Người mục tử gọi con chiên của mình bằng tên – SN theo WAU ngày 22.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Good Shepherd Sunday often brings bucolic scenes to mind. Picture a well-groomed shepherd, crook in hand, seated peacefully in lush, green pastures, surrounded by docile sheep. It’s beautiful, isn’t it?

But such an image falls short on two counts. First, shepherd and flock are often dirty and decidedly not peaceful. Second, Jesus called himself a “shepherd” as a rebuke to the Jewish leaders who had just rejected him and cast out a man he had cured of blindness. A true shepherd, Jesus told them, knows his sheep well and leads them with care. And Jesus, the good shepherd, goes so far that he “lays down his life for the sheep” (John 10:11).

We can read Jesus’ words here as a course correction for his opponents, but we can learn something for ourselves as well. For we are all shepherds for God’s people in one way or another. We are all called to care for his people by following in Jesus’ footsteps. Our “flock” may include our children, our parents, or our catechism class. We may be quiet shepherds welcoming a new family at church or mentoring a coworker. But no matter who is in our flock, we need to remember that the sheep belong to Jesus and not to us. He treasures each one of them and wants us to reflect his own love and self-sacrifice.

So ask yourself, “How well do I know my sheep? Do I know the names of my coworkers or fellow parishioners? Do I know the challenges my loved ones are facing?” Sometimes we are so busy with our own affairs that we overlook the hurt, weariness, or fear in someone right next to us. But following Jesus’ example, we can set aside our concerns, “call them by name,” and listen to their needs. Perhaps we can even lead them to a place of peace. That’s one small way to be a shepherd for God’s sheep.

“Jesus, help me to lay down my life for your sheep today.”

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành thường mang đến cho tâm trí những cảnh đồng quê. Hãy hình dung một người chăn chiên ăn mặc đẹp, tay cầm gậy, ngồi yên bình trên đồng cỏ xanh tươi tốt, xung quanh là bầy chiên ngoan ngoãn. Hình ảnh thật đẹp, có phải không?

Nhưng một hình ảnh như vậy không đạt được hai điểm. Đầu tiên, mục tử và đàn chiên thường bẩn thỉu và nhất định không được bình yên. Thứ hai, Chúa Giêsu tự gọi mình là “người mục tử” như một lời quở trách đối với các nhà lãnh đạo Do Thái vừa chối bỏ Ngài và đuổi một người được Ngài chữa khỏi mù lòa. Chúa Giêsu nói với họ rằng một người mục tử đích thật biết rõ bầy của mình và dẫn dắt chúng cách cẩn thận. Và Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã tiến xa đến mức “hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11).

Chúng ta có thể đọc những lời của Chúa Giêsu ở đây như một sự sửa sai cho các đối thủ của Ngài, nhưng chúng ta cũng có thể học được điều gì đó cho chính mình. Vì tất cả chúng ta đều là những người chăn cho dân Chúa cách này hay cách khác. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi chăm sóc dân Ngài bằng cách noi theo dấu chân của Chúa Giêsu. “Đàn chiên” của chúng ta có thể bao gồm con cái, cha mẹ hoặc lớp giáo lý của chúng ta. Chúng ta có thể là những người chăn chiên thầm lặng chào đón một gia đình mới tại nhà thờ hoặc cố vấn cho một đồng nghiệp. Nhưng dù là ai trong đàn chiên của chúng ta, chúng ta cần nhớ rằng đàn chiên thuộc về Chúa Giêsu chứ không phải chúng ta. Ngài trân trọng từng người trong số họ và muốn chúng ta phản ánh tình yêu thương và sự hy sinh của chính Ngài.

Vì vậy, hãy tự hỏi: “Tôi biết chiên của mình rõ đến mức nào? Tôi có biết tên của các đồng nghiệp hoặc giáo dân của tôi không? Tôi có biết những thử thách mà những người thân yêu của tôi đang phải đối mặt không?” Đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc của mình mà bỏ qua những tổn thương, mệt mỏi hay sợ hãi ở những người ngay bên cạnh mình. Nhưng theo gương Chúa Giêsu, chúng ta có thể gạt mối quan tâm sang một bên, “gọi tên họ” và lắng nghe nhu cầu của họ. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể dẫn họ đến một nơi bình yên. Đó là một cách nhỏ để trở thành người chăn chiên của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của Chúa hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon