Thơ: Chết

0

120

SỰ CHẾT 1
Chết là sự thật minh nhiên
Nam, phụ, lão, ấu mãn niên bất kỳ
Đêm, ngày, chiều, sáng hay trưa
Bất ngờ lá rụng, ai mà biết đâu!

SỰ CHẾT 2
Giã từ đời để về quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp hoa một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người

SỰ CHẾT 3
Chết là một cuộc đổi đời
Hữu hình cát bụi hết thời nhân gian
Chết là ngưỡng cửa bình an
Phàm nhân thành một thánh nhân. Diệu kỳ!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon