His mother kept all these things in her heart – Suy niệm theo WAU ngày 17.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

His mother kept all these things in her heart (Lk 2:51)

Today’s Gospel reading makes it clear that whatever the Immaculate Heart of Mary means, it doesn’t mean that Mary was serene and untroubled. It doesn’t mean that she was devoid of questions about what God was asking of her and how her son’s special vocation was to unfold. Her question here even sounds like a reproach: Why have you done this to us? We have been very worried about you. Any parent can supply the next line: Next time you decide to do something like this, at least let us know beforehand!

To add to the puzzlement, Jesus responded with a question of his own: Why were you looking all over town for me? Didn’t you think that I would be drawn to this place?

Luke tells us that they didn’t understand what Jesus meant at that moment. But Mary wanted to understand more fully, so she stored this incident in her heart and pulled it out from time to time to reflect on it. She didn’t just stew over the way Jesus had treated her and Joseph; she asked what it meant. What was it about Jesus’ relationship with his heavenly Father that would move him-a mere youth-to abandon his parents and spend three days in a big city by himself? Only when Jesus began his public ministry could Mary begin to find answers to questions like these.

What does it mean to ponder? It means to sit quietly with our thoughts-and with the Lord. It may also involve a bit of reading to help bolster our understanding or a conversation with a wise friend. This kind of pondering will help us when we want to bring our own reproaches before the Lord. Rather than dwelling on the immediate situation that has disturbed us, prayerful pondering helps us gain a bigger picture-one that has room for God’s love and provision.

So don’t be afraid to ask tough questions, just as Mary did. Just make sure you also return to the central truths that Mary clung to: God loves me and he has a plan for my life, even if I don’t fully understand it now.

“Immaculate Heart of Mary, draw me into loving conversation with your son.”

Mẹ Ngài đã ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 2,51)

Bài đọc Tin Mừng hôm nay làm rõ rằng dù Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria có nghĩa là gì đi nữa, điều đó không có nghĩa là Mẹ Maria thanh thản và không gặp khó khăn. Điều đó không có nghĩa là Mẹ không có câu hỏi về những gì Chúa đang hỏi ý Mẹ và ơn gọi đặc biệt của con trai Mẹ đã mở ra như thế nào. Câu hỏi của Mẹ ở đây thậm chí giống như một lời trách móc: Tại sao Con lại làm điều này với chúng ta? Chúng ta đã rất lo lắng cho Con. Bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể thêm vào dòng tiếp theo: Lần tới khi con quyết định làm điều gì đó như thế này, ít nhất hãy cho chúng ta biết trước!

Để làm tăng thêm sự bối rối, Chúa Giêsu trả lời bằng một câu hỏi của riêng mình: Tại sao cha mẹ lại tìm kiếm con khắp thành phố? Cha mẹ không nghĩ rằng con sẽ bị thu hút đến nơi này sao?

Luca nói với chúng ta rằng các ngài không hiểu ý của Chúa Giêsu vào lúc đó. Nhưng Mẹ Maria muốn hiểu đầy đủ hơn, vì vậy Mẹ đã ghi nhớ sự việc này trong lòng và thỉnh thoảng rút ra để ngẫm nghĩ lại. Mẹ không chỉ lo lắng về cách Chúa Giêsu đã đối xử với Mẹ và thánh Giuse; Mẹ hỏi nó có nghĩa là gì. Điều gì về mối tương quan của Chúa Giêsu với Cha trên trời khiến Ngài – một thanh niên đơn thuần – từ bỏ cha mẹ mình và dành ba ngày trong một thành phố lớn một mình? Chỉ khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình, Mẹ Maria mới bắt đầu tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi như thế này.

Suy gẫm có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ngồi yên lặng với những suy nghĩ của chúng ta – và với Chúa. Nó cũng có thể liên quan đến việc đọc một chút để giúp củng cố sự hiểu biết của chúng ta hoặc trò chuyện với một người bạn thông thái. Loại suy gẫm này sẽ giúp ích cho chúng ta khi chúng ta muốn đưa ra những lời khiển trách của mình trước mặt Chúa. Thay vì chỉ chăm chăm vào hoàn cảnh trước mắt đang làm chúng ta băn khoăn, việc suy xét cầu nguyện giúp chúng ta có được bức tranh toàn cảnh hơn – bức tranh có chỗ cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Vì vậy, đừng ngại đặt những câu hỏi hóc búa, giống như Mẹ Maria đã làm. Chỉ cần bảo đảm rằng bạn cũng quay trở lại những sự thật chủ yếu mà Mẹ Maria đã bám vào: Chúa yêu tôi và Ngài có kế hoạch cho cuộc đời tôi, ngay cả khi tôi chưa hiểu hết điều đó bây giờ.

“Lạy Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, xin lôi kéo con vào cuộc trò chuyện đầy yêu thương với Chúa Giêsu, Con của Mẹ.”

2 Corinthians 5:14-21
Ai ở trong Đức Kitô đều là một thụ tạo mới (2Cor 5,17)

Why do we celebrate the Immaculate Heart of Mary? The answer lies in the mystery of her immaculate conception. We believe that from the moment she was conceived, Mary was “full of grace,” to the point that she was free from the stain of original sin. And so even before Jesus’ death and resurrection, she received the “new creation” that Paul describes (2 Corinthians 5:17)! So yes, Mary’s sinless heart is very different from ours. But she shows us what we are called to be.

Paul’s words in today’s first reading give us a clear description of the new life that we see in Mary. She perfectly lives no longer for herself but for Jesus (2 Corinthians 5:15). She may not have been spared from struggles in her life, but her faith-filled response to those struggles reveals what a redeemed life looks like.

We see the purity of Mary’s heart in today’s Gospel. It’s easy to understand Mary’s apparent frustration and confusion when, after three days of searching, she finally found Jesus at the Temple in Jerusalem. But here’s where the “new creation” shows itself most clearly. How did she respond when Jesus asked why she was looking for him? Instead of offering an angry retort, she took his words to heart and to prayer (Luke 2:51). In the face of limited understanding and turbulent human emotions, Mary chose to trust God.

You wouldn’t be the first to observe that Mary sets a high bar to meet. But don’t forget that in Baptism, you also became a new creation. God’s grace is active in your life, too. No less important, remember that, like a loving mother, Mary sees every step you take to follow her son and wants to help you! So ask for her prayers so that you can imitate her immaculate heart more closely.

“Holy Mary, pray for me so that I can respond to God with love and trust the way that you did.”

Tại sao chúng ta mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria? Câu trả lời nằm trong mầu nhiệm thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Chúng ta tin rằng từ lúc được thụ thai, Đức Maria đã “đầy ân sủng” đến độ không còn vết nhơ nguyên tội. Và vì vậy, ngay cả trước khi Chúa Giêsu chết và sống lại, Mẹ đã nhận được “sự sáng tạo mới” mà Phaolô mô tả (2Cor 5,17)! Vì vậy, vâng, trái tim vô tội của Maria rất khác với trái tim của chúng ta. Nhưng Mẹ cho chúng ta thấy chúng ta được gọi là gì.

Những lời của thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay cho chúng ta một mô tả rõ ràng về đời sống mới mà chúng ta thấy nơi Đức Maria. Mẹ hoàn toàn không sống cho mình mà sống cho Chúa Giêsu (2Cor 5,15). Có thể Mẹ không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống, nhưng phản ứng đầy đức tin của Mẹ đối với những khó khăn đó cho thấy cuộc sống được cứu chuộc trông như thế nào.

Chúng ta thấy sự trong sạch của trái tim Đức Maria trong Tin Mừng hôm nay. Thật dễ hiểu sự thất vọng và bối rối hiển nhiên của Maria khi sau ba ngày tìm kiếm, cuối cùng Mẹ đã tìm thấy Chúa Giêsu tại Đền Thờ Giêrusalem. Nhưng đây là nơi “sáng tạo mới” thể hiện rõ ràng nhất. Mẹ phản ứng thế nào khi Chúa Giêsu hỏi tại sao Mẹ tìm Ngài? Thay vì giận dữ vặn lại, Mẹ ghi nhớ những lời của Ngài và cầu nguyện (Lc 2,51). Trước sự hiểu biết hạn chế và tình cảm con người đầy sóng gió, Maria đã chọn tin cậy Chúa.

Bạn sẽ không phải là người đầu tiên nhận thấy rằng Mẹ Maria đặt tiêu chuẩn cao để trả. Nhưng đừng quên rằng trong Bí tích Rửa tội, bạn cũng trở thành tạo vật mới. Ân sủng của Thiên Chúa cũng đang hoạt động trong cuộc sống của bạn. Không kém phần quan trọng, hãy nhớ rằng giống như một người mẹ yêu thương, Mẹ Maria nhìn thấy từng bước bạn đi theo con Mẹ và muốn giúp bạn! Vì vậy, hãy xin Mẹ cầu nguyện để bạn có thể bắt chước trái tim vô nhiễm của Mẹ nhiều hơn.

“Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho con để con có thể đáp lại Chúa bằng tình yêu và tin tưởng như Mẹ đã làm.”

Comments are closed.

phone-icon