Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho – SN theo WAU ngày 20.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

How are we supposed to understand Jesus’ words here? Was he telling his disciples that only a select few would be permitted, or “granted,” the opportunity to come to him (John 6:65)?

No, at least not from God’s perspective. Far from being exclusive, Jesus’ invitation goes out to every person. He is telling us that his Father enables everyone to come to him if they choose. That’s because God has always longed to have his children by his side. He has called us to himself throughout history. He makes the first move by offering us grace—a grace that opens the way for us to come to him through Jesus. As the Catechism teaches, God’s “work of grace precedes, prepares, and elicits [our]free response” (2022).

Of course, we want to respond! But sometimes we hesitate because we want to remain in our comfortable way of life and don’t want to change. Other times, we get tripped up by Jesus’ hard teachings, some of which challenge our underlying ideas or opinions. For example, in today’s passage, some disciples couldn’t accept Jesus’ teaching that his flesh was “true food” and that he himself was the bread come down from heaven (John 6:55, 51). Those disciples returned to their former way of life and stopped following Jesus. But that doesn’t have to be your story.

When you don’t understand something that Jesus teaches, you can still trust that the Father is drawing you to himself. He is still sparking the desire in you to love his Son, and he is offering you the grace to embrace Jesus’ words, which are “Spirit and life” (John 6:63). Don’t turn away like the disciples in today’s reading. Keep pressing in, as Peter did, until you can freely say, “Master, to whom shall I go? You have the words of eternal life” (6:68).

“Thank you, Jesus, that the Father has paved the way for me to come to you! Help me to respond to his grace.”

Chúng ta phải hiểu lời Chúa Giêsu ở đây như thế nào? Có phải Ngài đang nói với các môn đệ rằng chỉ một số ít người được chọn mới được phép, hay “được cho” cơ hội đến với Ngài (Ga 6,65)?

Không, ít nhất là không theo quan điểm của Chúa. Không hề độc quyền, lời mời gọi của Chúa Giêsu còn đến với mọi người. Ngài đang nói với chúng ta rằng Cha Ngài cho phép mọi người đến với Ngài nếu họ muốn. Đó là vì Chúa luôn mong mỏi có con cái Ngài ở bên cạnh. Ngài đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài trong suốt lịch sử. Ngài thực hiện hành động đầu tiên bằng cách ban ân sủng cho chúng ta – một ân sủng mở đường cho chúng ta đến với Ngài qua Chúa Giêsu. Như Sách Giáo lý dạy, “công việc ân sủng của Thiên Chúa đi trước, chuẩn bị và khơi gợi sự đáp trả tự do của [chúng ta]” (2022).

Tất nhiên, chúng ta muốn đáp trả! Nhưng đôi khi chúng ta do dự vì muốn duy trì lối sống thoải mái và không muốn thay đổi. Những lần khác, chúng ta bị vấp ngã bởi những lời dạy nghiêm khắc của Chúa Giêsu, một số trong đó thách thức những ý tưởng hoặc quan điểm cơ bản của chúng ta. Chẳng hạn, trong đoạn văn hôm nay, một số môn đệ không thể chấp nhận lời dạy của Chúa Giêsu rằng thịt Người là “thức ăn đích thực” và chính Người là bánh từ trời xuống (Ga 6,55. 51). Những môn đệ đó đã quay trở lại lối sống cũ và không còn theo Chúa Giêsu nữa. Nhưng đó không nhất thiết phải là câu chuyện của bạn.

Khi bạn không hiểu điều gì đó Chúa Giêsu dạy, bạn vẫn có thể tin tưởng rằng Chúa Cha đang kéo bạn đến với Ngài. Ngài vẫn khơi dậy trong bạn niềm khao khát yêu mến Con của Ngài, và Ngài đang ban cho bạn ân sủng để đón nhận lời Chúa Giêsu, đó là “Thần Khí và sự sống” (Ga 6,63). Đừng quay đi như các môn đệ trong bài đọc hôm nay. Hãy tiếp tục dấn thân, như Phêrô đã làm, cho đến khi bạn có thể thoải mái nói: “Thưa Thầy, tôi sẽ đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (6,68).

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa Cha đã dọn đường cho con đến với Chúa! Xin giúp con đáp lại ân sủng của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon