I have come to set the earth on fire – Chúa Nhật XX TN C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/08/14/468090/

Meditation: Luke 12:49-53

I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! (Luke 12:49)

Jesus’ words about setting the earth on fire can be confusing – even frightening. It might remind us of a forest fire that consumes everything in its path. It’s true that fire in Scripture often symbolizes the purifying presence and judgment of God. But fire also represents the Holy Spirit, particularly in the Gospel of Luke and the Book of Acts.

In Luke, John the Baptist prophesies that the Messiah will come to “baptize you with the holy Spirit and fire” (3:16). And Jesus does just that. Just before his ascension, he tells his disciples, “I am sending the promise of my Father upon you” and “You will be baptized with the holy Spirit” (Luke 24:49; Acts 1:5). He then fulfills that promise on Pentecost when the Spirit comes upon them like “tongues as of fire” (Acts 2:3).

Jesus longed with all his heart for the Holy Spirit to fill his disciples – and the whole earth! He couldn’t wait to see the fire of the Spirit blazing forth and bringing light to every dark corner of the world. This was why he came; it was the goal of his entire mission. It’s why he would endure the “baptism” of his passion and death (Luke 12:50).

Jesus’ heart burns with love for us, and he wants his Spirit to fill us with that love. Like fire, the Spirit changes everything he touches. His fire will warm our hearts so they burn with love for him and the people around us. His fire will purify our hearts so we will want to live holy lives that please the Lord. And his fire will enflame our hearts with a passion to tell everyone about the love of Jesus.

Jesus wants that transforming power to blaze in each of us until it fills the whole earth. So together let’s pray,

“Come, Holy Spirit! Set my heart on fire.”

Suy niệm: Lc 12,49-53

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49).

Những lời của Chúa Giêsu về việc ném lửa vào mặt đất có thể gây bối rối – thậm chí gây sợ hãi. Điều đó có thể nhắc nhớ chúng ta về một rừng lửa thiêu rụi mọi sự trong đó. Thực sự thì lửa trong Thánh Kinh thường biểu trưng cho sự hiện diện và phán xét có mục đích thanh luyện của Thiên Chúa. Nhưng lửa cũng tượng trưng Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Luca và Sách Công vụ Tông đồ.

Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Gioan Tẩy Giả nói tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ đến “làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16). Và đúng thật Chúa Giêsu có làm điều đó. Chỉ trước khi lên trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình: “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” và “anh em sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần” (Lc 24,49; Cv 1,5). Sau đó, Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi Thánh Thần ngự xuống trên họ giống hình “lưỡi lửa” (Cv 2,3).

Chúa Giêsu đã hết lòng ao ước Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn các môn đệ của mình – và toàn thể trái đất này! Người không thể chờ đợi cho đến khi nhìn thấy lửa của Thánh Thần bừng cháy lên và mang ánh sáng đến mọi góc tối của thế gian này. Đây là lý do tại sao Người đã dến; đó chính là toàn bộ sứ mạng của Người. Đó là lý do tại sao Người đón nhận “phép rửa” của cuộc khổ nạn và cái chết của Người (Lc 12,50).

Lòng Chúa Giêsu bừng cháy tình yêu vì chúng ta và Người muốn Thánh Thần của Người đổ đầy tâm hồn chúng ta bằng tình yêu đó. Giống như ngọn lửa, Thánh Thần biến đổi mọi thứ Người chạm đến. Lửa của Người sẽ làm ấm áp tâm hồn chúng ta vì thế chúng làm bừng cháy lên tình yêu của chúng ta đối với Người và với những người xung quanh chúng ta. Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần sẽ thanh tẩy tâm hồn chúng ta khiến chúng ta muốn sống cuộc sống thánh thiện làm đẹp lòng Chúa. Và ngọn lửa của Thánh Thần sẽ làm bừng lên trong tâm hồn chúng ta một lòng nhiệt thành, đam mê để nói với mọi người về tình yêu của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu muốn sức mạnh biến đổi đó bừng lên nơi mỗi người chúng ta cho đến khi nó lấp đầy toàn bộ trái đất này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện rằng:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy cho tâm hồn con bừng cháy lên”.

Comments are closed.

phone-icon