Whoever loses his life for my sake will find it – Song ngữ 05.8.2022

0


Tác giả: Don Schwager

(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (August 5)  

Whoever loses his life for my sake will find it

Scripture:  Matthew 16:24-28

24 Then Jesus told his disciples, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 25 For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. 26 For what will it profit a man, if he gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? 27 For the Son of man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay every man for what he has done. 28 Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the Son of man coming in his kingdom.”

Thứ Sáu ngày 05.8.2022                

Ai mất mạng sống mình vì Thầy sẽ tìm được nó

Mt 16,24-28

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Meditation: What is the most important investment you can make with your life? Jesus poses some probing questions to challenge our assumptions about what is most profitable and worthwhile. In every decision of life we are making ourselves a certain kind of person. The kind of person we are, our character, determines to a large extent the kind of future we will face and live. It is possible that some can gain all the things they set their heart on, only to wake up suddenly and discover that they missed the most important things of all. Of what value are material things if they don’t help you gain what truly lasts in eternity. Neither money nor possessions can buy heaven, mend a broken heart, or cheer a lonely person.

The great exchange – my life for His Life

Jesus asks the question: What will a person give in exchange for his or her life? Everything we have is an out-right gift from God. We owe him everything, including our very lives. It’s possible to give God our money, but not ourselves, or to give him lip-service, but not our hearts. A true disciple gladly gives up all that he or she has in exchange for an unending life of joy and happiness with God. God gives without measure. The joy he offers no sadness or loss can diminish.

True freedom and gain

The cross of Christ leads to victory and freedom from sin, despair, and death. What is the cross which Jesus Christ commands me to take up each day? When my will crosses with his will, then his will must be done. Are you ready to lose all for Jesus Christ in order to gain all with Jesus Christ?

“Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and all my will, all that I have and possess. You have given them to me; to you, O Lord, I restore them; all things are yours, dispose of them according to your will. Give me your love and your grace, for this is enough for me.” (Prayer of Ignatius of Loyola, 1491-1556) “

Suy niệm: Sự đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì? Đức Giêsu đưa ra một số câu hỏi thăm dò để chất vấn sự chiếm hữu của chúng ta về những gì ích lợi và giá trị nhất. Trong mỗi quyết định của cuộc đời, chúng ta đang hình thành nơi mình một hạng người nào đó. Loại người chúng ta là, đặc tính của chúng ta, xác định phần lớn loại người nào chúng ta là và chúng ta sống trong tương lai. Rất có thể một số người chiếm hữu được tất cả những gì mà họ mong ước, chỉ khi thức giấc bất ngờ và khám phá ra rằng họ đã đánh mất những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Những vật chất có giá trị gì, nếu như chúng không giúp bạn chiếm hữu được những gì thật sự tồn tại trong cuộc sống vĩnh cửu. Chẳng phải tiền bạc hay của cải vật chất có thể mua được Thiên đàng, phục hồi được một tâm hồn tan nát, hay làm cho một người cô đơn vui vẻ.

Sự trao đổi lớn – đời tôi cho đời Người

Đức Giêsu hỏi: Người ta trả giá gì cho cuộc sống của mình? Mọi sự chúng ta có là hồng ân bên ngoài Chúa ban. Chúng ta mắc nợ Người mọi sự, kể cả mạng sống của mình. Người ta có thể dâng Chúa tiền bạc, nhưng không phải chính mình, hay dâng cho Người sự phục vụ trên môi miệng, chứ không phải tự tâm hồn. Một môn đệ đích thực vui vẻ dâng hiến tất cả những gì họ có để đổi lấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban phát không tính toán. Niềm vui người cho đi, không một buồn phiền hay mất mát nào có thể làm tan biến.

Tự do và lợi ích đích thật

Thập giá của Đức Kitô dẫn tới chiến thắng và giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Thập giá là gì mà Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải mang lấy mỗi ngày? Khi ý ta hợp với ý Chúa, thì ý Chúa sẽ được thực hiện. Bạn có sẵn sàng đánh mất tất cả vì Đức Giêsu Kitô để được tất cả với Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa, xin đón nhận tất cả sự tự do của con, ký ức của con, sự hiểu biết của con, và tất cả ý chí của con, tất cả những gì con có và sở hữu. Chúa đã ban chúng cho con, thì lạy Chúa, con xin dâng tất cả chúng lại cho Chúa, để Chúa sử dụng chúng theo ý Chúa. Xin ban cho con tình yêu và ơn sủng của Chúa, như thế là đủ cho con rồi. (Lời cầu nguyện của thánh I-nhã thành Loyola, 1491-1556).

Comments are closed.

phone-icon