Do not follow their example – The WAU ngày 20.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us –
August 2022

Saturday August 20th 2022
Meditation: Matthew 23, 1-12

Do not follow their example. (Matthew 23:3)

It never failed. Whether Jesus was preaching to a crowd, healing on a Sabbath, or eating with his disciples, there were Pharisees looking to trap and discredit him. Why were they so harsh? And why did Jesus criticize them so severely?

A clue can be found in the title “Pharisee,” which in Hebrew means “separated.” To maintain their purity, Pharisees kept apart from people they considered to be sinners. So when Jesus embraced tax collectors and prostitutes, some of these “separated ones” were shocked and scandalized. In response, Jesus called these men “hypocrites” because they failed to recognize that they too were sinners in need of God’s mercy (Matthew 23:13).

Not all the Pharisees rejected Jesus, however. Some, such as Nicodemus and Joseph of Arimathea, honored him and welcomed his call to repentance (John 7:50; 19:38). Their openness to Jesus also enabled them to embrace as their brothers and sisters the people they had once avoided.

As followers of Jesus, we belong to a Church made up not of proud elites but of forgiven and humble children. But if we are not vigilant, we can find ourselves adopting the same separatist mindset as the Pharisees whom Jesus criticized.

For example, we may think that we are not as sinful as someone else whose sins are more public or “scandalous.” That can cause us to keep our distance from them and to think that we are holier than they are. On the other hand, if our sins are more obvious, we might think that we aren’t worthy to be part of the body of Christ. Both attitudes are harmful since they both can lead us to separate ourselves from our brothers and sisters in Christ.

The truth is that we have all sinned and fallen short of the glory of God (Romans 3:23). But Jesus continues to forgive us and draw us together as one body in him. May we always be amazed and grateful for what he has done to heal us and make us whole!

“Jesus thank you for your never-ending mercy toward me.”

Thứ Bảy tuần XX Thường Niên
ngày 20.8.2022

Suy niệm: Mt 23, 1-12

Đừng theo gương của họ (Mt 23,3)

Nó không bao giờ thất bại. Cho dù Chúa Giêsu đang rao giảng cho đám đông, chữa bệnh trong ngày Sabát, hay dùng bữa với các môn đệ, thì đều có những người Pharisêu tìm cách gài bẫy và làm mất uy tín của Ngài. Tại sao họ lại khắc nghiệt như vậy? Và tại sao Chúa Giêsu lại chỉ trích họ nặng nề như vậy?

Bạn có thể tìm thấy manh mối trong tiêu đề “Pharisêu”, trong tiếng Do Thái có nghĩa là “tách ra”. Để duy trì sự trong sạch của mình, những người Pharisêu tránh xa những người mà họ coi là tội nhân. Vì vậy, khi Chúa Giêsu ôm những người thu thuế và gái điếm, một số “những người bị tách biệt” này đã bị sốc và bị xúc phạm. Đáp lại, Chúa Giêsu gọi những người này là “những kẻ giả hình” vì họ không nhận ra rằng họ cũng là tội nhân cần sự thương xót của Thiên Chúa (Mt 23,13).

Tuy nhiên, không phải tất cả những người Pharisêu đều từ chối Chúa Giêsu. Một số người, chẳng hạn như Nicôđêmô và Giuse Arimathea, tôn kính Ngài và đón nhận lời kêu gọi sám hối của Ngài (Ga 7,50; 19,38). Sự cởi mở của họ đối với Chúa Giêsu cũng cho phép họ đón nhận những người anh chị em của họ như những người họ đã từng tránh mặt.

Là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về một Giáo hội được tạo thành không phải từ giới tinh hoa kiêu hãnh mà là những đứa trẻ được tha thứ và khiêm nhường. Nhưng nếu không cảnh giác, chúng ta có thể thấy mình đang áp dụng tư tưởng ly khai giống như những người Pharisêu mà Chúa Giêsu đã chỉ trích.

Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không tội lỗi như người khác mà tội lỗi của họ công khai hơn hoặc “tai tiếng”. Điều đó có thể khiến chúng ta giữ khoảng cách với họ và nghĩ rằng chúng ta tài giỏi hơn họ. Mặt khác, nếu tội lỗi của chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng là một phần của thân thể của Đức Kitô. Cả hai thái độ đều có hại vì cả hai đều có thể khiến chúng ta tách mình ra khỏi anh chị em của chúng ta trong Đức Kitô.

Sự thật là tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Thiên Chúa (Rm 3,23). Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta và kéo chúng ta lại với nhau như một thân thể trong Ngài. Cầu mong chúng ta luôn ngạc nhiên và biết ơn vì những gì Ngài đã làm để chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta trở nên toàn vẹn!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì lòng thương xót không bao giờ ngừng của Chúa đối với con.

Comments are closed.

phone-icon