Whoever risks his life for my… – Suy niệm theo WAU ngày 23.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whoever risks his life for My sake will save him (Luke 9:24)

When we think about how to “save” something, we think about keeping it in a safe place. We put our money in a bank and our good china in a cabinet. But when it comes to our lives, Jesus seems to be telling us the opposite: lose it, and you’ll get it back again.

How can that be? Actually, Jesus is exaggerating just a bit so that we will remember this teaching. By asking us to “lose” our lives, Jesus is asking us not to hold on too tightly to our desires and plans so that we are free to embrace his desires and plans for us. Often, this means having to sacrifice something to serve God and his people, but look what we gain: his divine life flowing through us. And that is infinitely greater than anything we may have to give up.

Of course, it isn’t always easy to lose our lives in this way, especially when it comes to the day-to-day choices we face. For example, at the end of a long workday, Netflix may sound more appealing than reading our child a bedtime story. Or maybe we wish that we didn’t have to attend Mass one Sunday so that we could sleep in and have some extra free time. Or how about failing to listen to someone in distress because we are preoccupied with something that seems more important or attractive at the time?

When you find yourself yet again trying to “save” your life by preferring your will over God’s will, reach out to Jesus. You could pray, “Lord, I have committed my life to you, and I give it to you now once again. I trust you to fill me with your own strength and grace so that I can do what you call me to do, not what I’d rather do.”

We are all tempted at times to “save” our lives by tucking ourselves safely away from the demands of loving and serving God and other people. When that happens, remember that the life God promises to give you is so much richer and more joyful than the life you are trying to save. Nothing else can ever compare to it.

“Jesus, I want to lose my life for you so that your life may be in me.”

Ai liều mạng sống mình vì Thầy sẽ cứu được nó (Lc 9,24)

Khi chúng ta nghĩ về cách “cứu” một thứ gì đó, chúng ta nghĩ đến việc giữ nó ở một nơi an toàn. Chúng ta để tiền vào ngân hàng và đồ sành sứ tốt của chúng ta trong tủ. Nhưng khi nói đến cuộc sống của chúng ta, Chúa Giêsu dường như đang nói với chúng ta điều ngược lại: hãy đánh mất nó, và bạn sẽ lấy lại được.

Làm thế nào mà có thể được? Thực ra, Chúa Giêsu đang phóng đại một chút để chúng ta nhớ lời dạy này. Bằng cách yêu cầu chúng ta “đánh mất” cuộc sống của mình, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đừng giữ chặt những ước muốn và kế hoạch của mình để chúng ta có thể tự do đón nhận những ước muốn và kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta. Thông thường, điều này có nghĩa là phải hy sinh một cái gì đó để phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài, nhưng hãy nhìn vào những gì chúng ta đạt được: sự sống thánh thiêng của Ngài chảy ngang qua chúng ta. Và điều đó vĩ đại hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể phải từ bỏ.

Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng đánh mất mạng sống của mình theo cách này, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn hằng ngày. Ví dụ, vào cuối một ngày làm việc dài, xem phim từ Netflix nghe có vẻ hấp dẫn hơn là đọc cho con chúng ta một câu chuyện trước khi đi ngủ. Hoặc có thể chúng ta ước rằng chúng ta không phải tham dự Thánh lễ vào một Chúa Nhật nào đó để có thể ngủ nướng và có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Hoặc làm thế nào về việc không lắng nghe ai đó đang đau khổ vì chúng ta đang bận tâm đến điều gì đó có vẻ quan trọng hoặc hấp dẫn hơn vào thời điểm đó?

Khi bạn thấy mình một lần nữa cố gắng “cứu” cuộc sống của mình bằng cách thích ý muốn của bạn hơn ý muốn của Thiên Chúa, hãy tìm đến Chúa Giêsu. Bạn có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đã phó thác cuộc đời con cho Chúa, và bây giờ một lần nữa con dâng nó cho Chúa. Con tin tưởng Chúa sẽ lấp đầy con bằng chính sức mạnh và ân sủng của Chúa để con có thể làm những gì Chúa kêu gọi con làm chứ không phải những gì con muốn làm”.

Tất cả chúng ta đều có lúc bị cám dỗ để “cứu” mạng sống của mình bằng cách giữ mình an toàn, tránh xa những đòi hỏi yêu thương và phụng sự Thiên Chúa cũng như những người khác. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ rằng cuộc sống mà Thiên Chúa hứa ban cho bạn phong phú và vui vẻ hơn rất nhiều so với cuộc sống mà bạn đang cố gắng giữ lấy. Không có gì khác có thể so sánh với nó.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn mất mạng sống vì Chúa để sự sống của Chúa ở trong con.”

Đnl 30, 15-20
Tôi đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết (Đnl 30,19)

What do you think the main road in your town would look like if no one obeyed the traffic laws? Some cars might get through town unscathed, but many others would not-and neither would the people in those cars! It’s vital that we all know and follow the rules of the road because few drivers can survive by ignoring them.

The same goes for our relationship with God. Speaking through Moses, the Lord gave the Israelites the “rules of the road” that they needed to follow if they wanted to thrive in the Promised Land. He didn’t guarantee that they would be free from all troubles if they followed the demands of the covenant. But he did promise that they would avoid a lot of unnecessary suffering.

Think about the traffic rules you have to follow every time you drive. Some of them probably rub you the wrong way, but you know they’re there to protect you and everyone else. Some of God’s rules might have felt that way to the Israelites, too. But if they could hold fast to the commands to love the Lord and love one another, they would experience the “life” that Moses promised and would grow and flourish. Their obedience would help them preserve the unity and blessings they were beginning to enjoy as God’s chosen people.

So the next time one of God’s commands seems to be standing in the way of your happiness, ask yourself, “How does this command-as challenging as it may be-truly bring about the ‘life’ that God has promised me?” You can also ask, “What kind of ‘death’ will I experience as a result of this sin?” Think about not just the short-term but also the long-term consequences of each action. The more you evaluate your options this way, the more clearly you’ll see that it is sin, not God’s rules, that imprisons us. The more you’ll see that following the Lord is the best way to live in peace and enjoy the salvation that Jesus has won for you.

Every day we have countless opportunities to choose life or to choose death. Let’s choose life!

“Father, thank you for offering me the opportunity to taste your life more deeply with each choice I make.”

Bạn nghĩ con đường chính trong thị trấn của bạn sẽ như thế nào nếu không có ai tuân thủ luật giao thông? Một số ô tô có thể đi qua thị trấn mà không bị tổn hại gì, nhưng nhiều ô tô khác thì không – và cả những người ngồi trong ô tô đó cũng vậy! Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều biết và tuân thủ luật đi đường vì rất ít người lái xe có thể sống sót bằng cách phớt lờ chúng.

Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Khi phán qua Môisen, Chúa đã ban cho dân Israel “những luật lệ của con đường” mà họ cần phải tuân theo nếu họ muốn hạnh phúc trong Đất Hứa. Ngài không bảo đảm rằng họ sẽ thoát khỏi mọi rắc rối nếu tuân theo các yêu cầu của giao ước. Nhưng Ngài đã hứa rằng họ sẽ tránh được nhiều đau khổ không cần thiết.

Hãy suy nghĩ về các quy tắc giao thông mà bạn phải tuân theo mỗi khi lái xe. Một số người trong số chúng có thể chà xát bạn sai cách, nhưng bạn biết chúng ở đó để bảo vệ bạn và những người khác. Một số luật lệ của Thiên Chúa cũng có thể khiến dân Israel cảm thấy như vậy. Nhưng nếu họ có thể tuân giữ các lệnh truyền để yêu mến Chúa và yêu thương lẫn nhau, thì họ sẽ trải nghiệm được “cuộc sống” mà Môisen đã hứa và sẽ lớn lên và phát triển. Sự vâng lời của họ sẽ giúp họ gìn giữ sự hợp nhất và những ân phước mà họ bắt đầu được hưởng với tư cách là dân được Thiên Chúa tuyển chọn.

Vì vậy, lần tới khi một trong những mệnh lệnh của Thiên Chúa dường như cản trở hạnh phúc của bạn, hãy tự hỏi: “Làm thế nào mệnh lệnh này – dù có thể là thách thức – thực sự mang lại ‘sự sống’ mà Thiên Chúa đã hứa với tôi?” Bạn cũng có thể hỏi: “Tôi sẽ trải qua loại ‘chết’ nào vì tội lỗi này?” Hãy nghĩ về không chỉ những hậu quả ngắn hạn mà cả những hậu quả lâu dài của mỗi hành động. Bạn càng đánh giá các lựa chọn của mình theo cách này, bạn càng thấy rõ ràng rằng chính tội lỗi, chứ không phải luật lệ của Thiên Chúa, giam cầm chúng ta. Bạn sẽ càng thấy rằng theo Chúa là cách tốt nhất để sống trong bình an và tận hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã giành được cho bạn.

Mỗi ngày chúng ta có vô số cơ hội để chọn sống hay chọn chết. Hãy chọn cuộc sống!

“Lạy Cha, cảm ơn Cha đã cho con cơ hội nếm trải cuộc sống của Cha sâu sắc hơn với mỗi lựa chọn của con.”

Comments are closed.

phone-icon