Thơ: Chư Vị Tổng Thần

0

Tổng Thần Mi-ca-el
Không ai bằng Thiên Chúa
Ngài là Đấng bảo vệ
Chân lý Chúa vẹn nguyên

Tổng Thần Ga-bri-el
Uy lực của Thiên Chúa
Đấng báo tin vui lạ
Của Thiên Chúa nhân hiền

Tổng Thần Ra-pha-el
Thiên Chúa hằng cứu giúp
Chữa lành mọi bệnh tật
Thể lý và tinh thần

Xin Tam Vị Tổng Thần
Luôn cầu thay nguyện giúp
Để chúng con gắng sức
Hoàn thiện mãi không ngừng

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Tam Tổng Thần – 2020

Comments are closed.

phone-icon