Much will be required of the person entrusted with much – CN XIX C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: WAU  

Meditation: Luke 12:32-48

Much will be required of the person entrusted with much. (Luke 12:48)

What if someone entrusted you with a million dollars and told you to use it to open a food bank? Would you keep it for yourself and use it to buy a fancy car or to travel to an exotic place? No, you would get to work figuring out how to use the money wisely so that you could feed the poor and hungry.

Now, it’s unlikely that someone would hand you a million dollars, but God has entrusted you with something infinitely more valuable. It’s the gift of faith! And he doesn’t want you to keep it all for yourself. As Jesus said in today’s Gospel, “Much will be required of the person entrusted with much” (Luke 12:48). So what are you going to do with this precious gift? Let’s take a look at this reading for some ideas.

First, we need to put our faith into action. In Jesus’ parable of the good steward, the vigilant servants await their master’s return and are ready to open the door “immediately” when he arrives (Luke 12:36). Jesus wants us to be prepared for his Second Coming. But he also wants us to be vigilant as we await his coming into our hearts in this life. We need to stay faithful to prayer, always listening for his voice and ready to do what he is asking of us.

Second, we need to be ready to share our gift of faith. We know that God wants us to help people come to know how much he loves them. Yet as we go about our daily lives, it’s easy to get sidetracked and distracted by the things of this world. Then, like those servants in the parable, we risk missing opportunities to share our faith when they arise.

Yes, much has been entrusted with us-more than we can ever imagine. Today and every day, let’s ask for the grace to also do what is required of us. May we always be like those vigilant servants who faithfully await their master’s return!

“Lord, thank you for entrusting me with the gift of faith.”

Suy niệm: Lc 12,32-48

Hễ ai được giao phó nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều ” (Lc 12,48).

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó trao phó cho bạn một triệu đôla và bảo bạn sử dụng số tiền đó để mở một cửa hàng thực phẩm? Bạn sẽ giữ số tiền đó cho bản thân mình và sử dụng nó để mua một chiếc xe hơi đặc biệt sang trọng, hoặc bạn sẽ đi du lịch đến một nơi thật đẹp? Không, bạn sẽ làm việc để tìm ra cách sử dụng số tiền đó cách khôn ngoan hầu bạn có thể nuôi những người nghèo đói.

Bây giờ, không giống như ai đó trao vào tay bạn một triệu đô la, nhưng Thiên Chúa đã trao phó cho bạn điều gì đó giá trị hơn vô hạn. Đó là quà tặng đức tin! Và Người không muốn bạn giữ nó cho chính bạn. Như Chúa Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hễ ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Vì thế, bạn sẽ làm gì với món quà quý giá này? Chúng ta hãy nghe bài đọc này để có một số ý tưởng.

Trước hết, chúng ta cần thực hành đức tin của mình. Dụ ngôn của Chúa Giêsu về người đầy tớ tốt lành, những người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi chủ trở về và sẵn sàng để mở cửa “ngay lập tức” khi ông về đến nơi (x. Lc 12,36). Chúa Giêsu muốn chúng ta được chuẩn bị cho Lần Trở Lại của Người. Nhưng Người cũng muốn chúng ta tỉnh thức khi chúng ta chờ đợi Chúa đến trong tâm hồn chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta cần trung thành với việc cầu nguyện, luôn luôn lắng nghe tiếng của Người và sẵn sàng làm những gì Người đang mời gọi chúng ta.

Thứ hai, chúng ta cần sẵn sàng chia sẻ món quà đức tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn chúng ta giúp cho mọi người nhận biết rằng Người yêu thương họ nhiều biết chừng nào. Tuy nhiên, khi chúng ta loay hoay với cuộc sống hằng ngày của mình, chúng ta dễ dàng đi trệch hướng và bị phân tâm bởi những sự của thế gian này. Rồi, giống như những người đầy tớ (không trung tín) đó trong dụ ngôn, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ mất những cơ hội chia sẻ đức tin của mình  khi có thể.

Đúng vậy, chúng ta đã được trao phó nhiều – nhiều hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng. Hôm nay và mỗi ngày, chúng ta hãy cầu xin ơn Chúa để cũng thực hiện những gì chúng ta được đòi hỏi phải làm. Ước mong chúng ta luôn giống như những người đầy tớ tỉnh thức đó, những người luôn trung tín chờ đợi chủ trở về! (những người đầy tớ tỉnh thức đó là luôn trung tín chờ đợi chủ trở về!)

 “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đã trao phó cho con quà tặng đức tin”.

Comments are closed.

phone-icon