Hãy qua cửa hẹp mà vào – Chúa Nhật 21 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU

 

 SUNDAY MEDITATION: Lk 13:22-30

Strive to enter through the narrow gate. (Luke 13:24)

Have you ever noticed how rarely Jesus gave a direct answer to a direct question? More often than not, he told a parable instead or changed the subject altogether.

Take today’s Gospel. Someone asks, “Will only a few people be saved?” (Luke 13:23). Instead of saying, “Yes, and here’s how many” or “No, a whole host of people will be saved,” Jesus pivots. “Strive to enter through the narrow gate,” he responds (13:24). He warns the people that rather than looking for an inside scoop about who is in and who is out of the kingdom of God, they should be concerned about their own hearts.

It’s tempting to get caught up in a similar kind of speculation. Will heaven be full or empty? What about hell? How about this person or that person? Will they get in? But Jesus tells us the same thing he told the crowd: don’t focus on who is in and who is out. That’s for the Lord to decide.

You don’t need to know how big heaven is in order to get there. But you do need to follow Jesus’ command to love the Lord with your whole heart and to love your neighbor as yourself (Luke 10:25-28). Do that, and everything else will fall into place.

Of course, as simple as the call to love is, it is also challenging. That’s why Jesus says that the gate is narrow. And the love he talks about is not a matter of conjuring up loving feelings but of dedicating ourselves to acts of kindness, mercy, and compassion. It’s why he tells us not to get caught up in those times we have failed to love but to rely on the mercy of God to heal us and strengthen us for the next challenge.

So keep your eyes focused on that narrow gate, and don’t get distracted by side concerns or questions. Because the more you love, the easier you will make it for other people to pass through that gate as well.

“Jesus, help me to make loving you and your people my highest goal.”

SUY NIỆM CHÚA NHẬT: Lc 13,22-30

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)

Bạn đã từng  thấy Chúa Giêsu ít khi trả lời trực tiếp cho một câu hỏi được hỏi trực tiếp như thế nào chưa? Rất thường xuyên, Người hay kể một dụ ngôn thay vì trả lời hoặc thay đổi chủ đề hoàn toàn.

Hãy đọc bài Tin Mừng hôm nay. Một số người hỏi: “Thưa Ngài, sẽ chỉ có một số người được cứu độ phải không?” (Lc 13,23) Thay vì nói: “Đúng rồi, và ở đây có bao nhiêu người” hoặc “Không, tất cả mọi người sẽ được cứu độ”, Chúa Giêsu khẳng định luôn. Người trả lời rằng: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Người cảnh cáo mọi người rằng thay vì muốn biết xem ai ở trong và ai ở ngoài Nước Thiên Chúa, họ nên quan tâm đến chính tâm hồn của họ.

Thật là dễ bị cám dỗ để cuốn vào kiểu suy đoán tương tự như thế. Thiên đàng sẽ đầy hay trống chỗ? Còn hỏa ngục thì sao? Còn người này hoặc người kia thì sao? Họ có được vào không? Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta cùng một điều mà Người đã nói với đám đông: đừng tập trung vào vấn đề ai ở trong và ai ở ngoài Nước Trời. Điều đó là do Thiên Chúa quyết định.

Bạn không cần biết thiên đàng rộng lớn thế nào để bước vào đó. Nhưng bạn cần tuân giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu để yêu mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình (Lc 10,25-28). Hãy làm điều đó và mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy.

Dĩ nhiên, lời mời gọi yêu thương rất đơn giản, nhưng nó cũng đầy thách đố. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói đến cửa hẹp. Và tình yêu mà Người nói đến không phải là vấn đề gợi lên những cảm xúc yêu thương nhưng là việc dâng hiến chính mình cho những hành động nhân hậu, thương xót và lòng trắc ẩn. Đó là lý do tại sao Người nói chúng ta đừng để mình bị cuốn vào trong những khoảnh khắc mà chúng ta đã không sống yêu thương nhưng hãy cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa để chữa lành chúng ta và tăng sức mạnh giúp chúng ta đối diện với thách đố sắp tới.

Vậy bạn hãy tập trung vào cửa hẹp, và đừng xao nhãng bởi những nỗi lo lắng hay những vấn đề phụ thuộc khác. Bởi vì bạn càng yêu thương, bạn sẽ càng dễ dàng làm cho những người khác cũng đi qua cửa hẹp đó.

Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho việc yêu Chúa và yêu mọi người trở thành mục tiêu cao nhất của con.

 

 

Comments are closed.

phone-icon