Thơ: Tông đồ Giacôbê

0


[mệnh danh Tông Đồ Lữ Hành – Pilgrim Apostle]

Giacôbê với Gioan
Hai anh em ruột trở nên tông đồ
Người mẹ xin Chúa Giêsu
Cho anh em được cận kề hai bên [1]
Chúa Giêsu nói thẳng liền
Ngài chẳng có quyền ban chức tước chi
Muốn làm lớn phải khiêm nhu
Sống vui phục vụ mới là quyền cao
Không nên tham vọng lắm điều
Dễ sinh nóng nảy, tào lao chuyện đời [2]
Con của Sấm Sét, Thiên Lôi [3]
Nên cũng muốn đòi quyền phép làm ngay
Tính liên đới có hằng ngày
Cái kia liên kết cái này đó thôi
Biết mình là phận nhỏ nhoi
Chúa Trời thương xót, không lời trách đâu
Ngài không ưa kẻ tự cao
Trách liền, mắng thẳng, nhưng yêu thương hoài

TRẦM THIÊN THU

[1] “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy” (Mt 20:21).
[2] “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Lc 9:54-55).
[3] “Con của Sấm Sét” hoặc “Con của Thiên Lôi” (Mc 3:17).

Comments are closed.