Thơ: Nén to lo nhiều

0

[Niệm ý Mt 25:14-30]

Những gì Thiên Chúa ban cho
Mừng vui rồi lại thấy lo lắng nhiều
Ngài cho mà chẳng oai đâu
Bởi vì Ngài sẽ đòi nhiều đấy thôi
Coi chừng chưa có kịp cười
Đã mang họa lớn khiến đời lao đao
Và rồi phải chịu khổ đau
Bởi vì chẳng có chút nào lời thêm
Thà rằng sức mọn, tài hèn
Còn hơn ảo tưởng, vô duyên đời đời

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.