Sao anh em lại hoảng hốt? – SN theo WAU ngày 04.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Why were the disciples troubled? Maybe because they were only human! They had seen Jesus arrested. He had died a horrible death on a Roman cross. Their mission had been destroyed, their hopes dashed. So when Jesus suddenly appeared to them, they were so stunned that they didn’t even recognize him. Instead of greeting him with open arms, they drew back in fear.

What they needed was some reassurance—some physical evidence—that they were really seeing Jesus. And that’s just what he gave them. He showed them his hands and feet, which still bore the wounds he had suffered on Calvary (Luke 24:40). He even ate in front of them (24:43)!

Jesus knows that we can be like those disciples at times. We’re only human! Even with two thousand years of history behind us, we might not recognize Jesus in our midst. But in his kindness, Jesus responds to us generously—and in so many different ways.

Jesus gives us physical evidence of his presence through the sacraments, visible signs that confer his grace. In Baptism, as the water pours over us, we are made sons and daughters of God. In the Eucharist, we consume his Body and Blood. In Confession, he touches us with his merciful love and calms our fears. In marriage, he is present in the love between the spouses. In the Anointing of the Sick, the sacred oil on our forehead and hands assures us that the Lord is with us until the very end.

Jesus is also present to us in the men and women he dwells in. A friend’s comforting arm around your shoulder, a kind word from a neighbor, or wise counsel from a mentor can all reveal Christ’s closeness to us.

In his goodness, Jesus allowed his disciples to see his physical body. In his goodness, he makes himself present to you as well, in the sacraments and in his people. So if you’re feeling troubled today, ask him to help you recognize that he is with you. Then be on the lookout for him. He wants to give you a fresh experience of his presence today.

“Lord, I know you are with me—open my eyes to see you!”

Tại sao các môn đệ lại bối rối? Có lẽ vì họ chỉ là con người! Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu bị bắt. Ngài đã chết một cái chết khủng khiếp trên cây thập tự La Mã. Sứ mạng của họ đã bị phá hủy, hy vọng của họ tiêu tan. Vì vậy, khi Chúa Giêsu bất ngờ hiện ra với họ, họ sửng sốt đến nỗi không nhận ra Ngài. Thay vì chào đón Ngài với vòng tay rộng mở, họ lùi lại trong sợ hãi.

Điều họ cần là một sự trấn an nào đó – một số bằng chứng cụ thể – rằng họ thực sự đang nhìn thấy Chúa Giêsu. Và đó chỉ là những gì Ngài đã cho họ. Ngài cho họ xem tay chân vẫn còn mang những vết thương trên đồi Canvê (Lc 24,40). Ngài thậm chí còn ăn trước mặt họ (24,43)!

Chúa Giêsu biết rằng đôi khi chúng ta có thể giống như các môn đệ đó. Chúng ta chỉ là con người! Ngay cả với hai ngàn năm lịch sử ở phía sau, chúng ta có thể không nhận ra Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Nhưng với lòng nhân từ của mình, Chúa Giêsu đáp lại chúng ta một cách quảng đại – và theo nhiều cách khác nhau.

Chúa Giêsu cho chúng ta bằng chứng vật lý về sự hiện diện của Ngài qua các bí tích, những dấu hiệu hữu hình ban ân sủng của Ngài. Trong Bí tích Rửa tội, khi nước đổ trên chúng ta, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Trong Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Ngài. Trong Bí tích Hòa giải, Ngài chạm đến chúng ta bằng tình yêu thương xót và xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta. Trong hôn nhân, Ngài hiện diện trong tình yêu giữa vợ chồng. Trong Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, dầu thánh trên trán và trên tay chúng ta bảo đảm với chúng ta rằng Chúa ở cùng chúng ta cho đến giây phút cuối cùng.

Chúa Giêsu cũng hiện diện với chúng ta nơi những con người nam nữ nơi Ngài. Vòng tay an ủi của một người bạn quàng qua vai bạn, một lời tử tế từ người hàng xóm, hay lời khuyên khôn ngoan từ một người cố vấn, tất cả đều có thể thể hiện sự gần gũi của Chúa Kitô với chúng ta.

Với lòng nhân hậu của mình, Chúa Giêsu đã cho phép các môn đệ được nhìn thấy thân xác của Ngài. Trong sự tốt lành của mình, Ngài cũng hiện diện với bạn, trong các bí tích và trong dân của Ngài. Vì vậy, nếu hôm nay bạn cảm thấy rắc rối, hãy nhờ Ngài giúp bạn nhận ra rằng Ngài đang ở bên bạn. Vậy thì hãy tỉnh thức với Ngài. Ngài muốn cho bạn một trải nghiệm mới mẻ về sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay.

Lạy Chúa, con biết Chúa ở với con – xin mở mắt con để nhìn thấy Chúa!

Comments are closed.

phone-icon