. 2 And a multitude followed him, because they saw the signs which he did on those who were diseased. 3 Jesus went up on the mountain, and there sat down with his disciples. 4 Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. 5 Lifting up his eyes, then, and seeing that a multitude was coming to him, Jesus said to Philip, “How are we to buy bread, so that these people may eat?” 6 This he said to test him, for he himself knew what he would do. 7 Philip answered him, “Two hundred denarii would not buy enough bread for each of them to get a little.” 8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, said to him, 9 “There is a lad here who has five barley loaves and two fish; but what are they among so many?” 10 Jesus said, “Make the people sit down.” Now there was much grass in the place; so the men sat down, in number about five thousand. 11 Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated; so also the fish, as much as  they wanted. 12 And when they had eaten their fill, he told his disciples, “Gather up the fragments left over, that nothing may be lost.” 13 So they gathered them up and filled twelve baskets with fragments from the five barley loaves, left by those who had eaten. 14 When the people saw the sign which he had done, they said, “This is indeed the prophet who is to come into the world!” 15 Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself.

Thứ Sáu , ngày 12.04.2024       

Dấu lạ của Đức Giêsu

Ga 6,1-15

1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? “6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.”8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! “10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.”13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! “15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Meditation: Can anything on this earth truly satisfy the deepest longing and hunger we experience for God? A great multitude had gathered to hear Jesus, no doubt because they were hungry for the word of life. Jesus’ disciples wanted to send them away at the end of the day because they did not have the resources to feed them. They even complained how much money it would take to feed such a large crowd – at least six month’s wages! Jesus, the Bread of Life, took the little they had – five loaves and two fish – and giving thanks to his heavenly Father, distributed to all until they were satisfied of their hunger.

Jesus is the true bread from heaven that gives us abundant life

The people of Israel had been waiting for the prophet whom Moses had promised: The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brethren – him shall you heed (Deuteronomy 18:15). The signs which Jesus did, including the miraculous feeding of the five thousand signified that God has indeed sent him as the anointed Prophet and King. Jesus’ feeding of the five thousand is the only miracle that is repeated in all four Gospel accounts. What is the significance of this particular miracle? The miraculous feeding of such a great multitude pointed to God’s provision of manna in the wilderness for the people of Israel under Moses’ leadership (Exodus 16). This daily provision of food in the barren wilderness foreshadowed the true heavenly bread which Jesus would offer his followers.

The food that makes us live for ever in Jesus Christ

Jesus makes a claim which only God can make: He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. The sign of the multiplication of the loaves when the Lord says the blessing, breaks, and distributes through his disciples prefigures the superabundance of the unique bread of his Eucharist or Lord’s Supper. When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward.

When you approach the Table of the Lord, what do you expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? The Lord has much more for us, more than we can ask or imagine. The principal fruit of receiving the Eucharist at the Lord’s Table is an intimate union with Jesus Christ, our Divine Healer and Savior. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens us in charity and enables us to break with disordered attachments to creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for the “bread of life”?

The Lord alone can satisfy the deepest longing of our heart

The feeding of the five thousand shows the remarkable generosity of God and his great kindness towards us. When God gives, he gives abundantly. He gives more than we need for ourselves so that we may have something to share with others, especially those who lack what they need. God takes the little we have and multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s provision for you and do you share freely with others, especially those who are in need?

“Lord Jesus, you satisfy the deepest longing of our heart and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16). Fill me with gratitude and give me a generous heart that I may freely share with others what you have given to me.”

Suy niệm: Có bất cứ điều gì trên thế gian này thật sự làm thỏa mãn sự đói khát sâu thẳm nhất mà chúng ta cảm nghiệm cho Thiên Chúa không? Nhiều người kéo đến để nghe Ðức Giêsu, rõ ràng bởi vì họ đói khát Lời sự sống. Các môn đệ của Ðức Giêsu muốn đuổi họ đi lúc xế chiều bởi vì các ông không có lương thực để nuôi họ. Thậm chí các ông còn than phiền phải mất bao nhiêu tiền để nuôi một đám đông như vậy – ít nhất là sáu tháng lương! Ðức Giêsu, là Bánh Sự sống, nhận lấy sự ít ỏi mà họ có – năm cái bánh và hai con cá – và cảm tạ Cha trên trời, phân phát cho tất cả ăn cho tới khi họ được no nê.

Đức Giêsu là bánh đích thật từ trời, bánh ban cho chúng ta sự sống sung mãn

Dân Israel đang mong đợi vị ngôn sứ mà Môisen đã hứa: Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho trổi dậy một ngôn sứ cho anh em giống như tôi từ giữa anh em, từ những người ruột thịt của anh em – Ngài sẽ quan tâm tới anh em (Đnl 18,15). Những dấu lạ mà Ðức Giêsu đã làm, kể cả việc cho 5000 người ăn cho thấy rằng Thiên Chúa thật sự đã sai Người đến với tư cách là vị Ngôn sứ và Đức Vua được tuyển chọn. Việc Ðức Giêsu cho 5000 ngàn người ăn là phép lạ duy nhất được ghi lại trong cả bốn Tin mừng. Ý nghĩa của phép lạ này là gì? Việc lạ lùng cho một đám đông như thế ăn nhắm tới sự quan phòng về bánh manna của Thiên Chúa trong hoang địa cho dân Israel dưới sự lãnh đạo của Môisen (Xh 16). Nguồn lương thực hằng ngày này là hình bóng của bánh bởi trời đích thật mà Ðức Giêsu sẽ ban cho những ai theo Người.

Lương thực làm cho chúng ta sống mãi trong Đức Giêsu Kitô

Ðức Giêsu đưa ra lời tuyên bố mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể: Người là bánh thật bởi trời có thể làm thỏa mãn cơn đói khát sâu thẳm nhất mà chúng ta cảm nhận được. Dấu lạ hoá bánh ra nhiều khi Chúa nói lời tạ ơn, bẻ ra, và phân phát ngang qua các môn đệ tiên báo sự sung mãn của bánh Thánh Thể duy nhất hay Bữa tiệc của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta liên kết mình với Ðức Giêsu Kitô, Đấng cho chúng ta trở nên những người chia sẻ Mình và Máu Người. Thánh Inhaxiô thành Antioch (35-107 A.D.) gọi nó là “bánh cung cấp thần dược bất tử, thuốc giải cho sự chết, và lương thực cho chúng ta sống vĩnh viễn trong Đức Giêsu Kitô” (Ep 20,2). Thần lương này là sự chữa lành cho cả thân xác và linh hồn, và là sức mạnh cho cuộc hành trình về Thiên đàng.

Khi tới bàn tiệc của Chúa, bạn muốn nhận lãnh điều gì? Sự chữa lành, ơn tha thứ, sự an ủi, và sự bồi dưỡng cho linh hồn mình? Thiên Chúa còn có nhiều hơn thế dành cho chúng ta, hơn cả điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng. Kết quả chính yếu của việc lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa chính là sự kết hợp mật thiết với chính Đức Kitô. Giống như chất nuôi dưỡng thân xác phục hồi lại sức khỏe đã mất, Bí tích Thánh Thể tăng cường cho chúng ta lòng mến, và giúp chúng ta dứt bỏ những gắn bó bất chính với các thụ tạo, và ăn rễ sâu trong tình yêu của Đức Kitô. Bạn có đói khát “bánh sự sống” không?

Chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn nỗi khao khát sâu thẳm nhất của lòng ta

Việc nuôi 5000 người ăn cho thấy lòng quảng đại lạ lùng của Thiên Chúa và lòng nhân hậu của Người dành cho chúng ta. Khi Thiên Chúa ban, Người ban cho cách dư dật. Người ban cho hơn cả những gì chúng ta cần cho mình để chúng ta có thể có điều gì đó để chia sẻ với người khác, đặc biệt với những ai thiếu thốn các nhu cầu cần thiết. Thiên Chúa đón nhận sự ít ỏi chúng ta có và nhân nó lên vì lợi ích của người khác. Bạn có tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho bạn và bạn có chia sẻ với người khác cách nhưng không, đặc biệt với những người thiếu thốn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm thỏa mãn mọi khát vọng sâu kín nhất của tâm hồn chúng con và nuôi dưỡng chúng con bằng lúa mì tinh hảo (Tv 81,16). Xin lấp đầy lòng con sự biết ơn và ban cho con một tấm lòng quảng đại để con có thể chia sẻ với người khác cách quảng đại những gì Chúa đã ban cho con.

Comments are closed.

phone-icon