Thơ: Ăn tết

0

ĂN TẾT


Xuân này là Tết Con Heo
Tục danh Con Lợn, mè nheo ăn hoài
Ăn xong rồi lại nằm dài
Ỷ lại, biếng lười, chỉ thích tham lam
Cùng nhau ăn Tết, đón Xuân
Đừng quên: “Chớ LẤY, chớ THAM của người” (1)
Thánh Kinh đã nói rạch ròi:
“Chỉ vì mẩu bánh hóa loài quỷ ma” (2)
Bất ngờ chuyện nhỏ hóa to
Vui mừng chút xíu hóa lo sợ nhiều
Tham ăn, tham uống là liều
Cũng là ngẫu tượng chứ nào có hay (3)
Chuyện ăn, chuyện uống chẳng sai
Bởi vì cần để sống đời phàm nhân
Vấn đề là chớ tham lam
“Tham thì thâm” – tục ngữ phân định rồi

TRẦM THIÊN THU
Giáp Tết Kỷ Hợi – 2019
(1) Điều thứ 7 và thứ 10 trong Mười Điều Răn: “Chớ LẤY của người, chớ THAM của người”.
(2) Cn 28:21 – “Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh” (Cn 28:21).
(3) Cl 3:5 – “Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”.

Comments are closed.