Then what will happen to this child? – Suy niệm theo WAU ngày 24.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Then what will happen to this child? (Luke 1:66)

The birth of a child is always exciting, but there was an extra sense of anticipation when Elizabeth went into labor. Imagine all the chatter in her community over the previous nine months! There were the strange circumstances surrounding Zechariah’s experience in the Temple followed by Elizabeth’s unexpected pregnancy. So when their child was born, their neighbors were filled with rejoicing because of the “great mercy” the Lord had shown this aging couple (Luke 1:58). No wonder the people marveled, “What, then, will this child be?” (1:66)!

Given all that God had done, you would think that Zechariah and Elizabeth would follow the time-honored tradition of naming their firstborn son after his father. But it became clear that God was doing something different with this family. Both parents insisted on calling him John. And this time, instead of questioning the Lord, Zechariah broke forth in exuberant praise of God! Zechariah knew that his son had been chosen for a special mission-to be the forerunner and prophet of the Messiah-and his heart was filled with joy at John’s role in God’s plan.

John isn’t the only one with a special role. You, too, have an important part to play in God’s plan. Like John, you have been called to point people toward Jesus. This may seem impossible, but remember what Jesus said: “Among those born of women there has been none greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he” (Matthew 11:11).

Because Jesus has died and is risen, you are living in a time of fulfillment that John could only dream of! Through Baptism, you have been freed from the power of sin. You have the indwelling Holy Spirit. You have the saints in heaven cheering you on. And you have an earthly community of brothers and sisters to support you. With all these blessings, how can your life not reveal the love of the Lord?

What, then, will you be?

“Lord, show me how I can bring about your plan of salvation in my corner of the world today!”

Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra sao? (Lc 1,66)

Sự ra đời của một đứa trẻ luôn luôn thú vị, nhưng có thêm một cảm giác chờ đợi khi Êlisabét chuyển dạ. Hãy tưởng tượng tất cả những cuộc trò chuyện trong cộng đồng của bà trong chín tháng trước! Có những hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh kinh nghiệm của Dacaria trong Đền thờ, sau đó là việc Êlisabét mang thai bất ngờ. Vì vậy, khi đứa con của họ chào đời, những người hàng xóm của họ tràn ngập niềm vui vì “lòng nhân từ bao la” mà Chúa đã bày tỏ cho cặp vợ chồng già này (Lc 1,58). Thảo nào người ta kinh ngạc: “Vậy thì đứa trẻ này sẽ ra sao?” (1,66)!

Với tất cả những gì Thiên Chúa đã làm, hẳn bạn sẽ nghĩ Dacaria và Êlisabét sẽ tuân theo truyền thống lâu đời là đặt tên con trai đầu lòng theo tên cha. Nhưng rõ ràng là Thiên Chúa đang làm điều gì đó khác biệt với gia đình này. Cả cha và mẹ đều khăng khăng gọi con trẻ là Gioan. Và lần này, thay vì đặt câu hỏi với Chúa, Dacaria đã thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa một cách nồng nhiệt! Dacaria biết rằng con trai mình đã được chọn cho một sứ mệnh đặc biệt – làm người tiên phong và tiên tri của Đấng Mêsia – và lòng ông tràn ngập niềm vui trước vai trò của Gioan trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Gioan không phải là người duy nhất có vai trò đặc biệt. Bạn cũng có một phần quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa. Giống như Gioan, bạn đã được kêu gọi để hướng mọi người đến với Chúa Giêsu. Điều này dường như không thể thực hiện được, nhưng hãy nhớ điều Chúa Giêsu đã nói: “Trong số những người do đàn bà sanh ra, không có ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả; nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước thiên đàng còn lớn hơn ông” (Mt 11,11).

Vì Chúa Giêsu đã chết và sống lại, nên bạn đang sống trong thời kỳ ứng nghiệm mà Gioan chỉ có thể mơ ước! Nhờ Bí Tích Rửa Tội, bạn đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Bạn có Chúa Thánh Thần ngự trị bên trong. Bạn có các vị thánh trên thiên đàng cổ vũ bạn. Và bạn có một cộng đồng anh chị em trên trái đất để hỗ trợ bạn. Với tất cả những ơn lành đó, làm sao đời sống của bạn lại không bày tỏ tình yêu của Chúa cho được?

Vậy rồi đây bạn sẽ là gì?

“Lạy Chúa, xin cho con thấy làm thế nào con có thể thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Chúa trong xó xỉnh của con trong thế giới hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon