Chớ để lòng anh em ra nặng nề – SN song ngữ 28.11.2020

0

Saturday (November 28): “Lest your hearts be weighed down”

Scripture: Luke 21:34-36   

34 “But take heed to yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a snare; 35 for it will come upon all who dwell upon the face of the whole earth. 36 But watch at all times, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of man.”

Thứ Bảy     28-11               Chớ để lòng anh em ra nặng nề

Lc 21,34-36

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Meditation: 

Is there anything holding you back from the joy and freedom of the Lord? God wants our hearts for him and for his kingdom of peace, joy, and righteousness (Romans 14:17). But our hearts can be weighed down by many different things. Jesus, our Lord and Master, offers us true freedom – freedom from the power of sin and wasted life, and freedom from our unruly desires and disordered passions – such as making food, drink or anything else our master rather than our servant. Jesus wants our hearts to be ruled by one thing only – his love and truth which enables us to choose whatever is good and to reject whatever is evil and harmful for us.

Be ready to meet the Lord today

Jesus also warns us of the temptation to slacken off – to become spiritually idle, lazy, indifferent, or inattentive to God’s presence and his word and guidance for our lives. We can fall asleep spiritually if we allow other things to distract us from the reality of God and his kingdom. It is very easy to get caught up in the things of the present moment or to be weighed down with anxious cares and concerns. The Lord wants us to be ready at all times to meet him – whether it be in our rising, eating, working, or taking our rest. He comes to draw us to himself – are you alert and attentive to his voice?

Speak your troubles to the Lord – he is listening

The Lord knows our struggles, weaknesses, and shortcomings. And he assures us that we do not need to carry our burdens alone nor struggle without his help. He is always very present and ready to give us whatever strength, guidance, and help we need to fight temptation and to stay the course which he has set for us. But there is one thing he doesn’t tolerate: indifference, an attitude of not caring, and doing nothing! The Lord wants us to cast our anxieties on him and to ask for his guidance and help. Do you pray for God’s strength and wisdom?

 

 

Until the Lord comes again we can expect troubles, trials, and temptations. Our adversary the devil does not rest in his attempt to lure us away from God’s will for our lives. If he cannot succeed in getting us to renounce our faith in Christ, he will try, little by little, to distract us from pursuing God, especially in prayer and listening to his word. Ask the Lord Jesus to rekindle the fire of his love in you so that you will be ready and eager to meet him when he comes again.

 

“Lord Jesus, rouse my spirit to the truth that this world is passing away. Give me a lively faith, a joyful hope, and a fervent love to see you face to face when you return in glory.”

Suy niệm:

Có điều gì cản trở bạn trước niềm vui và sự giải thoát của Chúa không? Thiên Chúa muốn lòng chúng ta hướng về Người và về vương quốc bình an, niềm vui, và công chính của Người (Rm 14,17). Nhưng lòng chúng ta có thể bị nặng nề bởi nhiều thứ khác nhau. Đức Giêsu, Chúa và Chủ chúng ta, cho chúng ta sự tự do đích thật – giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và đời sống vô vị, và thoát khỏi những ước muốn và đam mê phóng túng và hỗn loạn – như để cho đồ ăn, thức uống hay các thứ khác làm chủ hơn là làm đầy tớ chúng ta. Đức Giêsu muốn lòng chúng ta được một điều duy nhất thống trị – là tình yêu và chân lý của Người, giúp chúng ta lựa chọn điều tốt và loại bỏ điều xấu và tai hại.

Sẵn sàng gặp Chúa hôm nay

Đức Giêsu cũng muốn cảnh báo chúng ta sự cám dỗ để ra uể oải – trở thành vô ích, lười biếng, thờ ơ, hay không lưu tâm tới sự hiện diện của Thiên Chúa, lời và sự hướng dẫn của Người cho cuộc đời mình. Chúng ta có thể ngủ mê về mặt thiêng liêng nếu chúng ta để cho những thứ khác làm sao lãng chúng ta khỏi thực tại của Thiên Chúa và vương quốc của Người. Thật dễ dàng để chạy theo những thứ hiện tại hay ra nặng nề với những lo lắng băn khoăn. Chúa muốn chúng ta sẵn sàng luôn để gặp Người – dù khi chúng ta thức dậy, ăn uống, làm việc, hay nghỉ ngơi. Người đến lôi kéo chúng ta đến với Người – bạn có tỉnh thức và chú ý tới tiếng nói của Người không?

Hãy nói những vấn nạn của bạn cho Chúa – vì Người đang lắng nghe bạn

Chúa biết những khó khăn, yếu đuối, và khuyết điểm của chúng ta. Và Người bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cần phải mang gánh nặng một mình hay chiến đấu mà không có sự trợ giúp của Người. Người luôn hiện diện và sẵn sàng ban cho chúng ta sức mạnh, hướng dẫn, và trợ giúp cần thiết để chống lại cám dỗ và đi theo đường mà Người đã vạch ra cho chúng ta. Nhưng có một điều Người không tha thứ: là sự thờ ơ, một thái độ tiêu cực, không quan tâm, và chẳng làm gì cả! Chúa muốn chúng ta trao phó những lo lắng cho Người và cầu xin sự hướng dẫn và trợ giúp của Người. Bạn có cầu xin sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa không?

Cho tới khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, thử thách và cám dỗ. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ không nghỉ ngơi trong sự nỗ lực để dụ dỗ chúng ta xa cách ý Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Nếu hắn không thể thành công trong việc bắt chúng ta rời bỏ niềm tin của mình vào Đức Kitô, hắn sẽ cố gắng, từng chút từng chút một, để làm chúng ta xao lãng việc theo đuổi Thiên Chúa, đặc biệt là cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Hãy cầu xin Chúa Giêsu thắp lên ngọn lửa tình yêu của Người trong bạn để bạn sẵn sàng và hăm hở đi gặp Người khi Người trở lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin thức tỉnh tâm trí con trước sự thật rằng thế giới này đang qua đi. Xin ban cho con đức tin sống động, đức cậy vui tươi, và lòng mến sốt sắng để nhìn thấy Chúa diện đối diện khi Chúa trở lại trong vinh quang.  

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.