If you remain in my word… – Suy niệm theo The WAU ngày 06.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Wednesday April 6th 2022
Meditation: John 8, 31-42

If you remain in my word, you will truly be my disciples. (John 8:31)

In today’s Gospel passage, Jesus is talking to a group of Jews who are beginning to turn against him. They had “believed in him,” but when Jesus told them to remain in his word so that they can know the truth, they began to argue with him (John 8:31; see 8:33). Instead of embracing his word and allowing it to change them, they gave up on him when his teachings challenged them.

We can find many of Jesus’ teachings challenging as well. But we also know that remaining in Jesus’ word means more than saying we believe in it. It means embracing that word and putting it into practice in our lives, even when it’s difficult. That’s the only way we truly grow as disciples of the Lord.

No doubt because the price of discipleship can be high, God shows us examples in Scripture of what he gives to his disciples in return. Look at the powerful blessings that flowed from the faithfulness of the four men in our readings today: Abraham, whose faith-filled works Jesus praises; and Shadrach, Meshach, and Abednego, whose commitment to worship the one true God brought a foreign king to faith (John 8:39; Daniel 3). In both cases, they paid a steep price for carrying out God’s word. Abraham left his land and was ready to sacrifice his son Isaac. Daniel’s three companions braved a fiery death sentence.

But look at what came about as a result! The group of friends inside the furnace, whose faith had taught them that God’s almighty power is to be exalted over all created things, received a life-saving miracle. And not only did Abraham’s obedience win him countless descendants, but his family also became a sign of God’s salvation to the whole world.

We won’t always see such obvious effects of remaining in God’s word—at least not in this life. But everything will become abundantly clear when we get to heaven. We simply can’t anticipate how much God will multiply our efforts to stay true to him and his word. As his truth takes root in us, it becomes more powerful and eternally life-giving than all the challenges we may face on earth.

 

 

“Father, deepen my trust in your word so that I may be a witness of faith.”

Thứ Tư tuần V Mùa Chay ngày 06.4.2022
Suy niệm: Ga 8, 31-42

Nếu anh em ở lại trong lời Thầy, anh em sẽ thật sự là môn đệ của Thầy (Ga 8,31)

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang nói chuyện với một nhóm người Do Thái đang bắt đầu chống lại Ngài. Họ đã “tin nơi Ngài”, nhưng khi Chúa Giêsu bảo họ phải giữ lời Ngài để họ có thể biết sự thật, họ bắt đầu tranh luận với Ngài (Ga 8,31; xem 8,33). Thay vì chấp nhận lời của Ngài và cho phép nó thay đổi họ, họ đã từ bỏ Ngài khi những lời dạy của Ngài thách thức họ.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều lời dạy của Chúa Giêsu đầy thách thức. Nhưng chúng ta cũng biết rằng lời của Chúa Giêsu còn có ý nghĩa hơn là nói rằng chúng ta tin vào lời đó. Nó có nghĩa là nắm lấy từ đó và áp dụng nó vào thực tế trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi nó khó khăn. Đó là cách duy nhất để chúng ta thực sự trưởng thành với tư cách là môn đệ của Chúa.

Không nghi ngờ gì vì giá đắt của việc làm môn đệ, Thiên Chúa cho chúng ta thấy những ví dụ trong Kinh thánh về những gì Ngài ban cho các môn đệ để đáp lại. Hãy xem những ân phúc mạnh mẽ đến từ sự trung tín của bốn người trong các bài đọc của chúng ta hôm nay: Abraham, người mà Chúa Giêsu ca ngợi những việc làm đầy đức tin; và Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, những người cam kết thờ phượng một Thiên Chúa thật đã đưa một vị vua ngoại bang đến với đức tin (Ga 8,39; Đn 3). Trong cả hai trường hợp, họ đã phải trả một cái giá đắt khi thực hiện lời Thiên Chúa. Abraham rời bỏ xứ sở của mình và sẵn sàng hy sinh Isaác, con trai mình. Ba người bạn đồng hành của Đanien đã bất chấp bản án tử hình rực lửa.

Nhưng hãy nhìn vào kết quả là gì! Nhóm những người bạn bên trong lò lửa, những người có đức tin đã dạy họ rằng quyền năng của Thiên Chúa sẽ được tôn cao trên tất cả mọi thụ tạo đã được dựng nên, đã nhận được một phép lạ cứu sống. Và không chỉ sự vâng lời của Abraham đã có được vô số con cháu mà gia đình ông còn trở thành dấu hiệu cho sự cứu rỗi của Thiên Chúa đối với toàn thế giới.

Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những tác động rõ ràng như vậy của việc ở lại trong lời Chúa – ít nhất là không phải trong cuộc sống này. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng khi chúng ta lên trời. Chúng ta chỉ đơn giản là không thể đoán trước được Thiên Chúa sẽ nhân lên gấp bội những nỗ lực của chúng ta để luôn ở lại với Ngài và lời Ngài. Khi lẽ thật của Ngài bén rễ trong chúng ta, nó trở nên mạnh mẽ hơn và mang lại sự sống vĩnh cửu hơn tất cả những thử thách mà chúng ta có thể phải đối mặt trên trái đất.

Lạy Cha, xin củng cố lòng tin cậy sâu sắc của con vào lời Cha để con có thể trở thành chứng nhân của đức tin.

Comments are closed.

phone-icon