Love one another – SN theo The WAU (14.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Saturday May 14th 2022
Meditation: John 15, 9-17

Love one another as I love you. (John 15:12)

Although Matthias was counted as one of the Twelve, all that we reliably know about him is contained within just a few verses from Acts. We know he was a disciple “the whole time the Lord Jesus came and went among us” (Acts 1:21). We also know that he had seen the risen Lord. And we know that the Holy Spirit chose him to take the place of Judas Iscariot.

How could Matthias live up to such an important calling? By doing no more—and no less—than what every Christian is called and empowered to do: love as Christ loves.

It’s extremely simple.

But of course, it’s also extremely difficult.

How can any of us love as totally and as selflessly as Jesus loves? The key is found in those very words: “As I love you” (John 15:12). Matthias, like the other apostles, had to be convinced that Jesus Christ, the holy and eternal Son of God, loved him unconditionally. He had to be convinced too that Jesus had chosen him and called him to be an apostle. He had to believe that even though he was selected by lot, his choice was no accident.

Matthias found the courage to take up his calling and preach the gospel because he knew that Jesus didn’t love only him; he loved everyone, especially those who hadn’t heard about him yet. And so he longed to make Jesus and his resurrection known to anyone who would listen. It’s that desire that led him to lay down his own life, in imitation of Jesus, by preaching and by serving the early believers.

As we remember St. Matthias today, let’s give thanks to God for all the apostles who loved us to the point of giving up their whole lives to witness to the resurrection of Jesus. Let’s thank God that in the same way that Jesus continued to love and pour out his life for his disciples, these early apostles willingly did the same for us.

“St. Matthias, teach me to love as Christ loves me.”

Thứ Bảy tuần tuần IV Phục Sinh
ngày 14.5.2022

Suy niệm: Ga 15, 9-17

Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em (Ga 15,12)

Mặc dù Mátthia được coi là một trong Mười Hai, nhưng tất cả những gì chúng ta biết một cách đáng tin cậy về ông chỉ nằm trong một vài câu trong sách Công vụ. Chúng ta biết ông là một môn đệ “trong suốt thời gian Chúa Giêsu đến và ở giữa chúng ta” (Cv 1,21). Chúng ta cũng biết rằng ông đã nhìn thấy Chúa Phục sinh. Và chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần đã chọn ông để thay thế cho Giuđa Ítcariốt.

Làm thế nào Matthias có thể sống theo một ơn gọi quan trọng như vậy? Bằng cách không làm gì hơn – và không kém hơn – điều mà mọi tín hữu được kêu gọi và được trao quyền để làm: yêu như Đức Kitô yêu.

Nó cực kỳ đơn giản.

Nhưng tất nhiên, nó cũng cực kỳ khó.

Làm sao ai trong chúng ta có thể yêu hoàn toàn và vô vị lợi như Chúa Giê-su yêu? Chìa khóa được tìm thấy trong chính những từ đó: “Như Thầy yêu anh em” (Ga 15,12). Mátthia, giống như các tông đồ khác, phải tin chắc rằng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa thánh thiện và vĩnh cửu, đã yêu thương ông vô điều kiện. Ông cũng phải tin chắc rằng Chúa Giêsu đã chọn ông và gọi ông làm tông đồ. Ông phải tin rằng mặc dù ông được chọn qua rút thăm, nhưng sự lựa chọn của ông không phải là ngẫu nhiên.

Mátthia tìm thấy sự can đảm để bắt đầu ơn gọi và rao giảng Tin mừng bởi vì ông biết rằng Chúa Giêsu không chỉ yêu ông; Ngài yêu tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nghe về Ngài. Vì vậy, ông mong muốn làm cho Chúa Giêsu và sự phục sinh của Ngài được biết đến cho bất kỳ ai lắng nghe. Chính mong muốn đó đã khiến ông bỏ mạng sống của mình, noi gương Chúa Giêsu, bằng cách rao giảng và phục vụ những tín hữu sơ khai.

Khi chúng ta nhớ đến thánh Mátthia hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tất cả các tông đồ đã yêu thương chúng ta đến độ bỏ cả mạng sống của mình để làm chứng cho sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa rằng cũng vậy, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương và dốc hết cuộc đời mình vì các môn đệ, những tông đồ ban đầu này cũng sẵn lòng làm điều tương tự cho chúng ta.

Lạy thánh Mátthia, hãy dạy con yêu như Đức Kitô yêu con.

Comments are closed.

phone-icon