They took offense at Jesus – Suy niệm ngày 04.08.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, August 4, 2023  

They took offense at Jesus

Scripture:  Matthew 13:54-58

54 and coming to his own country he taught them in their synagogue, so that they were astonished, and said, “Where did this man get this wisdom and these mighty works? 55 Is not this the carpenter’s son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? 56 And are not all his sisters with us? Where then did this man get all this?” 57 And they took offense at him. But Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own country and in his own house.” 58 And he did not do many mighty works there, because of their unbelief.

Thứ Sáu, ngày 04.08.2023

Họ vấp ngã vì Đức Giêsu

Mt 13, 54-58

54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? “57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Meditation: Are you critical towards others, especially those who are close to you? The most severe critics are often people very familiar to us, a member of our family, a relative, neighbor, student, or worker we rub shoulders with on a regular basis. Jesus faced a severe testing when he returned to his home town, not simply as the carpenter’s son, but now as a rabbi with disciples. It would have been customary for Jesus to go to the synagogue each week during the Sabbath, and when his turn came, to read from the scriptures during the Sabbath service. His hometown folks listened with rapt attention on this occasion because they had heard about the miracles he had performed in other towns.

What sign would he do in his hometown? Jesus startled them with a seeming rebuke that no prophet or servant of God can receive honor among his own people. The people of Nazareth took offense at him and refused to listen to what he had to say. They despised his preaching because he was a carpenter from the working class, and a mere layman untrained by religious scholars. They also despised him because of his family background. After all, Joseph was a tradesman as well and Mary had no special social distinctions.

Familiarity breeds contempt

How easily familiarity breeds contempt. Jesus could do no mighty works in his hometown because the people who were familiar with him were closed-minded and despised his claim to speak and act in the name of God. If people come together to hate and refuse to understand others different than themselves, then they will see no other point of view than their own and they will refuse to love and accept others. How do you view those who are familiar to you? With kindness and respect or with a critical and judgmental spirit?

The Lord Jesus offers us freedom from sin, prejudice, contempt, and fear. His love and grace sets us free to love others with the same grace and mercy which he has shown to us. Only Jesus can truly set us free from the worst tyranny possible – slavery to sin and the fear of death. His victory on the cross brings us pardon and healing, and the grace to live holy lives by the power of the Holy Spirit. Do you know the joy and freedom which Christ’s love brings to our hearts?

“Lord Jesus, your love conquers every fear and breaks the power of hatred and prejudice. Flood my heart with your mercy and compassion, that I may treat my neighbor with the same favor and kindness which you have shown to me.”

Suy niệm: Bạn có phê bình chỉ trích người khác, đặc biệt những người gần gủi với bạn không? Những người phê bình gay gắt nhất thường là những người rất quen thuộc với chúng ta, một thành viên trong gia đình, người bà con thân thuộc, người bạn học, hay bạn đồng nghiệp mà kề vai sát cánh với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Đức Giêsu đối diện với một cuộc thử thách gay gắt khi Người trở về quê hương mình, không đơn thuần chỉ với tư cách là người con của bác thợ mộc, mà giờ đây còn là một bậc thầy có các môn đệ. Theo lệ thường khi đến lượt mình, Đức Giêsu đến Hội đường để đọc Kinh thánh mỗi tuần trong ngày Sabát. Vào dịp này, những người cùng làng của Chúa lắng nghe với sự chăm chú bởi vì họ đã nghe biết về những phép lạ Người đã làm nơi những thành phố khác.

Người sẽ làm phép lạ nào nơi quê hương mình? Đức Giêsu đã khiến họ sững sốt với lời khiển trách rằng không một ngôn sứ hay tôi tớ Thiên Chúa có thể được kính trọng nơi quê hương mình. Dân thành Nagiarét đã chống đối và từ chối lắng nghe những gì Người phải nói. Họ coi thường lời giảng dạy của Người bởi vì Người từng là một chàng thợ mộc trong giới lao động cùng đinh, và chỉ là một giáo dân bình thường không được học hỏi từ các kinh sư luật sĩ. Họ cũng coi thường Chúa bởi vì bối cảnh của gia đình Người. Hơn nữa, ông Giuse cha Người là một người giao hàng, và bà Maria mẹ Người cũng chẳng có chức phận gì đặc biệt.

Sự quen thuộc phát sinh sự coi thường

Sự quen thuộc gần gũi dễ phát sinh sự coi thường biết bao! Đức Giêsu đã không thể làm một phép lạ nào nơi quê hương mình bởi vì họ biết rõ Người, họ có thành kiến với Người và họ coi thường lời nói cũng như hành động của Người nhân danh Thiên Chúa. Nếu người ta đến với nhau để ghen ghét và từ chối chấp nhận người khác chỉ vì họ khác với mình, thì họ sẽ không thấy gì ngoài quan điểm của chính mình và họ sẽ từ chối yêu thương và đón nhận người khác. Bạn nhìn những người thân quen với bạn như thế nào? Với lòng nhân hậu và tôn trọng hay với một tinh thần chỉ trích và phê phán?

Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, thành kiến, coi thường, và sợ hãi. Tình yêu và ơn sủng của Người giải thoát chúng ta để yêu thương tha nhân với cùng một ơn sủng và tình yêu mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Chỉ Đức Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta thật sự khỏi hành động độc quyền có thể xảy ra, khỏi nô lệ cho tội lỗi, và sợ hãi cái chết. Chiến thắng của Chúa trên thập giá đem lại cho chúng ta ơn tha thứ và sự chữa lành, và ơn sống thánh thiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bạn có nhận biết niềm vui và sự giải thoát mà tình yêu của Đức Kitô đem lại cho tâm hồn chúng ta không?

“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa chiến thắng mọi sự sợ hãi, và phá tan quyền lực của sự ghen ghét và kỳ thị. Xin đổ tràn tâm hồn con lòng thương xót nhân từ của Chúa, để con có thể đối xử với tha nhân cũng với tâm tình nhân hậu mà Chúa đã bày tỏ cho con.”

Comments are closed.

phone-icon