Người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên – CN 4 Phục Sinh, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

This familiar passage about the good shepherd calls to mind soothing images from children’s books that portray Jesus as a gentle shepherd carrying a lamb on his shoulders. But Jesus paints a much more powerful picture. His good shepherd is a protector; he watches over and guards his sheep. He doesn’t sit by passively when predators approach; he acts swiftly to keep his flock safe. He doesn’t flee or abandon them; he stands his ground and defends them (John 10:12). He even “lays down his life for the sheep” (10:11).

We know, of course, that Jesus is talking about himself. He is a shepherd unlike the “shepherds” of Israel. In the previous chapter of John’s Gospel, the Jewish leaders responded to Jesus’ miraculous healing by casting out the formerly blind man from the synagogue (9:34). Jesus offered healing and revelation to God’s people, yet these shepherds both rejected him themselves and prevented their “sheep” from receiving the abundant life that Jesus came to give them (10:10). In contrast, Jesus sought out the healed man, comforted him, and led him to faith (9:35-38). This is what a good shepherd does.

Jesus is not just “the” good shepherd; he is your good shepherd! Unlike a hired hand who works only for pay, Jesus is moved by a deep love for you. His love is so fierce that he freely, gladly offered his life on the cross for his sheep. For us. For you.

Today, rejoice that your good shepherd is guarding and protecting you. He is leading you securely along the perilous paths of life. He is defending you against the wolves and thieves that seek to “steal and slaughter and destroy” you (John 10:10). He is giving you new life that he won by laying down his life and taking it up again in his resurrection (10:18). He will never forsake you.

“Thank you, Jesus, for being my strong good shepherd!”

 

Đoạn văn quen thuộc này nói về vị mục tử nhân lành gợi nhớ đến những hình ảnh nhẹ nhàng trong các sách của trẻ em miêu tả Chúa Giêsu là một vị mục tử hiền lành cõng một con chiên trên vai. Nhưng Chúa Giêsu vẽ nên một bức tranh còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vị mục tử nhân lành của Người là một người bảo vệ; người trông chừng và bảo vệ đàn chiên của mình. Người không ngồi thụ động khi những kẻ săn mồi đến gần; Người hành động cách nhanh chóng để giữ đoàn chiên của mình được an toàn. Người không chạy trốn hay bỏ rơi chúng; Người giữ vững lập trường và bảo vệ họ (x. Ga 10,12). Thậm chí Người còn “hy sinh mạng sống vì đoàn chiên” (Ga 10,11).

Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang nói về chính mình. Người là một vị mục tử không giống “những mục tử” của Ítraen. Trong chương trước của Tin Mừng theo Thánh Gioan, những người lãnh đạo Do Thái đã đáp lại việc chữa lành kỳ diệu của Chúa Giêsu bằng cách trục xuất người đàn ông bị mù trước đây ra khỏi hội đường (x. Ga 9,34). Chúa Giêsu đã chữa lành và mạc khải cho dân Thiên Chúa, tuy nhiên chính những mục tử này đã chối bỏ Người và ngăn cản “đàn chiên” của họ lãnh nhận sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho họ (x. Ga 10,10). Trái lại, Chúa Giêsu đã tìm thấy người đàn ông được chữa lành, an ủi ông và dẫn ông đến với đức tin (x. Ga 9,35-38). Đây là những gì vị mục tử nhân lành làm.

Chúa Giêsu không chỉ là vị mục tử nhân lành “này”; Người là mục tử nhân lành của bạn! Không giống như một người làm mướn chỉ làm việc để được trả công, Chúa Giêsu được thôi thúc bởi một yêu sâu sắc dành cho bạn. Tình yêu của Người mạnh mẽ đến nỗi Người tự nguyện, vui vẻ dâng hiến mạng sống mình trên thập giá vì đàn chiên của Người. Vì chúng ta. Vì bạn.

Hôm nay, bạn hãy vui mừng vì vị mục tử nhân lành của bạn đang canh giữ và bảo vệ bạn. Người đang hướng dẫn bạn cách an toàn trong suốt những con đường nguy hiểm của cuộc sống. Người đang bảo vệ bạn chống lại những con sói và những tên trộm tìm kiếm để “ăn trộm, giết hại và phá hủy” (Ga 10,10). Người đang ban cho bạn sự sống mới mà Người đã chiến thắng được bằng cách hy sinh mạng sống của Người và lấy lại nó trong sự phục sinh của Người (x. Ga 10,18). Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì Chúa là mục tử nhân lành mạnh mẽ của con”.

Comments are closed.

phone-icon