Hãy mang lấy thánh giá mình mỗi ngày và theo Đức Kitô – SN song ngữ 18.02.2021

0

Thursday (February 18 ): Take up your cross daily and follow Christ

Gospel Reading: Luke 9:22-25

22 “The Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third  day be raised.” 23 And he said to all, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. 24 For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake, he will save it. 25 For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself?

Thứ Năm     18-02     Hãy mang lấy thánh giá mình mỗi ngày và theo Đức Kitô  

Lc 9,22-25

22 “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Meditation: 

Do you know the healing, transforming power of the cross? When Jesus predicted his passion his disciples were dismayed. Rejection and crucifixion meant defeat and condemnation, not victory and freedom. How could Jesus’ self-denial, suffering and death lead to victory and life? Through his obedience to his Father’s will, Jesus reversed the curse of Adam’s disobedience. His death on the cross won pardon for the guilty, freedom for the oppressed, healing for the afflicted, and new life for those condemned to death. His death makes possible our freedom to live as sons and daughters of God. 

Surrender to God and he will fill you with his Spirit

There’s a certain paradox in God’s economy. We lose what we gain, and we gain what we lose. When we try to run our life our own way, we end up losing it to futility. Only God can free us from our ignorance and sinful ways. When we surrender our lives to God, he gives us new life in his Spirit and the pledge of everlasting life with God. God wants us to be spiritually fit to love and serve him at all times and seasons. When the body is very weak or ill, we make every effort to nurse it back to health. How much more effort and attention should we give to the spiritual health of our mind, heart, and will!

The great exchange – my life for His victorious life

What will you give to God in exchange for freedom and eternal life? Are you ready to part with anything that might keep you from following him and his perfect plan for your life? Jesus poses these questions to challenge our assumptions about what is most profitable and worthwhile in life. In every decision of life we are making ourselves a certain kind of person. It is possible that some can gain all the things they set their heart on, only to wake up suddenly and discover that they missed the most important thing of all. A true disciple is ready to give up all that he or she has in exchange for true happiness, life, and peace with God. The life which God offers us is abundant, everlasting life. And the joy which God places in our hearts no sadness or loss can diminish.

The cross of Christ brings freedom and victory over sin

The cross of Jesus Christ leads to freedom and victory over sin and death. What is the cross which Christ commands me to take up each day as his disciple? When my will crosses with his will, then his will must be done. The way of the cross involves sacrifice, the sacrifice of laying down my life each and every day for Jesus’ sake.  What makes such sacrifice possible and “sweet” is the love of God poured out for us in the blood of Jesus Christ. Paul the Apostle reminds us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit” (Romans 5:5). We can never outmatch God. He always gives us more than we can expect or imagine. Are you ready to lose all for Christ in order to gain all with Christ?

“Lord Jesus, I give you my hands to do your work. I give you my feet to go your way. I give you my eyes to see as you do. I give you my tongue to speak your words.  I give you my mind that you may think in me. I give you my spirit that you may pray in me. Above all, I give you my heart that you may love in me, your Father, and all mankind. I give you my whole self that you may grow in me, so that it is you, Lord Jesus, who live and work and pray in me.” (Prayer from The Grail)

Suy niệm: 

Bạn có biết sức mạnh chữa lành và biến đổi của thập giá không? Khi Ðức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Người, các môn đệ mất hết tinh thần. Sự chống đối và đóng đinh có nghĩa là sự thất bại và bị kết án, chứ không phải là chiến thắng và giải thoát. Làm thế nào sự hy sinh, đau khổ, và cái chết của Ðức Giêsu dẫn tới chiến thắng và sự sống? Ngang qua sự vâng phục ý Cha, Ðức Giêsu đã đảo ngược lời chúc dữ của sự bất tuân của Ađam. Cái chết của Người trên thập giá đem lại ơn tha thứ cho tội lỗi, sự giải thoát người bị áp bức, sự chữa lành cho người đau yếu, và đem lại sự sống mới cho những ai bị án chết. Cái chết của Người giúp chúng ta tự do sống như những người con trai con gái của Thiên Chúa.

Hãy suy phục Thiên Chúa và Người sẽ ban cho bạn Thần Khí của Người

Có sự nghịch lý nào đó trong cách tính toán của Thiên Chúa. Chúng ta mất những gì chúng ta có, và chúng ta có những gì chúng ta mất. Khi chúng ta cố gắng lèo lái cuộc đời mình theo cách thức riêng tư, chúng ta kết thúc bằng việc đánh mất nó một cách vô ích. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi những đường lối sai lạc và tội lỗi. Khi chúng ta suy phục cuộc đời mình đối với Thiên Chúa, Người ban cho chúng ta cuộc sống mới trong Thần Khí của Người và lời hứa của sự sống đời đời. Thiên Chúa muốn chúng ta có sự tinh thần thích hợp để phụng sự Người trong mọi lúc. Khi thân xác yếu đuối hay đau ốm, chúng ta cố gắng để làm cho nó khoẻ mạnh lại. Thế nên chúng ta phải cố gắng hơn biết bao nhiêu nữa để đem lại sức khoẻ thiêng liêng cho tâm trí của mình!

Sự trao đổi kỳ diệu – cuộc đời tôi với cuộc sống vinh hiển của Người

Bạn sẽ dâng gì cho Thiên Chúa để đáp trả sự giải thoát và sự sống đời đời? Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ có thể ngăn cản bạn không bước theo Người và kế hoạch hoàn hảo của Người dành cho cuộc đời bạn không? Ðức Giêsu đưa ra những câu hỏi này để chất vấn sự chiếm hữu của chúng ta về những gì ích lợi và giá trị nhất. Trong mỗi quyết định của cuộc đời, chúng ta đang hình thành nơi mình một hạng người nào đó. Rất có thể một số người chiếm hữu được tất cả những gì mà họ mong ước, chỉ khi thức giấc bất ngờ và khám phá ra rằng họ đã đánh mất những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Người môn đệ đích thật luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có để đổi lấy hạnh phúc và sự sống với Thiên Chúa. Sự sống mà TC ban cho là sự sống sung mãn và vĩnh cửu. Và niềm vui mà TC đặt để trong lòng chúng ta sẽ không có nỗi buồn hay sự mất mát nào có thể làm nó tan biến được.

 

Thập giá của Đức Kitô đem lại sự tự do và chiến thắng tội lỗi

Thập giá của Đức Giêsu Kitô dẫn tới sự giải thoát và chiến thắng tội lỗi và sự chết. Thập giá là gì mà Đức Kitô đòi hỏi chúng ta phải mang lấy mỗi ngày với tư cách là người môn đệ? Khi ý của ta đi ngược với ý của Người, thì ý của Người phải được thực hiện. Con đường thập giá liên hệ đến sự hy sinh, sự hy sinh bỏ mình mỗi ngày và mọi ngày vì Ðức Giêsu. Điều làm cho sự hy sinh như vậy có thể khả thi và “ngọt ngào” cho chúng ta chính là tình yêu của Thiên Chúa đã đổ ra cho chúng ta trong máu của Ðức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô Tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần” (Rm 5,5). Chúng ta không bao giờ có thể vượt trổi hơn Thiên Chúa. Vì Người luôn luôn ban cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể mong đợi hay tưởng tượng. Bạn có sẵn sàng đánh mất tất cả vì Đức Kitô để được tất cả với Đức Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa đôi tay con để làm việc của Chúa. Con xin dâng cho Chúa đôi chân con để đi theo con đường của Chúa. Con xin dâng cho Chúa đôi mắt con để nhìn như Chúa nhìn. Con xin dâng cho Chúa miệng lưỡi con để nói lời Chúa. Con xin dâng cho Chúa tâm trí con để Chúa có thể suy nghĩ trong con. Con xin dâng cho Chúa linh hồn con để Chúa có thể cầu nguyện trong con. Trên hết tất cả, con xin dâng cho Chúa trái tim con để Chúa có thể yêu mến trong con, Chúa Cha và tất cả mọi người. Con xin dâng cho Chúa trọn vẹn bản thân con để Chúa có thể lớn lên trong con, để chính Chúa, Chúa Giêsu, Đấng đang sống, làm việc, và cầu nguyện trong con. (Lời cầu nguyện dâng Lễ)

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon