Người mở trí cho các ông – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

What a traumatic three days the disciples had just been through—from the Last Supper through Gethsemane, Judas’ betrayal, Jesus’ arrest, and Peter’s denial, all the way up to Jesus’ crucifixion! Everything they had staked their lives on had fallen to pieces—and they themselves had failed Jesus completely.

So it’s no wonder that Jesus’ first words when he appeared to the disciples were “Peace be with you” (Luke 24:36). How they needed that peace! Then, just as he had done for the disciples on the road to Emmaus, he “opened their minds” to help them make sense of all they had just been through (24:45). Walking them through the Scriptures, he showed them how his death had been part of God’s plan all along. He helped them see that it was not a tragedy but a triumph. It was not the end of all their hopes but the beginning of a glorious new future.

Have you ever felt the way the disciples did? Maybe you’re in the midst of a painful situation right now that has you feeling confused, betrayed, or lost. Maybe a traumatic experience in the past still haunts you. Or maybe the guilt of some past sin continues to weigh you down.

Whatever your situation, Jesus longs to do for you what he did for his disciples. He longs to open your mind to his mercy so that you can be set free from guilt or shame. He longs to reveal his love so that you can see your past—especially the painful parts—through his eyes of love and compassion. He longs to give you new insight into his wisdom so that you can look to your future with hope and trust.

Quiet your heart today so that you can hear Jesus speak to you. Let him “open your mind” and show you how he looks at you. Let him give you his peace.

“Jesus, help me to see with your eyes, to hear with your ears, and to love with your heart.”

 

Thật là ba ngày kinh hoàng mà các môn đệ vừa mới trải qua – từ Bữa Tiệc Ly đến vườn Giêtsimani, sự phản bội của Giuđa, việc Chúa Giêsu bị bắt và sự chối bỏ của Phêrô, cho đến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh! Mọi thứ mà họ đã đánh cược cả cuộc đời đã tan tành mây khói – và chính họ đã làm cho Chúa Giêsu thất bại hoàn toàn.

Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi lời đầu tiên Chúa Giêsu nói khi Người hiện ra với các môn đệ là “Bình an cho anh em” (Lc 24,36). Họ cần sự bình an đó biết bao. Sau đó, giống như Người đã làm cho các môn đệ trên đường Emmaus, Người “đã mở tâm trí họ” để giúp họ hiểu tất cả những gì họ vừa đã trải qua (Lc 24,45). Cùng bước đi với các ông qua các trang Kinh Thánh, Người đã chỉ cho họ thấy cái chết của Người là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Người đã giúp họ nhận ra rằng đó không phải là một bi kịch nhưng là một chiến thắng. Đó không phải là kết thúc của tất cả mọi niềm hy vọng của họ nhưng là khởi đầu của tương lai mới đầy vinh quang.

Bạn đã từng cảm thấy như các môn đệ chưa? Có lẽ bạn đang ở trong hoàn cảnh đau khổ ngay lúc này khiến bạn cảm thấy bối rối, bị phản bội hoặc mất mát. Có lẽ một kinh nghiệm đau thương trong quá khứ vẫn còn ám ảnh bạn. Hoặc có lẽ mặc cảm tội lỗi về một tội lỗi quá khứ nào đó tiếp tục đè nặng trên bạn.

Cho dù hoàn cảnh của bạn ra sao, Chúa Giêsu mong muốn làm cho bạn những gì Người đã làm cho các môn đệ. Người ao ước mở tâm trí bạn ra với lòng thương xót của Người để bạn có thể được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ. Người ao ước mạc khải tình yêu của Người để bạn có thể nhìn thấy quá khứ của bạn – đặc biệt những lúc đau đớn – qua đôi mắt yêu thương và lòng từ bi của Người. Người mong muốn ban cho bạn cái nhìn mới về sự khôn ngoan của Người để bạn có thể nhìn về tương lai của bạn với niềm hy vọng và tin tưởng.

Hãy tĩnh lặng tâm hồn bạn hôm nay để bạn có thể nghe Chúa Giêsu nói với bạn. Hãy để Người “mở tâm trí bạn” và chỉ cho bạn xem Người đang nhìn bạn như thế nào. Hãy để Người ban cho bạn sự bình an của Người.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con nhìn với đôi mắt của Chúa, nghe với đôi tai của Chúa và yêu với trái tim của Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon