… năm cái bánh và hai con cá – SN theo WAU ngày 12.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Faced with not having enough food for the crowd before him, Jesus had a plan to demonstrate the abundance of God’s loving care. But notice, when Jesus asked Philip where they could buy enough food, Philip focused only on the enormous cost. Then Andrew pointed to a boy with five barley loaves and two fish. Philip was probably wondering why Andrew had even mentioned such a small contribution!

But Jesus wasn’t put off by their responses. Look at what he did!

Today, try picturing yourself on the hillside with Jesus and this large crowd. There, standing next to Andrew and Philip, is Jesus holding up the loaves and offering a prayer of thanksgiving to his Father. As the apostles move through the crowd with their baskets, they expect each piece of bread or fish to be the last. But there is always more! You see excitement rippling through the crowd; even those farthest away from Jesus begin to believe there will be enough. And then—all those leftovers!

We might sometimes feel like Andrew or Philip as they looked out over that large crowd of hungry people. We fear that we don’t have enough. Our strength isn’t equal to the task before us. We face a situation that drains the hope right out of us. What could we possibly offer Jesus except our disappointment over the meager amount in our hands? But Jesus welcomes even that. As he did with the five loaves and two fish, he will take what is not enough and make it enough.

The important thing is for us to come to Jesus and offer him what we have. Even if it’s a broken heart, even if it’s the first stirrings of remorse after we sin, even if it’s the tiniest expression of gratitude, he is pleased to accept what we give him. He will show us the richness of God’s compassion as he takes our offerings and transforms them. He takes our hopelessness and shows us a way through our situation. He takes our contrition and pours out his mercy so that we can start again. He takes our meager gratitude and lovingly reminds us of all the ways he cares for us.

What do you have to offer Jesus today? Even if it’s only five loaves and two fish, bring it to the Lord and just watch what he does!

“Jesus, I offer myself to you.”

Đối mặt với việc không có đủ thức ăn cho đám đông trước mặt mình, Chúa Giêsu có một kế hoạch để chứng tỏ sự quan tâm đầy yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng hãy lưu ý, khi Chúa Giêsu hỏi Philíp xem họ có thể mua đủ thức ăn ở đâu, Philíp chỉ tập trung vào chi phí khổng lồ. Rồi Anrê chỉ vào một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Philip có lẽ đang thắc mắc tại sao Anrê thậm chí còn đề cập đến một khoản đóng góp nhỏ như vậy!

Nhưng Chúa Giêsu không nản lòng trước câu trả lời của họ. Hãy nhìn những gì Ngài đã làm!

Hôm nay, hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trên sườn đồi với Chúa Giêsu và đám đông này. Ở đó, đứng bên cạnh Anrê và Philíp, Chúa Giêsu giơ cao những ổ bánh và dâng lời tạ ơn lên Cha Ngài. Khi các tông đồ xách giỏ đi giữa đám đông, họ mong rằng mỗi miếng bánh hoặc miếng cá sẽ là miếng cuối cùng. Nhưng luôn luôn có nhiều hơn nữa! Bạn thấy sự phấn khích lan tỏa trong đám đông; ngay cả những người ở xa Chúa Giêsu nhất cũng bắt đầu tin rằng sẽ có đủ. Và sau đó – tất cả những thứ còn sót lại đó!

Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy giống như Anrê hoặc Philíp khi họ quan sát đám đông đang đói khát đó. Chúng ta sợ rằng chúng ta không có đủ. Sức mạnh của chúng ta không bằng với nhiệm vụ trước mắt chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với một tình huống làm chúng ta cạn kiệt hy vọng. Chúng ta có thể dâng lên Chúa điều gì ngoài sự thất vọng về số tiền ít ỏi trong tay? Nhưng Chúa Giêsu đón nhận ngay cả điều đó. Như Ngài đã làm với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài sẽ lấy chỗ thiếu và bù lại cho đủ.

Điều quan trọng là chúng ta đến với Chúa Giêsu và dâng cho Ngài những gì chúng ta có. Ngay cả khi đó là một trái tim tan vỡ, ngay cả khi đó là cảm giác hối hận đầu tiên sau khi chúng ta phạm tội, ngay cả khi đó là một biểu hiện nhỏ nhất của lòng biết ơn, thì Ngài vẫn vui lòng chấp nhận những gì chúng ta dâng cho Ngài. Ngài sẽ cho chúng ta thấy lòng trắc ẩn phong phú của Thiên Chúa khi Ngài nhận của lễ của chúng ta và biến đổi chúng. Ngài nhận lấy sự tuyệt vọng của chúng ta và chỉ cho chúng ta một cách vượt qua hoàn cảnh của chúng ta. Ngài nhận lấy sự ăn năn của chúng ta và tuôn đổ lòng thương xót để chúng ta có thể bắt đầu lại. Ngài nhận lấy lòng biết ơn ít ỏi của chúng ta và yêu thương nhắc nhở chúng ta về mọi cách Ngài quan tâm đến chúng ta.

Bạn có gì để dâng cho Chúa Giêsu hôm nay? Ngay cả khi chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, hãy mang đến cho Chúa và hãy xem những gì Ngài làm!

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng mình con cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon