“Know the time of your visitation” – Suy niệm song ngữ Anh – Việt ngày 18.11.2021

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (November 18): 

 “Know the time of your visitation”

Scripture:  Luke 19:41-44  

41 And when he drew near and saw the city he wept over it, 42 saying, “Would that even today you knew the things that make for peace! But now they are hid from your eyes. 43 For the days shall come upon you, when your enemies will cast up a bank about you and surround you, and hem you in on every side, 44 and dash you to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you; because you did not know the time of your visitation.”

Meditation: What enables us to live in peace and harmony with our families, neighbors, local communities, and the wider community of peoples and nations? The Father in heaven sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to reconcile us with God and to unite us with one another in a bond of peace and mutual love.

Jesus’ earthly ministry centers and culminates in Jerusalem, which Scripture describes as the holy city, the throne of the Lord (Jeremiah 3:17);and the place which God chose for his name to dwell there (1 Kings 11:13; 2 Kings 21:4; 2 Kings 23:27); and the holy mountain upon which God has set his king (Psalm 2:6). Jerusalem derives its name from the word “salem” which mean “peace”. The temple in Jerusalem was a constant reminder to the people of God’s presence with them.

Tears of mourning and sorrow over sin and refusal to believe in God

When Jesus approached Jerusalem and saw the multitude of homes surrounding the holy temple, he wept over it because it inhabitants did not “know the things that make for peace” (Luke 19:42). As he poured out his heart to the Father in heaven, Jesus shed tears of sorrow, grief, and mourning for his people. He knew that he would soon pour out his blood for the people of Jerusalem and for the whole world as well.

Why does Jesus weep and lament over the city of Jerusalem? Throughout its history, many of the rulers and inhabitants – because of their pride and unbelief – had rejected the prophets who spoke in the name of the Lord. Now they refuse to listen to Jesus who comes as their Messiah – whom God has anointed to be their Savior and Prince of Peace (Isaiah 9:6).

Jesus is our only hope – the only one who can save us and the world

Jesus’ entrance into Jerusalem was a gracious visitation of God’s anointed Son and King to his holy city. Jerusalem’s lack of faith and rejection of the Messiah, however, leads to its eventual downfall and destruction by the Romans in 70 A.D. Jesus’ lamentation and prophecy echoes the lamentation of Jeremiah who prophesied the first destruction of Jerusalem and its temple. Jeremiah’s prayer of lamentation offered a prophetic word of hope, deliverance, and restoration:

“But this I call to mind, and therefore I have hope: The steadfast love of the Lord never ceases, his mercies are new every morning …For the Lord will not cast off for ever, but, though he cause grief, he will have compassion according to the abundance of his steadfast love for he does not willingly afflict or grieve the sons of men” (Lamentations 3:21-22, 31-32).

Jesus is the hope of the world because he is the only one who can truly reconcile us with God and with one another. Through his death and resurrection Jesus breaks down the walls of hostility and division by reconciling us with God. He gives us his Holy Spirit both to purify us and restore us as a holy people of God. Through Jesus Christ we become living temples of the Holy Spirit (1 Corinthians 6:19).  God has visited his people in the past and he continues to visit us through the gift and working of his Holy Spirit. Do you recognize God’s gracious visitation of healing and restoration today?

God judges, pardons, heals, and restores us to new life

When God visits his people he comes to establish peace and justice by rooting out our enemies – the world (which stands in opposition to God), the flesh (our own sinful cravings and inordinate desires), and the devil (who is Satan, the father of lies and a murderer from the beginning – John 8:44) who enslave us to fear and pride, rebellion and hatred, envy and covetousness, strife and violence, and every form of evil and wrong-doing. That is why God both judges and purifies his people – to lead us from our sinful ways to his way of justice, peace, love, and holiness. God actively works among his people to teach us his ways and to save us from the destruction of our own pride and sin and from Satan’s snares and lies.

Are God’s judgments unjust or unloving? Scripture tells us that “when God’s judgments are revealed in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness” (Isaiah 26:9). To pronounce judgment on sin is much less harsh than what will happen if those who sin are not warned to repent. The Lord in his mercy gives us grace and time to turn away from sin, but that time is right now. If we delay, even for a moment, we may discover that grace has passed us by and our time is up. Do you accept the grace to turn away from sin and to walk in God’s way of peace and holiness?

“Lord Jesus, you have visited and redeemed your people. May I not miss the grace of your visitation today as you move to bring your people into greater righteousness and holiness of life. Purify my heart and mind that I may I understand your ways and conform my life more fully to your will.”

Thứ Năm 18.11.2021

Hãy nhận biết thời gian viếng thăm của ngươi
Lc 19,41-44

41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Suy niệm: Điều gì giúp chúng ta sống bình an và hòa thuận với gia đình, hàng xóm, cộng đồng, và cộng đồng rộng lớn hơn của dân tộc và quốc gia? Cha trên trời sai Con một yêu dấu, là Chúa Giêsu Kitô, đến để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và hiệp nhất chúng ta với nhau trong một mối giây bình an và yêu thương nhau.

Tác vụ trần thế của Đức Giêsu tập trung và lên đến cao điểm ở Giêrusalem, nơi mà Kinh thánh mô tả như thành phố thánh, ngai tòa Thiên Chúa (Gr 3,17); và là nơi Thiên Chúa chọn vì thánh danh Người ở đó (1V 11,13; 2V 21,4; 2V 23,27); là núi thành nơi Thiên Chúa đặt vương quyền của Người (Tv 2,6). Giêrusalem có nguồn gốc từ hạn từ “Salem”, nghĩa là “Bình an”. Đền thờ ở Giêrusalem là lời nhắc nhở liên tục đối với dân Chúa về sự hiện diện của Người với họ.
Hãy khóc thương vì tội lỗi và sự khước từ tin tưởng vào Thiên Chúa
Khi Đức Giêsu đến gần Giêrusalem và thấy nhà cửa bao quanh đền thờ linh thánh, Người đã khóc thương nó vì dân thành đã không “nhận ra những gì đem lại bình an” (Lc 19,42). Khi Người bộc lộ tâm sự với Cha trên trời, Đức Giêsu đã khóc thương, đau buồn, và tiếc nuối cho dân Người. Người biết rằng không bao lâu nữa Người sẽ đỗ máu mình ra cho dân thành Giêrusalem và cho cả thế gian nữa.
Tại sao Đức Giêsu than khóc cho thành Giêrusalem? Ngang qua lịch sử, nhiều nhà lãnh đạo và dân thành đã khước từ các ngôn sứ, những người nói nhân danh Chúa vì sự kiêu ngạo và vô tín của họ. Giờ đây, họ từ chối lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng đến với tư cách là Đấng Mêsia của họ – Người được Thiên Chúa xức dầu làm Đấng cứu chuộc và Hoàng tử bình an của họ (Is 9,6).
Đức Giêsu là hy vọng duy nhất của chúng ta – Đấng duy nhất cứu chúng ta và thế giới
Việc tiến vào Giêrusalem của Đức Giêsu là cuộc viếng thăm ân huệ của Vua được xức dầu của Thiên Chúa dành cho thành thánh của Người. Tuy nhiên, sự thiếu niềm tin và chống đối Đấng Mêsia của thành Giêrusalem dẫn tới sự hủy diệt và tàn phá bởi người Roma năm 70 A.D. Sự than khóc và lời tiên báo của Đức Giêsu vang vọng lời than trách của ngôn sứ Giêrêmia, đã nói tiên tri về sự hủy diệt Giêrusalem và đền thờ lần đầu tiên. Sự than khóc của ngôn sứ Giêrêmia nhắm tới niềm hy vọng giải thoát và phục hồi:
“Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông: Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi, có làm khổ Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả. Có hạ nhục và làm khổ người ta, Người cũng chẳng vui vẻ gì” (Ai 3,21-22; 31-33).
Đức Giêsu là niềm hy vọng của thế giới, bởi vì Người là Đấng duy nhất có thể thật sự hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Qua cái chết và phục sinh của Người, Đức Giêsu phá đỗ bức tường của sự thù ghét và chia rẽ bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Người ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, để thanh tẩy chúng ta và phục hồi chúng ta làm một dân thánh của Thiên Chúa. Qua Đức Kitô, chúng ta trở nên đền thờ sống động của Thánh Thần (1Cor 6,19). Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người trong quá khứ và Người tiếp tục viếng thăm chúng ta qua ơn sủng và công việc của Thánh Thần. Bạn có nhận ra sự viếng thăm hồng phúc của Chúa ngày hôm nay không?
Thiên Chúa phán xét, tha thứ, chữa lành, và mang lại cho chúng ta sự sống mới
Khi Thiên Chúa viếng thăm dân Người, Người đến thiết lập hòa bình và công lý bằng việc đánh đuổi mọi quân thù – thế gian (chống đối Thiên Chúa), xác thịt (những ước muốn tội lỗi và phóng túng của chúng ta), và ma quỷ (Satan là cha những kẻ dối trá), kẻ làm cho chúng ta ra nô lệ cho sợ hãi, kiêu ngạo, chống đối, hận thù, ghen tị, tham lam, tranh chấp, bạo hành, và mọi hình thức xấu xa. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa vừa xét xử vừa thanh tẩy dân Người – để dẫn dắt chúng ta ra khỏi những con đường tội lỗi đi tới con đường công lý, hòa bình, yêu thương, và thánh thiện của Người. Thiên Chúa hành động mạnh mẽ giữa dân Người để dạy chúng ta những đường lối của Người và cứu thoát chúng ta khỏi sự hủy diệt của kiêu ngạo, tội lỗi và khỏi sa lưới và sự dối trá của Satan.
Những phán đoán của Chúa có bất công hay vô lý không? Kinh thánh nói với chúng ta rằng “khi những phán đoán của Chúa được tỏ lộ trên trái đất, dân trên thế giới sẽ học được sự công chính” (Is 26,9). Rao giảng việc xét xử tội lỗi thì ít khắt khe hơn so với những gì sẽ xảy ra nếu tội nhân không được cảnh báo phải ăn năn. Thiên Chúa với lòng thương xót ban cho chúng ta ơn sủng và thời gian để từ bỏ tội lỗi, nhưng giờ đây giờ đã đến. Nếu chúng ta trì hoãn, thậm chí một giây phút, chúng ta có thể khám phá ra rằng ơn sủng đã bỏ chúng ta ra đi bởi vì thời giờ của chúng ta đã hết. Bạn có đón nhận ơn sủng để khước từ tội lỗi và bước đi trong đường lối bình an và thánh thiện của Chúa không?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Chớ gì con không bỏ qua ơn huệ viếng thăm của Chúa hôm nay, như Chúa đem dân Chúa vào trong sự công chính và thánh thiện của cuộc sống. Xin Chúa thanh tẩy lòng trí con, để con có thể hiểu biết đường lối Chúa, và thích ứng cuộc sống con trọn vẹn hơn với ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon