Thầy có những lời ban sự sống đời đời – SN ngày 20.04.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, April 20, 2024

“You have the words of everlasting life”

Scripture: John 6:60-69  

60 Many of his disciples, when they heard it, said, “This is a hard saying; who can listen to it?” 61 But Jesus, knowing in himself that his disciples murmured at it, said to them, “Do you take offense at this? 62 Then what if you were to see the Son of man ascending where he was before? 63 It is the spirit that gives life, the flesh is of no avail; the words that I have spoken to you are spirit and life. 64 But there are some of you that do not believe.” For Jesus knew from the first who those were that did not believe, and who it was that would betray him. 65 And he said, “This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father.” 66 After this many of his disciples drew back and no longer went about with him. 67 Jesus said to the twelve, “Do you also wish to go away?” 68 Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life; 69 and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God.”

Thứ Bảy, ngày 20.04.2024    

Thầy có những lời ban sự sống đời đời

Ga 6,60-69

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? “61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? “68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Meditation: Why do some find it easier while others find it harder to accept the claims which Jesus made? Many were attracted to Jesus because he offered them something irresistible – a visible sign of God’s mercy and favor which Jesus demonstrated in his wonderful works of healing, deliverance, and miraculous signs, including the multiplication of the loaves and fish when he feed the five thousand who had gathered to hear him speak. Many stumbled, however, when Jesus made claims which only God can make. Jesus’ discourse on “eating his flesh and drinking his blood”(see John 6:51-59) which pointed to the Last Supper, caused offence to many of his followers.

The blessing of full union with God through Christ

Jesus claimed to be the bread of heaven, the very life of God given to us as spiritual food to sustain us on our journey to our promised homeland with the Father in heaven. Jesus did not leave any middle ground for his hearers. They must either accept his word as divine or reject it as the claim of an imposter. Even the apostles admitted that this was a “hard saying”. This expression meant that it was not just hard to understand, but hard to accept. Jesus pressed the issue with his beloved disciples because he wanted to test their faith and loyalty to him as the Holy One sent from the Father in heaven. Jesus promised his disciples nothing less than the full blessing of eternal life and union with God. Jesus assures his disciples that it is his heavenly Father who gives the invitation and the grace to believe and follow even in the “hard sayings”. Jesus knew that some would not only reject him and his word, but would do so with violence fueled by hatred, envy, and even betrayal by one of his own disciples.

“My words are spirit and life”

Jesus told his disciples that his words were “spirit and life” (John 6:63) – his words came from the heavenly Father who is the Author of life and the One who breathes his Spirit into those who believe in him. Through the gift of faith Peter was able to receive spiritual revelation of who Jesus truly is – the Holy One of God, the eternal Son sent from the Father in heaven to redeem a fallen human race and reconcile them with God.

Faith is a gift and a personal response to God’s revelation of himself

How does God help us grow in faith and trust in his word, even the hard sayings which are difficult to understand? Faith is a gift which God freely gives to those who listen to his word and who put their trust in him. Faith is a personal response to God’s revelation of himself. Faith is neither blind nor ignorant. It is based on the truth and reliability of God’s word. True faith seeks understanding. Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said, “I believe in order to understand, and I understand the better to believe.” The Lord Jesus offers all of his followers his life-giving word and Spirit to help us grow in our knowledge and understanding of God.

We can know God personally through his word

Paul the Apostle tells us that it is the work of the Holy Spirit who enlightens the eyes of our heart and mind to understand the truth and wisdom which comes from God (Ephesians 1:17-18). Faith is the key to understanding and experiencing God’s action and work in our personal lives. Paul the Apostle tells us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). We can know God personally, and we grow in recognizing his voice as we listen to his word and obey his instruction. Do you believe, as Peter did, that Jesus has the words of everlasting life and the power to change and transform your life? Ask the Lord Jesus to increase your faith that you may grow in knowing, loving, and serving him as your Lord and Redeemer, Teacher and Healer, Master and Savior.

“Lord Jesus, you have the words of everlasting life. Help me to cast aside all doubt and fear so that I may freely embrace your word with complete trust and joy. I surrender all to you. Be the Lord of my life and the Ruler of my heart. May there be nothing which hinders me from trusting in your love and following your will.”

Suy niệm: Tại sao có người thấy dễ dàng hơn nhưng có người lại thấy khó khăn hơn để chấp nhận những lời tuyên bố của Ðức Giêsu? Nhiều người bị lôi cuốn bởi Ðức Giêsu bởi vì Người ban cho họ điều gì đó không thể cưỡng lại được – dấu chỉ rõ ràng của lòng thương xót và ơn sủng của Thiên Chúa mà Ðức Giêsu chứng tỏ nơi những việc lạ lùng như chữa lành, đuổi quỷ, và những dấu lạ phi thường, kể cả việc hóa bánh và cá ra nhiều khi Người cho 5000 người, đến nghe Người giảng, ăn. Tuy nhiên, nhiều người đã vấp ngã khi Ðức Giêsu đưa ra những lời tuyên bố mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể. Diễn từ của Ðức Giêsu về việc “ăn thịt và uống máu của Người” (Ga 6,51-59) mà nhắm tới bữa Tiệc ly đã gây nên sự chống đối nơi nhiều người đi theo Người.

Phúc lành của sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa qua Đức Kitô

Ðức Giêsu tuyên bố Người là bánh từ trời, là sự sống thật của Thiên Chúa ban cho chúng ta như thần lương để nuôi dưỡng chúng ta trên cuộc hành trình đến miền đất hứa với Cha trên trời. Ðức Giêsu đã không cho phép người nghe đứng về phía trung lập. Họ phải tiếp nhận lời Người như lời Thiên Chúa hoặc khước từ nó như lời của một tên bịp bợm. Thậm chí các Tông đồ đã nhìn nhận rằng điều này quả là “chói tai quá”. Sự diễn tả này có nghĩa là điều này không khó hiểu, nhưng khó chấp nhận. Ðức Giêsu nhấn mạnh vấn đề này với các môn đệ yêu dấu của mình bởi vì Người muốn thử lòng tin và trung thành của họ đối với Người, với tư cách là Ðấng Thánh được Cha trên trời sai tới. Ðức Giêsu đã hứa với các môn đệ không có gì hơn phúc lành sung mãn của sự sống đời đời và sự kết hiệp với Thiên Chúa. Ðức Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng chính Cha trên trời của Người, Đấng mời gọi và ban phát ơn sủng cho người ta để tin tưởng và đi theo Người, thậm chí với “những lời nói khó nghe”. Ðức Giêsu biết rằng một số người sẽ không chỉ khước từ Người và Lời Người, nhưng sẽ còn làm như thế với sự bạo lực bị đốt cháy bởi thù ghét, ghen tị, và thậm chí bị một trong số các môn đệ của Người phản bội.

Lời Ta là Thần Khí và là Sự sống

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng lời Người là “Thần Khí và là Sự Sống” (Ga 6,63) – lời Người đến từ Cha trên trời, Ðấng là Tác Giả của sự sống và là Ðấng thổi Thần Khí của Người vào trong những ai tin tưởng vào Người. Ngang qua hồng ân đức tin, Phêrô đã có thể đón nhận sự mặc khải thần linh về Ðức Giêsu thật sự là ai – Ðấng Thánh của Thiên Chúa, Con vĩnh cửu được Cha trên trời sai tới để cứu chuộc loài người sa ngã và giao hòa họ với Thiên Chúa.

Đức tin là ơn huệ và lời đáp trả cá vị trước sự mặc khải của Thiên Chúa về mình

Làm thế nào Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta lớn lên trong niềm tin cậy vào lời Người, thậm chí những lời khó nghe hay khó hiểu? Ðức tin là hồng ân mà Thiên Chúa ban cách nhưng không cho những ai lắng nghe lời Người và đặt niềm trông cậy vào Người. Đức tin là sự đáp trả cá vị trước sự mặc khải của Thiên Chúa về Người. Ðức tin không mù quáng cũng không ngu dốt. Nó đặt nền tảng trên sự thật và sự đáng tin cậy của lời Chúa. Ðức tin chân thật tìm kiếm sự hiểu biết. Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) nói “Tôi tin để tôi hiểu và tôi hiểu để tôi tin hơn”. Chúa Giêsu ban cho tất cả những ai theo Người lời ban sự sống của Người và Thần Khí để giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết và nhận thức về Thiên Chúa.

Chúng ta có thể biết Thiên Chúa cách cá vị qua lời của Người

Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng đó chính là tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng soi sáng cặp mắt linh hồn và lý trí chúng ta để hiểu được chân lý và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (Ep 1,17-18). Ðức tin là chìa khóa để hiểu biết và cảm nghiệm hành động và công việc của Thiên Chúa trong chính cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa đỗ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần, Ðấng đã được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Chúng ta có thể hiểu biết Thiên Chúa cách cá vị và chúng ta lớn lên trong việc nhận ra tiếng của Người khi chúng ta lắng nghe lời Người và vâng phục sự hướng dẫn của Người. Bạn có tin, như Phêrô đã tin, rằng Ðức Giêsu có những lời ban sự sống đời đời và quyền năng để thay đổi và biến đổi cuộc đời bạn không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu gia tăng đức tin của bạn để bạn có thể lớn lên trong sự hiểu biết, tình yêu mến, và phụng sự Người là Chúa và là Ðấng cứu chuộc, là Thầy và là Ðấng chữa lành, là Chủ và là Cứu Chúa của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có những Lời ban sự sống đời đời. Xin giúp con loại bỏ tất cả sự nghi ngờ và sợ hãi để con có thể tự do đón nhận lời Chúa với lòng tin cậy hoàn toàn và hân hoan. Con phó thác tất cả cho Chúa. Xin hãy làm Đức Chúa của đời con và làm Chủ tâm hồn con. Chớ chi không có gì ngăn cản con tin cậy vào tình yêu của Chúa và sống theo ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon