Tuần cửu nhật kính Thánh Tâm Chúa

0

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH TÂM CHÚA 

Ôi Lạy Chúa Giêsu Kitô, con thành khẩn xin Thánh Tâm Cực Thánh Chúa ơn này … (Kể ra ơn muốn xin)

Xin Chúa đoái nhìn đến con và thực hiện những gì Thánh Tâm Chúa muốn…

Xin Thánh Tâm Chúa quyết định…

Con đặt trọn tin tưởng vào Thánh Tâm Chúa…

Con phó thác nơi Thánh Tâm Chúa…

Con lao mình vào Lòng Thương Xót hải hà của Thánh Tâm Chúa…

Lạy Chúa Giêsu! Chúa sẽ không để con thất vọng.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin vào tình yêu Chúa dành cho con.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguyện Triều Ðại Chúa Ngự Đến.

Ôi Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con đã khấn xin nhiều ơn, nhưng con tha thiết nài xin Chúa ban cho con ơn này.

Xin Chúa thương nhận và đặt ơn này trong Thánh Tâm Chúa.  

Khi Cha Hằng Hữu nhận thấy điều con xin được bao phủ bằng Máu Châu Báu Chúa, Người sẽ không nỡ từ chối.

Lạy Chúa Giêsu, đây không còn là lời cầu xin của con nữa, nhưng chính là lời cầu xin của Chúa.

Ôi lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Xin đừng bao giờ để con phải thất vọng. Amen.

Sr. Maria Phương Mai, OP sưu tầm

Comments are closed.