Ta là bánh sự sống – Suy niệm ngày 16.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, April 16, 2024

“I am the bread of life”

Scripture: John 6:30-35

30 So they said to him, “Then what sign do you do, that we may see, and believe you? What work do you perform? 31 Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, `He gave them bread from heaven to eat.'” 32 Jesus then said to them, “Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is that which comes down from heaven, and gives life to the world.” 34 They said to him, “Lord, give us this bread always.” 35 Jesus said to them, “I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst.”

Thứ Ba, ngày 16.04.2024     

Ta là bánh sự sống

Ga 6,30-35

30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Meditation: Do you hunger for the bread of life? The Jews had always regarded the manna in the wilderness as the bread of God (Psalm 78:24, Exodus 16:15). There was a strong Rabbinic belief that when the Messiah came he would give manna from heaven. This was the supreme work of Moses. Now the Jewish leaders were demanding that Jesus produce manna from heaven as proof to his claim to be the Messiah. Jesus responds by telling them that it was not Moses who gave the manna, but God. And the manna given to Moses and the people was not the real bread from heaven, but only a symbol of the bread to come.

Jesus offers us the bread of heaven which produces spiritual life in us

Jesus then makes the claim which only God can make: I am the bread of life. The bread which Jesus offers is none else than the very life of God. This is the true bread which can truly satisfy the hunger in our hearts. The manna from heaven prefigured the superabundance of the unique bread of the Eucharist or Lord’s Supper which Jesus gave to his disciples on the eve of his sacrifice. The manna in the wilderness sustained the Israelites on their journey to the Promised Land. It could not produce eternal life for the Israelites. 

Jesus is the true bread of life that sustains us now and forever

The bread which Jesus offers his disciples sustains us not only on our journey to the heavenly paradise, it gives us the abundant supernatural life of God which sustains us both now and for all eternity. When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood and partakers of his divine life. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward. Do you hunger for God and for the food which produces everlasting life?

“Lord Jesus Christ, you are the bread of life. You alone can satisfy the hunger in my heart. May I always find in you, the true bread from heaven, the source of life and nourishment I need to sustain me on my journey to the promised land of heaven.”

Suy niệm: Bạn có đói khát bánh sự sống không? Người Dothái luôn luôn quy chiếu bánh manna trong hoang địa là bánh của Thiên Chúa (Tv 78,24; Xh 16,15). Có một niềm tin mạnh mẽ của các thầy Rabbi rằng khi Đấng Mêsia đến, Người sẽ cho bánh manna từ trời. Đây là công việc quan trọng của ông Môisen. Giờ đây, các nhà lãnh đạo Dothái đòi hỏi rằng Đức Giêsu ban bánh manna từ trời như bằng chứng cho lời tuyên bố của Người là Đấng Mêsia. Đức Giêsu đáp lại bằng việc nói với họ rằng không phải ông Môisen đã ban bánh manna, nhưng chính là Thiên Chúa. Và bánh manna được ban cho ông Môisen và dân chúng không phải là bánh từ trời, nhưng chỉ là biểu tượng của bánh sắp đến.

Đức Giêsu ban cho chúng ta bánh từ trời, bánh sản sinh sự sống thiêng liêng trong chúng ta

Đức Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói: Ta là bánh sự sống. Bánh mà Đức Giêsu ban cho không gì khác hơn là sự sống thật của Thiên Chúa. đây là bánh đích thật mà có thể thật sự làm thỏa mãn sự đói khát trong tâm hồn chúng ta. Bánh manna từ trời đã biểu hiện trước sự sung mãn của bánh Thánh Thể duy nhất hay bữa tiệc của Chúa, mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ vào tối hôm lễ hy sinh của Người. Bánh manna trong hoang địa đã nuôi dưỡng dân Israel trên cuộc hành trình của họ đến Đất Hứa. Nó không thể đem lại sự sống đời đời cho dân Israel.

Đức Giêsu là bánh sự sống đích thật duy trì chúng ta bây giờ và mãi mãi

Bánh mà Đức Giêsu ban cho các môn đệ nuôi dưỡng chúng ta không chỉ trên cuộc hành trình tiến về Thiên đàng, mà nó còn ban cho chúng ta sự sống thiêng liêng sung mãn của Thiên Chúa, mà nuôi dưỡng chúng ta bây giờ và mãi mãi. Khi chúng ta đón nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta kết hiệp mình với Đức Giêsu Kitô, Đấng cho chúng ta được chia sẻ trong Mình và Máu của Người và là người chia sẻ sự sống thần linh của Người. Ignatius thành Antioch (35-107 A.D.) gọi nó là “bánh đem lại linh dược bất tử, thuốc giải cho cái chết, và lương thực làm cho chúng ta sống mãi mãi trong Đức Giêsu Kitô” (Ad Eph 20,2). Lương thực siêu nhiên này chữa lành cả xác và hồn và ban sức mạnh cho cuộc hành trình của chúng ta tiến về nước Trời. Bạn có đói khát Thiên Chúa và lương thực đem lại sự sống đời đời không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa là bánh sự sống. Chỉ có mình Chúa mới có thể làm thỏa mãn cơn đói khát trong tâm hồn con. Chớ gì con luôn luôn tìm thấy trong Chúa, bánh đích thật từ trời, nguồn mạch của sự sống và lương thực con cần đến để nuôi dưỡng con trên cuộc hành trình tiến về đất hứa Thiên đàng.

Comments are closed.

phone-icon