Thiên Chúa là tình yêu – Chúa nhật 6 Phục Sinh, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

A statement like “God is love” can sound so abstract! But in today’s second reading, John follows up this revelation with a second one: God’s love is revealed to us in Jesus, who offered himself on the cross “so that we might have life through him” (1 John 4:9). And as Jesus tells us in today’s Gospel, we, too, are called to lay down our lives for one another out of love (John 15:13).

But unlike Jesus, we usually aren’t called to literally die for someone. So what does it actually look like to lay down our lives for another person?

Today’s first reading from Acts gives us a model. A Roman centurion named Cornelius invites Peter to come to his home in Caesarea, about a thirty-five-mile walk. Peter knows it is “unlawful for a Jewish man to associate with, or visit, a Gentile,” yet he goes anyway (Acts 10:28). When he begins preaching the good news to them, the Holy Spirit falls on Cornelius and the rest of the people gathered there, and they are “baptized in the name of Jesus Christ” (10:48).

Peter was doing what Jesus had commanded when he said, “Love one another as I love you” (John 15:12). He was laying down his life for these former enemies by listening to the Spirit’s leading, taking the time to journey to Caesarea, entering the centurion’s house, and then going out on a limb to baptize Gentiles.

Each day we are presented with opportunities to lay down our lives for one another out of love. It might cost us our time or our energy. It might require courage, patience, or forbearance. We might have to step out in faith. But as we do these things – even those that seem routine or mundane – we are making the abstract truth that “God is love” into a living reality. We are revealing God’s love to the world.

“Holy Spirit, open my eyes to those times today when I can love someone as you have loved me.”

Câu khẳng định “Thiên Chúa là tình yêu” nghe có vẻ quá trừu tượng! Nhưng trong bài đọc thứ hai hôm nay, Gioan nối tiếp mặc khải này bằng mạc khải thứ hai: Tình yêu của Thiên Chúa được mạc khải cho chúng ta trong Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình trên thập giá “để chúng ta có thể sống nhờ Người” (1 Ga 4,9). Và như Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hy sinh mạng sống mình cho nhau vì tình yêu (x. Ga 15,13).

Nhưng không giống như Chúa Giêsu, chúng ta thường không được mời gọi để chết cho ai đó theo nghĩa đen. Vậy hy sinh mạng sống mình cho người khác thực sự là như thế nào?

Bài đọc thứ nhất hôm nay trong Sách Công Vụ cho chúng ta một gương mẫu. Viên đại đội trưởng Rôma tên là Cornêliô mời Phêrô đến nhà ông ở Caesarea, khoảng ba mươi lăm dặm đi bộ. Phêrô biết rằng “đối với một người Do Thái, kết giao hoặc thăm viếng một người Dân Ngoại là trái luật”, tuy nhiên dù sao đi nữa, ông vẫn đi (x. Cv 10,28). Khi ông bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho họ, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên ông Cornêliô và những người dân quy tụ ở đó, và họ đã “chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô” (Cv 10,48).

Phêrô đang làm những gì Chúa Giêsu đã truyền khi Người nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12). Ông đã hy sinh mạng sống mình cho những kẻ thù xưa bằng cách lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần, dành thời gian đi tới Caesarea, vào nhà viên đại đội trưởng và sau đó làm phép rửa cho những người Dân Ngoại.

Mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội để hy sinh mạng sống mình cho nhau vì tình yêu. Điều đó có thể làm chúng ta mất thời gian hoặc năng lượng. Nó có thể đòi chúng ta sự can đảm, kiên nhẫn hoặc chịu đựng. Chúng ta có thể bước đi trong đức tin. Nhưng khi chúng ta làm những điều này – ngay cả những điều  dường như bình thường và trần tục – chúng ta đang làm cho sự thật trừu tượng “Thiên Chúa là tình yêu” thành một thực tại sống động. Chúng ta đang biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới.

“Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin hãy mở mắt cho con nhìn thấy những khi con có thể yêu thương ai đó như Chúa đã yêu con”

Comments are closed.

phone-icon