You too go into my vineyard… – The WAU ngày 17.8.2022

0

 Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – August 2022

Wednesday August 17th 2022
Meditation: Matthew 20, 1-16

You too go into my vineyard, and I will give you what is just. (Matthew 20:4)

Wouldn’t you be upset if you worked all day and got paid the same amount as someone who worked just one hour? “It’s not fair!” you would tell your employer.

But this parable doesn’t seem fair from a landowner’s point of view either. Even if he wanted to pay the same wage to his laborers no matter how long they had worked, he couldn’t. He would quickly run out of money and have to sell his land!

When the landowner is God, however, there are no limits. He is infinite, and so is his grace. It can’t be measured or parceled out, and it never runs out. He keeps pouring it out on the people he has created and loves so much—whether they have worked for him all their lives or turn to him minutes before their death. That’s the good news that Jesus came to share with us.

There’s even more good news that we can draw from this parable. Once the day is over, our “wages” will be infinite as well: eternal life with our God. In heaven we won’t be thinking about who worked longer and harder or who deserved more or less. Instead, we will be rejoicing together with one voice, united in love with both God and one another.

We all possess a sense of justice that cries out, “It’s not fair!” That can be a good thing when it energizes us to address unjust situations in our society. God cares about these things, as should we. But there’s no such thing as “it’s not fair” when it comes to God’s mercy, grace, and the eternal life he died to give every one of us.

Jesus knew we would find this parable jarring; as humans we are so used to limits and comparisons. He told it in order to expand our understanding of how generous God is and how much he longs for us to be united with him. So even if it’s a struggle, today try to imagine the joy you will feel in heaven when your brothers and sisters who came to the vineyard later than you receive the same blessings you are enjoying. What a celebration that will be!

“Jesus, I praise you for the unlimited, never-ending grace and mercy you pour out on me!”

Thứ Tư tuần XX Thường Niên
ngày 17.8.2022

Suy niệm: Mt 20, 1-16

Ngươi cũng vào làm việc cho vườn nho của ta, và ta sẽ trả công cho ngươi thật xứng đáng (Mt 20,4)

Bạn sẽ không buồn nếu bạn làm việc cả ngày và được trả số tiền tương đương với người chỉ làm việc một giờ chứ? “Thật không công bằng!” bạn sẽ nói với chủ nhân của bạn.

Nhưng câu chuyện dụ ngôn này có vẻ không công bằng theo quan điểm của một chủ đất. Ngay cả khi ông ta muốn trả cùng một mức lương cho những người lao động của mình cho dù họ đã làm việc bao lâu, ông ta cũng không thể. Ông ta sẽ nhanh chóng hết tiền và phải bán đất của mình!

Tuy nhiên, khi chủ đất là Thiên Chúa, thì không có giới hạn nào cả. Ngài là vô hạn, và ân sủng của Ngài cũng vậy. Nó không thể được đo lường hoặc đóng gói, và nó không bao giờ hết. Ngài không ngừng đổ điều đó lên những người mà Ngài đã dựng nên và yêu thương rất nhiều cho dù họ đã làm việc cho Ngài cả đời hay quay về phía Ngài vài phút trước khi qua đời. Đó là tin tốt mà Chúa Giêsu đến để chia sẻ với chúng ta.

Còn nhiều tin tốt nữa mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện dụ ngôn này. Một khi hết ngày, “tiền công” của chúng ta cũng sẽ là vô hạn: sự sống đời đời với Thiên Chúa của chúng ta. Trên Thiên đàng, chúng ta sẽ không nghĩ về việc ai đã làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn hoặc ai xứng đáng hơn hay ít hơn. Thay vào đó, chúng ta sẽ vui mừng cùng nhau bằng một tiếng nói, hiệp nhất trong tình yêu thương với cả Thiên Chúa và với nhau.

Tất cả chúng ta đều có cảm giác công bằng khi kêu lên rằng: “Thật không công bằng!” Đó có thể là một điều tốt khi nó tiếp thêm năng lượng cho chúng ta để giải quyết những tình huống bất công trong xã hội của chúng ta. Thiên Chúa cũng quan tâm đến những điều này, chúng ta cũng vậy. Nhưng không có cái gọi là “điều đó không công bằng” khi nói đến lòng thương xót, ân sủng của Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu mà Ngài đã chết để ban cho mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu biết chúng ta sẽ thấy câu chuyện dụ ngôn này thật chói tai; là con người, chúng ta đã quá quen với những giới hạn và sự so sánh. Ngài kể điều đó để mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa rộng lượng như thế nào và Ngài khao khát chúng ta được kết hợp với Ngài đến mức nào. Vì vậy, ngay cả khi đó là một cuộc đấu tranh, hôm nay hãy thử tưởng tượng niềm vui mà bạn sẽ cảm thấy trên Thiên đàng khi những anh chị em đến vườn nho muộn hơn bạn nhận được những phước lành như bạn đang hưởng. Đó sẽ là một điều đáng vui mừng!

Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa vì ân sủng và lòng thương xót không giới hạn, không bao giờ kết thúc mà Chúa đã tuôn đổ trên con!

Comments are closed.

phone-icon