Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng – Lễ Chúa Thăng Thiên

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

… far above every principality, authority, power, and dominion. (Ephesians 1:21)

As we celebrate the Ascension of the Lord, let’s heed the words of St. Augustine: “Today our Lord Jesus Christ ascended into heaven; let our hearts ascend with him” (Sermon on the Ascension, 1). So let’s lift our hearts and let Jesus give us a glimpse of all that he has accomplished by his ascension to heaven. Let’s praise him for his heavenly glory!

“Jesus, you are seated at the Father’s right hand (Ephesians 1:20)! As the eternal Son of God, you have glory beyond my wildest imagination. Angels bow before you and sing your praises. Let my voice be one with theirs as I proclaim your praises today!

“When you ascended, Jesus, you gave us access to the Father’s house. Now I can have confidence that where you have gone, I can also follow – not just in spirit, but as you did, in bodily form. I praise you, Lord, because your ascension shows me that I can have hope of the resurrection of my own body.

“In your heavenly splendor, Jesus, you continue to love me and give yourself for me. Now I know that you are the eternal high priest. Your glorified body still bears the marks of your crucifixion, and your sacrifice never ceases to bring glory to your Father. Thank you, Jesus, that you are always interceding for me, for my loved ones, and for all people everywhere.

“Jesus, your dominion and glory and heavenly kingdom will never end. You have been enthroned, and all of creation has been placed beneath your feet. Now I can look to you in hope, trusting your power to act. Glory to you, Lord Jesus, who fill all things in every way (Ephesians 1:23)!”

“Jesus, I lift my heart to you, to worship you and praise your heavenly glory!”

 (Người đã tôn Đức Kitô) lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, (Ep 1,21).

Khi chúng ta cử hành lễ Chúa lên Trời, chúng ta hãy chú ý đến những lời của Thánh Augustinô: “Hôm nay Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã lên trời; hãy để tâm hồn chúng ta lên trời với Người” (Bài Giảng về Sự Thăng Thiên, 1). Vậy chúng ta hãy nâng tâm hồn lên và để Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tất cả những gì Người đã hoàn thành trước khi lên trời. Chúng ta hãy ngợi khen Người vì vinh quang trên trời của Người!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa được đặt ngự bên hữu Chúa Cha (Ep 1,20)! Là Người Con vĩnh cữu của Thiên Chúa, Ngài có vinh quang vượt quá sự tưởng tượng điên rồ nhất của con. Các thiên sứ bái quỳ trước Ngài và hát ca ngợi khen Ngài. Xin hãy để cho giọng con được nên một với các thiên sứ khi con ca vang những lời ngợi khen Chúa hôm nay!

“Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa lên trời, Chúa đã ban cho chúng con được bước vào nhà Chúa Cha. Giờ đây, con có thể tin tưởng rằng nơi nào Chúa đã đi, con cũng có thể bước theo – không chỉ trong tinh thần, nhưng như Chúa đã làm, trong hình dạng thân xác. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, bởi vì sự thăng thiên của Chúa chỉ cho con thấy rằng con có thể hy vọng về sự sống lại của chính thân xác con.

“Lạy Chúa Giêsu, trong vinh quang của Chúa, Chúa tiếp tục yêu con và ban cho con chính mình Chúa. Giờ đây, con biết rằng Chúa là tư tế cao cả đời đời. Thân xác vinh hiển của Chúa vẫn mang những dấu vết Chúa bị đóng đinh và hy tế của Chúa không bao giờ ngừng mang lại vinh quang cho Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì Chúa luôn luôn chuyển cầu cho con, cho những người thân yêu của con và cho tất cả mọi người khắp mọi nơi.

“Lạy Chúa Giêsu, quyền thống trị, vinh quang và vương quốc trên trời của Chúa sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúa đã được đưa lên ngai và tất cả mọi thọ tạo đều được đặt dưới chân Ngài. Giờ đây, con có thể ngước lên Chúa trong hy vọng, tin tưởng vào quyền năng hành động của Ngài. Vinh danh Chúa, lạy Chúa Giêsu, Đấng làm cho mọi sự được viên mãn!” (Ep 1,23).

“Lạy Chúa Giêsu, con nâng tâm hồn lên tới Chúa, để thờ lạy Chúa và ngợi khen vinh quang trên trời của Chúa!”

 

Comments are closed.

phone-icon