Ta sẽ cho anh em sống lại ngày sau hết – SN ngày 17.02.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, April 17, 2024

“I will raise you up at the last day”

Scripture: John 6:35-40  

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst. 36 But I said to you that you have seen me and yet do not believe. 37 All that the Father gives me will come to me; and him who comes to me I will not cast out. 38 For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me; 39 and this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up at the last day. 40 For this is the will of my Father, that every one who sees the Son and believes in him should have eternal life; and I will raise him up at the last day.”

Thứ Tư , ngày 17.04.2024

Ta sẽ cho anh em sống lại ngày sau hết

Ga 6,35-40

35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Meditation: Why did Jesus call himself the bread of life? The Jews understood that God promised them manna from heaven to sustain them on their journey to the promised land. Bread is the very staple of life. We could not live without food for very long. Bread sustains us. But what is life? Jesus clearly meant something more than mere physical existence. The life Jesus refers to is connected with God, the author of life. Real life is a relationship with the living God, a relationship of trust, love, obedience, peace, and joy. This is what Jesus makes possible for us – a loving relationship with God who created us for love with him. Apart from Jesus no one can enter that kind of life and relationship. Are you satisfied with mere physical existence or do you hunger for the abundant life which Jesus offers?

Jesus makes three claims here. First he offers himself as spiritual food which produces the very life of God within us. Second, he promises unbroken friendship and freedom from the fear of being forsaken or cut off from God. Third, he offers us the hope of sharing in his resurrection. Jesus rose physically never to die again. Those who accept Jesus as Lord and Savior will be bodily raised up to immortal life with Jesus when he comes again on the last day. Do you know the joy and hope of the resurrection?

“Lord Jesus Christ, your death brought life and hope where there was once only despair and defeat. Give me the unshakable hope of everlasting life, the inexpressible joy of knowing your unfailing love, and the unwavering faith and obedience in doing the will of our Father in heaven.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu gọi mình là bánh sự sống? Người Dothái hiểu rằng Thiên Chúa đã hứa với họ bánh manna từ trời để nuôi dưỡng họ trên cuộc hành trình về đất hứa. Bánh chính là yếu tố chủ yếu của sự sống. Chúng ta không thể sống mà không có thực phẩm cho một thời gian dài. Bánh nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng sự sống là gì? Đức Giêsu rõ ràng có ý nói tới điều gì đó còn hơn cả sự hiện hữu thể lý. Sự sống mà Đức Giêsu nhắm tới được nối kết với Thiên Chúa, Tác giả của sự sống. Sự sống thật là mối quan hệ với Thiên Chúa hằng sống, mối quan hệ của sự tin tưởng, yêu thương, và vâng phục. Đây là những gì Đức Giêsu đem lại cho chúng ta – một mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa, Đấng đã tác thành nên chúng ta với Người vì yêu thương. Tách lìa Đức Giêsu, không một ai có thể bước vào sự sống và mối quan hệ đó. Bạn có thỏa mãn với sự hiện diện thể lý thuần túy hay bạn đói khát sự sống sung mãn mà Ðức Giêsu ban cho?

Đức Giêsu tuyên bố ba điều ở đây. Trước hết, Người ban chính mình như bánh thiêng liêng, đem lại sự sống thật của Thiên Chúa trong chúng ta. Thứ đến, Người hứa đem lại mối tình bằng hữu không chia cắt và sự giải thoát khỏi sự sợ hãi của việc bị từ bỏ hay loại trừ từ Thiên Chúa. Cuối cùng, Người ban cho chúng ta niềm hy vọng được chia sẻ sự sống lại của Người. Những ai đón nhận Đức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu chuộc sẽ được đưa lên tới sự sống bất tử với Đức Giêsu, khi Người trở lại vào ngày tận thế. Bạn có biết niềm vui và niềm hy vọng của sự sống lại không?

Lạy Đức Giêsu Kitô, cái chết của Chúa đem lại sự sống và niềm hy vọng cho những nơi chỉ có sự thất vọng và thất bại. Xin ban cho con niềm hy vọng không lay chuyển vào sự sống đời đời, niềm vui không thể diễn tả của sự hiểu biết tình yêu bền vững của Chúa, và niềm tin và sự vâng phục không nghi ngờ trong việc thực hiện ý Cha trên trời của chúng con.

Comments are closed.

phone-icon