Anh hãy theo Ta – Suy niệm ngày 18.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This wasn’t the first time Jesus had called Peter to follow him. Years ago, on the shores of the Sea of Galilee, he called Peter and his brother, Andrew, to follow him wholeheartedly. That day they left their nets and the way of life they had known and embarked on an exciting adventure with him (Matthew 4:18-20).

The call found in today’s Gospel was different. The risen Jesus had just invited Peter to “feed” and “tend” his sheep, the first believers (John 21:15, 16, 17). But Peter was wondering what would become of John. Jesus replied, “What concern is it of yours? You follow me” (21:22). Jesus had a unique call for Peter. It might look very different from his call for the other disciples. And that was okay. Jesus didn’t want Peter to waste time comparing his life to his friends and fellow apostles.

Jesus has called each of us in Baptism. But throughout our lives, he continues to lead us into a deeper faith and obedience. As we grow in maturity, he calls us to an even closer relationship with him. And while it might be tempting to wonder about what the future holds for other people, Jesus calls us to keep our eyes on him, to listen for his voice, and to go where he leads us. That’s why he’s given us his Holy Spirit, so that we can respond with a deeper, fuller yes to Jesus and his distinct call for our lives.

You follow me. These three words are very personal. Imagine Jesus speaking them specifically to you. His plans for you are unique. He loves you and knows every detail of your life—what you love and what you fear, your gifts and your struggles. His call is tailor-made for you and won’t look like anyone else’s. So don’t look around at what others are doing and try to follow them. Look to Jesus, who even today is blessing you with a calling specifically your own.

“Jesus, you have called me by name, and you know me. Your call is perfect for me. I will follow you.”

Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu gọi Phêrô đi theo Ngài. Cách đây nhiều năm, trên bờ Biển hồ Galilee, Ngài đã kêu gọi Phêrô và em trai ông là Anrê hết lòng đi theo Ngài. Ngày hôm đó họ bỏ lưới và lối sống quen thuộc và bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị với Ngài (Mt 4,18-20).

Lời kêu gọi trong bài Tin Mừng hôm nay thì khác. Chúa Giêsu phục sinh vừa mới mời Phêrô “quan tâm” và “chăm sóc” đàn chiên của Ngài, những tín hữu đầu tiên (Ga 21,15.16.17). Nhưng Phêrô đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Gioan. Chúa Giêsu đáp: “Việc đó liên quan gì đến anh? Anh hãy theo tôi” (21,22). Chúa Giêsu đã có một lời kêu gọi đặc biệt dành cho Phêrô. Nó có thể trông rất khác với lời kêu gọi của ông dành cho các môn đệ khác. Và điều đó không sao cả. Chúa Giêsu không muốn Phêrô lãng phí thời gian so sánh cuộc đời mình với bạn bè và các tông đồ.

Chúa Giêsu đã mời gọi mỗi người chúng ta trong Bí tích Rửa tội. Nhưng trong suốt cuộc đời của chúng ta, Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng ta vào một đức tin và sự vâng phục sâu sắc hơn. Khi chúng ta trưởng thành, Ngài kêu gọi chúng ta có mối tương quan gần gũi hơn với Ngài. Và trong khi chúng ta có thể muốn tự hỏi tương lai của người khác sẽ ra sao, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy để mắt đến Ngài, lắng nghe tiếng Ngài và đi đến nơi Ngài dẫn dắt chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, để chúng ta có thể đáp lại bằng lời xin vâng sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu và lời mời gọi đặc biệt của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta.

Anh theo tôi. Ba từ này rất cá biệt. Hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang nói những điều đó một cách cụ thể với bạn. Kế hoạch của Ngài dành cho bạn là duy nhất. Ngài yêu bạn và biết mọi chi tiết trong cuộc sống của bạn – điều bạn yêu và điều bạn sợ, những món quà và những khó khăn của bạn. Lời mời gọi của Ngài được thiết kế riêng cho bạn và sẽ không giống cuộc gọi của bất kỳ ai khác. Vì vậy, đừng nhìn quanh xem người khác đang làm gì và cố gắng làm theo họ. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng hôm nay đang ban phúc lành cho bạn bằng ơn gọi đặc biệt của riêng bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi đích danh con và Chúa biết con. Ơn gọi của Chúa là hoàn hảo đối với con. Con sẽ theo Chúa.

Comments are closed.

phone-icon